Etiketlenen üyelerin listesi

+ Yeni Konu aç
Sayfa 4/9 İlkİlk ... 23456 ... SonSon
134 sonuçtan 46 ile 60 arası

Konu: Bismillahirrahmanirrahim..!

 1. #46
  Durum:
  Çevrimdışı
  fatu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Banned
  Üyelik tarihi
  15.12.2005
  Yer
  Boynumuz yiğit boynudur; sevdadan başkasına eğilmez..!
  Yaş
  36
  Aldığı Beğeni
  0
  Beğendikleri
  0
  Mesajlar
  3.833
  Konular
  107
  Ettiği Teşekkür
  0
  0 mesaja 0 teşekkür aldı

  Lightbulb Ahkaf Suresi..! Bismillahirrahmanirrahim..!

  1. Ha mım
  2. Tenzılül kitabi minellahil azızil hakım
  3. Ma halaknes semavati vel erda ve ma beynehüma illa bil hakkı ve ecelim müsemma vellezıne keferu amma ünziru mu'ridun
  4. Kul eraeytüm ma ted'une min dunillahi eruni maza haleku minel erdı em lehüm şirkün fis semavat ıtunı bi kitabim min kabli haza ev esaratim min ılmin in küntüm sadikıyn
  5. Ve men edallü mimmey yed'u min dunillahi mel la yestecıbü lehu ila yevmil kıyameti ve hüm an düaihim ğafilun
  6. Ve iza huşiren nasü kanu lehüm a'daev ve kanu bi ıbadetihim kafirın
  7. Ve iza tütla aleyhim ayatüna beyyinatin kalellezıne keferu lil hakkı lemma caehüm haza sıhrum mübın
  8. Em yekulunefterah kul inifteraytühu fe la temlikune lı minellahi şey'a hüve a'lemü bima tüfıdune fih kefa bihı şehıdem beynı ve beyneküm ve hüvel ğafurur rahıym
  9. Kul ma küntü bid'am miner rusüli ve ma edrı ma yüfahü bı ve la biküm in ettebiu illa ma yuha ileyye ve ma ene ila nezırum mübın
  10. Kul eraeytüm in kane min ındillahi ve kefartüm bihı ve şehide şahidüm mim benı israıle ala mislihı fe amene vestekbertüm innellahe la yehdil kavmez zalimın
  11. Ve kalellezıne keferu lillezıne amenu lev kane hayram ma sebekuna ileyh ve iz lem yehtedu bihı fe seyekulune haza ifkün kadım
  12. Ve min kablihı kitabü musa imamev ve rahmeh ve haza kitabüm müsaddikul lisanen arabiyyel li yünzirallezıne zalemu ve büşra lil muhsinın
  13. İnnellezıne kalu rabbünellahü sümmestekamu fe la havfün aleyhim ve la hüm yahzenun
  14. Ülaike ashabül cenneti halidıne fıha cezaem bima kanu ya'melun
  15. Ve vessaynel insane bi valideyhi ıhsana hamelethü ümmühu kürhev ve vedaathü kürha ve hamlühu ve fisalühu selasune şehra hatta iza beleğa eşüddehu ve belğa erbeıyne seneten kale rabbi evzı'nı en eşküra nı'metekelletı en'amte aleyye ve ala valedeyye ve en a'mele salihan terdahü ve aslıh lı fı zürriyyetı innı tübtü ileyke ve innı minel müslimın
  16. Ülaikellezıne netekabbelü anhüm ahsene ma amilu ve netecavezü an seyyiatihim fı ashabil cenneh va'des sıdkıllezı kanu yuadun
  17. Vellezı kale li valideyhi üffil leküma e teıdaninı en uhrace ve kad haletil kurunü min kablı ve hüma yesteğıysanillahe veyleke amin inne va'dellahi hakk fe yekulü ma haza illa esatıyrul evvelın
  18. Ülaikellezıne hakka aleyhimül kavlü fı ümemin kad halet min kablihim minel cinni vel ins innehüm kanu hasirın
  19. Ve li küllin deracatüm ve hüm la yuzlemun
  20. Ve yevme yu'radullezıne keferu alen nar ezhebtüm tayyibatiküm fı hayatikümüd dünya vestemta''üm biha fel yevme tüczevne azabel huni bima küntüm testekbirune fil erdı bi ğayril hakkı ve bima küntüm tefsükun
  21. Vezkür eha ad iz enzera kavmehu bil ahkafi ve kad haletin nüzüru mim beyni yedeyhi ve min halfihı ella ta'büdu illellah innı ehafü aleyküm azabe yevmin azıym
  22. Kalu eci'tena li te'fikena an alihetina fe'tina bima teıdüna in künte mines sadikıyn
  23. Kale innemel ilmü ındellahi ve übelliğuküm ma ürsiltü bihı ve lakinnı eraküm kavmen techelun
  24. Felemma raevhü aridam müstakbile evdiyetihim kalu haza aridum müntıruna bel hüve mesta'celtüm bih rıhun fıha azabün elım
  25. Tüdemmiru külle şey'im bi emri rabbiha fe asbehu la yüra illa mesakinühüm kezalike neczil kavmel mücrimın
  26. Ve le kad mekkennahüm fıma im mekkennaküm fıhi ve cealna lehüm sem'av ve ebzarav ve efideten fe ma ağna anhüm sem'uhüm ve la ebsaruhüm ve la efidetühüm min şey'in iz kanu yechadune bi ayatillahi ve haka bihim ma kanu bihı yestehziun
  27. Ve le kad ehlekna ma havleküm minel kura ve sarrafnel ayati leallehüm yarciun
  28. Fe lev la nesarahümlezınettehazu min dunillahi kurbanen aliheh bel dallu anhüm ve zalike ifkühüm ve ma kanu yefterun
  29. Ve iz sarafna ileyke neferam minel cinni yestemiunel kur'an felemma hadaruhü kalu ensıtu felemma kudıye vellev ila kavmihim münzirın
  30. Kalu ya kevmena inna semı'na kitaben ünzile min ba'di musa müsaddikal lima beyne yedeyhi yehdı ilel hakkı ve ila tarıkım müstekıym
  31. Ya kavmena ecıbu daıyellahi ve aminu bihı yağfir leküm min zünubiküm ve yücirküm min azabin elım
  32. Ve mel la yücib daıyellahi fe leyse bi bu'cizin fil erdı ve leyse lehu min dunihı evliya' ülaike fı dalalim mübın
  33. E ve lem yerav ennellahellezı halekas semavati vel erda ve lem ya'ye bi halkıhinne bi kadirin ala ey yuhyiyel mevta bela innehu ala külli şey'in kadır
  34. Ve yevme yu'radullezıne keferu alen nar leyse haza bil hakk kalu bela ve rabbinakale fe zukul azabe bi ma küntüm tekfürun
  35. Fasbir kema sabera ülül azmi miner rusüli ve la testa'cil lehüm ke ennehüm yevme yeravne ma yuadune lem yelbesu illa saatem min nehar belağ fe hel yühlekü illel kavmül fasikun

 2. #47
  Durum:
  Çevrimdışı
  fatu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Banned
  Üyelik tarihi
  15.12.2005
  Yer
  Boynumuz yiğit boynudur; sevdadan başkasına eğilmez..!
  Yaş
  36
  Aldığı Beğeni
  0
  Beğendikleri
  0
  Mesajlar
  3.833
  Konular
  107
  Ettiği Teşekkür
  0
  0 mesaja 0 teşekkür aldı

  Lightbulb Muhammed Suresi..! Bismillahirrahmanirrahim..!

  1. Ellezıne keferu ve saddu an sebılillahi edalle a'malehüm
  2. Vellezıne amenu ve amilüs salihati ve amenu bima nüzzile ala muhammediv ve hüvel hakku mir rabbihim keffera anhüm seyyiatihim ve asleha balehüm
  3. Zalike bi ennellezıne keferuttebeul batıle ve ennellezıne amenüttebeul hakka mir rabbihim kezalike yadribüllahü lin nasi emsalehüm
  4. Fe iza lekıytümüllezıne keferu fe darber rikab hatta iza eshantümuhüm fe şüddül vesaka fe imma mennem ba'dü ve imma fidaen hatta tedaal harbü evzaraha zalik ve lev yeşaüllahü lentesara minhüm ve lakil li yeblüve ba'daküm bi ba'd vellezıne kutilu fı sebılillahi fe ley yüdılle a'malehüm
  5. Se yehdıhim ve yuslihu balehüm
  6. Ve yüdhılühümül cennete arrafeha lehüm
  7. Ya eyyühellezıne amenu in tensurullahe yensurküm ve yüsebbit akdameküm
  8. Vellezıne keferu fe ta'sel lehüm ve edalle a'malehüm
  9. Zalike bi ennehüm kerihu ma enzelellahü fe ahbeta a'malehüm
  10. E fe lem yesıru fil erdı fe yenzuru keyfe kane akıbetüllezıne min kablihim demmerallahü aleyhim ve lil kafirıne emsalüha
  11. Zalike bi ennellahe mevlellezıne amenu ve ennel kafirıne la mevla lehüm
  12. İnnellahe yüdhılüllezıne amenu ve amilus salihati cennatin tecrı min tahtihel enhar vellezıne keferu yetemetteune ve ye'külune kema te'külül en'amü ven naru mesvel lehüm
  13. Ve keeyyüm min karyetin hiye eşeddü kuvvetem min karyetikelletı ahracetk ehleknahüm fe la nasıra lehüm
  14. E fe men kane ala beyyinetim mir rabbihı ke men züyyine lehu suü amelihı vettebeu ehvaehüm
  15. Meselül cennetilletı vüıdel müttekun Fıha enharum mim main ğayri asin ve enharum mil lebenil lem yeteğayyer ta'müh ve enharum min hamril lezetil liş şaribın ve enharum min aselim musaffa ve lehüm fıha min küllis semerati ve mağfiratüm mir rabbihim ke men hüve halidün fin nari ve süku maen hamımen fe kattaa em'aehüm
  16. Ve minhüm mey yestemiu ileyk hatta iza harecu min ındike kalu lillezıne utül ılme maza kale anifen ülaikellezıne tabeallahü ala kulubihim vettebeu ehvaehüm
  17. Vellezınehtedev zadehüm hüdev ve atahüm takvahüm
  18. Fe hel yenzurune illes saate en te'tiyehüm bağteh fe kad cae eşratuha fe enna lehüm iza caethüm zikrahüm
  19. Fa'lem ennehu la ilahe illellahü vestağfir li zembike ve lil mü'minıne vel mü'minat vallahü ya'lemü mütekallebeküm ve mesvaküm
  20. Ve yekulüllezıne amenu lev la nüzzilet surah fe iza ünzilet suratüm muhkemetüv ve zükira fıhel kıtalü raeytellezıne fı kulubihim meraduy yenzurune ileyke nazaral mağşiyyi aleyhi minel mevti fe evla lehüm
  21. Taatüv ve kavlüm ma'rufün fe iza azemel emru fe lev sadekullahe le kane hayral lehüm
  22. Fe hel aseytüm in tevelletüm en tüfsidu fil erdı ve tükattıu erhameküm
  23. Ülaikellezıne leanehümüllahü fe esammehüm ve a'ma ebsarahüm
  24. E fe la yetedebberunel kur'ane em ala kulubin akfalüha
  25. İnnellezıner teddu ala edbarihim min ba'di ma tebeyyene lehümül hüdeş şeytanü sevvele lehüm ve emla lehüm
  26. Zalike bi ennehüm kalu lillezıne kerihu ma nezzelellahü senütıy'uküm fı ba'dıl emr vallahü ya'lemü israrahüm
  27. Fe keyfe iza teveffethümül melaiketü yadribune vücuhehüm ve edbarahüm
  28. Zalike bi ennehümüttebeu ma eshatallahe ve kerihu rıdvanehu fe ahbeta a'malehüm
  29. Em hasibellezıne fı kulubihim meradun el ley yuhricellahü adğanehüm
  30. Ve lev neşaü le eraynakehüm fe learaftehüm bisımahüm ve le ta'rifennehüm fı lahnil kavl vallahü ya'lemü a'maleküm
  31. Ve le neblüvenneküm hatta na'lemel mücahidıne minküm vessabirıne ve neblüve ahbaraküm
  32. İnnellezıne keferu ve saddu an sebılillahi ve şakkur rasule mim ba'di ma tebeyyene lehümül hüda ley yedurrullahe şey'a ve seyuhbitu a'malehüm
  33. Ya eyyühellezıne amenu etıy'ullahe ve etıy'ur rasule ve la tübtılu a'maleküm
  34. İnnellezıne keferu ve saddu an sebılallahi sümme matu ve hüm küffarun fe ley yağfirallahü lehüm
  35. Fe la tehinu ve ted'u ilis selmi ve entümül a'levne vallahü meaküm ve ley yetiraküm a'maleküm
  36. İnnemel hayatüd dünya leıbüv ve lehv ve in tü'minu ve tetteku yü'tiküm ücuraküm ve la yes'elküm emvaleküm
  37. İy yes'elkümuha fe yuhfiküm tebhalu ve yuhric adğaneküm
  38. Ha entüm haülai tüd'avne li tünfiku fı sebılillah fe minküm mey yebhal vallahül ğaniyyü ve entümül fükara' ve in tetevellev yestebdil kavmen ğayraküm sümme la yekunu emsaleküm

 3. #48
  Durum:
  Çevrimdışı
  fatu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Banned
  Üyelik tarihi
  15.12.2005
  Yer
  Boynumuz yiğit boynudur; sevdadan başkasına eğilmez..!
  Yaş
  36
  Aldığı Beğeni
  0
  Beğendikleri
  0
  Mesajlar
  3.833
  Konular
  107
  Ettiği Teşekkür
  0
  0 mesaja 0 teşekkür aldı

  Lightbulb Fetih Suresi..! Bismillahirrahmanirrahim..!

  1. İnna fetahna leke fetham mübına
  2. Li yağfira lekellahü ma tekaddeme min zembike ve ma teahhara ve yütimme nı'metehu aleyke ve yehdiyeke sıratam müstekıyma
  3. Ve yensurakellahü nasran azıza
  4. Hüvellezı enzeles sekınete fı kulubil mü'minıne li yezdadu imanem mea ımanihim ve lillahi cünudüs semavati vel ard ve kanellahü alımen hakıma
  5. Li yüdhılel mü'minıne vel mü'minati cennatin tecrı min tahtihel enharu halidıne fıha ve yükeffira anhüm seyyiatihim ve kane zalike ındellahi fevzen azıyma
  6. Ve yüazzibel münafikıyne vel münafikati vel müşrikıne vel müşrikatiz zannıne billahi zannez sev' aleyhim dairatüs sev' ve ğadıbellahü aleyhim ve leanehüm ve eadde lehüm cehennem ve saet masıyra
  7. Ve lillahi cünudüs semavati vel ard ve kanellahü azızen hakıma
  8. İnna erselnake şahidev ve mübeşşirav ve nezıra
  9. Li tü'minu billahi ve rasulihi ve tüazziruhu ve tuvekkiruh ve tusebbihuhu bükreten ve ezıyla
  10. İnnellezıne yübayiuneke innema yübayiunellah yedüllahi fevka eydıhim fe men nekese fe innema yenküsü ala nefsih ve men evfa bi ma ahede aleyhüllahe fe se yü'tıhi ecran azıyma
  11. Se yekulü lekel mühallefune minel a'rabi şeğaletna emvalüna ve ehluna festağfir lena yekulune bi elsinetihim ma leyse fi kulubihim Kul fe mey yemlikü leküm minellahi şey'en in erade biküm darran ev erade biküm nefa bel kanellahü bima ta'melune habıra
  12. Bel zanentüm el ley yenkaliber rasulü vel mü'minune ila ehlıhim ebedev ve züyyine zalike fı kulubiküm ve zanentüm zannes sev' ve küntüm kavmen bura
  13. Ve mel lem yü mim billahi ve rasulihı fe inna a'tedna lil kafirıne seıyra
  14. Ve lillahi mülküs semavati vel ard yağfiru li mey yeşaü ve yüazzibü mey yeşa' ve kanellahü ğafurar rahıyma
  15. Se yekulül mühallefune izen talaktüm ila meğanime li te'huzuha zeruna nettebı'küm yürıdune ey yübeddilu kelamellah kul len tettebiuna kezaliküm kalellahü min kabl fe se yekulune bel tahsüdunena bel kanu la yefkahune illa kalıla
  16. Kul lil muhallefıne minel a'rabi se tüd'avne ila kavmin ülı be'sin şedıdin tükatilunehüm ev yüslimun fe in tütıy'u yü'tikümüllahü ecran hasena ve in tetevellev kema tevelleytüm min kablü yüazzibküm azaben elıma
  17. Leyse alel a'ma haracüv ve la alel a'raci haracüv ve la alel meriydı harac ve mey yütıılahe ve rasulehu yüdhılhü cennatin tecrı min tahtihel enhar ve mey yetevelle yüazzibhü azaben elıma
  18. Le kad radıyallahü anil mü'minıne iz yübayiuneke tahteş şecerati fe alime ma fı kulubihim fe enzeles sekınete aleyhim ve esabehüm fethan karıba
  19. Ve meğanime kesiraten ye’huzuneha ve kânallahü aziyzen hakiyma
  20. Ve adekümüllahü meğanime kesiraten te'huzuneha fe accele leküm hazihı ve keffe eydiyen nasi anküm ve li tekune ayetel lil mü'minıne ve yehdiyeküm sıratam müstekıyma
  21. Ve uhra lem takdiru aleyha kad ehatallahü biha ve kanellahü ala külli şey'in kadıra
  22. Ve lev katelekümüllezıne keferu le vellevül edbara sümme la yecidune veliyyev ve la nesıyra
  23. Sünnetellahilletı kad halet min kabl Ve len tecide li sünnetillahi tebdıla
  24. Ve hüvellezı keffe eydiyehüm anküm ve eydiyeküm anhüm bi batni mekkete mim ba'di en azferaküm aleyhim ve kanellahü bi ma ta'melune basıyra
  25. Hümüllezıne keferu ve sadduküm anil mescidil harami vel hedye ma'kufen ey yeblüğa mehılleh ve lev la ricalüm mü'minune ve nisaüm mü'minatül lem ta'lemuhüm en tetauhüm fe tüsıybeküm minhüm mearratüm bi ğayri ılm li yüdhılellahü fı rahmetihı mey yeşa' lev tezeyyelu le azzebnellezıne keferu minhüm azaben elıma
  26. İz cealellezıne keferu fi kulubihimül hamiyyete hameyyetel cahiliyyeti fe enzelellahü sekınetehu ala rasulihi ve alel mü'minıne ve elzemehüm kelimetet takva ve kanu ehakka biha ve ehleha ve kanellahü bi külli şey'in alıma
  27. Le kad sadekallahü rasulehür ru'ya bil hakk le tedhulünnel mescidel harame in şaellahü aminıne muhallikıyne ruuseküm ve mükassıriyne la tehafun fe alime ma lem ta'lemu fe ceale min duni zalike fethan karıba
  28. Hüvellezı ersele rasulehu bil hüda ve dınil hakkı li yuzhirahu aled dıni küllih Ve kefa billahi şehıda
  29. Muhammedür rasulüllah vellezıne meahu eşiddaü alel küffari ruhamaü beynehüm terahüm rukkean süccedey yebteğune fadlem minellahi ve rıdvana sımahüm fı vücuhihim min eseris sücud zalike meselühüm fit tevrati ve meselühüm fil incıl ke zer'ın ahrace şat'ehu fe azerahu festağleza festeva ala sukıhı yu'cibüz zürraa li yeğıyza bihimül küffar veadellahüllezıne amenu ve amilus salihati minhüm mağfiratev ve ecran azıyma

 4. #49
  Durum:
  Çevrimdışı
  fatu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Banned
  Üyelik tarihi
  15.12.2005
  Yer
  Boynumuz yiğit boynudur; sevdadan başkasına eğilmez..!
  Yaş
  36
  Aldığı Beğeni
  0
  Beğendikleri
  0
  Mesajlar
  3.833
  Konular
  107
  Ettiği Teşekkür
  0
  0 mesaja 0 teşekkür aldı

  Lightbulb Hucurat Suresi..! Bismillahirrahmanirrahim..!

  1. Ya eyyühellezıne amenu la tükaddimu beyne yedeyillahi ve rasulihı vettekullah innellahe semıun alım
  2. Ya eyyühellezıne amenu la terfeu asvateküm fevka savtin nebiyyi ve la techeru lehu bil kavli ke cehri ba'dıküm li ba'dın en tahbeta a'malüküm ve entüm la teş'urun
  3. İnnellezıne yeğuddune asvatehüm ınde rasulillahi ülaikel lezınemtehanellahü kulubehüm lit takva lehüm mağfiratüv ve ecrun azıym
  4. İnnellezıne yünaduneke miv verail hucürati ekseruhüm la ya'kılun
  5. Ve lev ennehüm saberu hatta tahruce ileyhim le kane hayral lehüm vallahü ğafurur rahıym
  6. Ya eyyühellezine amenu in caeküm fazikum bi nebein fe tebeyyenu en tüsıybu kavmem bi cehaletin fe tusbihu ala ma fealtüm nadimın
  7. Va'lemu enne fıküm rasulellah lev yütıy'uküm fı kesırim minel emri le anittüm ve lakınnellahe habbebe ileykümül ımane ve zeyyenehu fı kulubiküm ve kerrahe ileykümül küfra vel füsuka vel ısyan ülaike hümür raşidun
  8. Fadlem minellahi ve nı'meh vallahü alımün hakım
  9. Ve in taifetani minel mü'minınaktetelu fe aslihu beynehüma fe im beğat ıhdalüma alel uhra fe katilületı tebğıy hatta tefıe ila emrillah fe in faet fe aslihu beynehüma bil adli ve aksitu innellahe yühıbbül müksitıyn
  10. İnnemel mü'minune ıhvetün fe aslihu beyne ehaveyküm vettekullahe lealleküm türhamun
  11. Ya eyyühellezıne amenu la yeshar kavmün min kavmin asa ey yekunu hayram minhüm ve la nisaüm min nisain asa ey yekünne hayram minhünn ve la telmizu enfüseküm ve la tenabezu bil elkab bi'sel ismül füsuku ba'del iman ve mel lem yetüb fe ülaike hümüz zalimun
  12. Ya eyyühellezıne amenütenibu kesıram minez zanni inne ba'daz zanni ismüv ve la tecessesu ve la yağteb ba'duküm ba'da e yühıbbü ehadüküm ey ye'küle lahme ehıyhi meyten fe kerihtümuh vettekullah innellahe tevvabür rahıym
  13. Ya eyyühen nasü inna halaknaküm min zekeriv ve ünsa ve cealnaküm şüubev ve kabaile li tearafu inne ekrameküm ındellahi etkaküm innellahe alımün habır
  14. Kaletil a'rabü amenna kul lem tü'minu ve lakin kulu eslemna ve lemma yedhulil imanü fi kulubiküm ve in tütıy'ulahe ve rasulehu la yelitküm min a'maliküm şey'a innellahe ğafurur rahıym
  15. İnnemel mü'minunellezıne amenu billahi ve rasulihı sümme lem yertabu ve cahedu bi emvalihim ve enfüsihim fı sebılillah ülaike hümüs sadikun
  16. Kul etüallimunellahe bi dıniküm vallahü ya'lemü ma fis semavati ve ma fil ard vallahü bi külli şey'in alım
  17. Yemünnune aleyke en eslemu kul la temünnu aleyye islameküm belillahü yemünnü aleyküm en hedaküm lil ımani in küntüm sadikıyn
  18. İnnellahe ya'lemü ğaybes semavati vel ard vallahü basıyrum bima ta'melun

 5. #50
  Durum:
  Çevrimdışı
  fatu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Banned
  Üyelik tarihi
  15.12.2005
  Yer
  Boynumuz yiğit boynudur; sevdadan başkasına eğilmez..!
  Yaş
  36
  Aldığı Beğeni
  0
  Beğendikleri
  0
  Mesajlar
  3.833
  Konular
  107
  Ettiği Teşekkür
  0
  0 mesaja 0 teşekkür aldı

  Lightbulb Kaf Suresi..! Bismillahirrahmanirrahim..!

  1. Kaf vel kur'anil mecid
  2. Bel acibu en caehum munzirum minhum fe kalel kafirune haza şey'un acib
  3. E iza mitna ve kunna turaba zalike rac'um beıyd
  4. Kad alimna ma tenkusul erdu minhum ve ındena kitabun hafıyz
  5. Bel kezzebu bil hakkı lemma caehum fe hum fi emrim meric
  6. E fe lem yenzuru iles semai fevkahum keyfe beneynaha ve zeyyennaha ve ma leha min furuc
  7. Vel erda medednaha ve elkayna fiha ravasiye ve embetna fiha min kulli zevcim behic
  8. Tebsıratev ve zikra li kulli abdim munib
  9. Ve nezzelna mines semai maem mubaraken fe embetna bihi cennativ ve habbel hasıyd
  10. Ven nahle basikatil leha tal'un nedıyd
  11. Rizkal lil ıbadi ve ahyeyna bihi beldetem meyta kezalikel huruc
  12. Kezzebet kablehum kavmu nuhıv ve ashabur rassi ve semud
  13. Ve aduv ve fir'avnu ve ıhvanu lut
  14. Ve ashahub eyketi ve kavmu tubba kulun kezzeber rusule fe hakka veıyd
  15. E fe ayına bil halkıl evvel bel hum fi lebsim min halkın cedid
  16. Ve le kad halaknel insane ve na'lemu ma tuvesvisu bihi nefsuh ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid
  17. İz yetelekkal mutelekkıyani anil yemini ve aniş şimali kaıyd
  18. Ma yelfizu min kavlin illa ledeyhi rakıybun atid
  19. Ve caet sekratul mevti bil hakk zalike ma kunte minhu tehıyd
  20. Ve nufiha fis sur zalike yevmul veıyd
  21. Ve caet kullu nefsim meaha saikuv ve şehid
  22. Le kad kunte fi ğafletim min haza fe keşefna anke ğıtaeke fe besarukel yevme hadid
  23. Ve kale karinuhu haza ma ledeyye atid
  24. Elkıya gı cehenneme kulle keffarin anid
  25. Mennaıl lil hayri mu'teim murib
  26. Ellezi ceale meallahi ilahen ahar fe elkiyahu fil azabiş şedid
  27. Kale karinuhu rabbena ma atğaytuhu ve lakin kane fi dalalim beıyd
  28. Kale la tahtesımu ledeyye ve kad kaddemtu ileykum bil veıyd
  29. Ma yubeddelul kavlu ledeyye ve ma enen bi zallamil lil abid
  30. Yevme nekulu li cehenneme helimtele'ti ve tekulu hel mim mezid
  31. Ve uzlifetil cennetu lil muttekıyne ğayra beıyd
  32. Haza ma tuadune li kulli evvabin hafıyz
  33. Men haşiyer rahmane bil ğaybi ve cae bi kalbim munib
  34. Udhuluha bi selam zalike yevmul hulud
  35. Lehum ma yeşaune fiha ve ledeyna mezid
  36. Ve kem ehlekna kablehum min karnin hum eşeddu minhum batşen fe nekkabu fil bilad hel mim mehıys
  37. İnne fi zalike le zikra li men kane lehu kalbun ev elkas sem'a ve huve şehid
  38. Ve le kad halaknes semavati vel erda ve ma beynehuma fi sitteti eyyamiv ve ma messena mil luğub
  39. Fasbr ala ma yekulune ve sebbıh bi hamdi rabbike kable tuluış şemsi ve kablel ğurub
  40. Ve minel leyli fe sebbıhhu ve edbaras sucud
  41. Vestemı'yevme yunadil munadi mim mekanin karib
  42. Yevme yesmeunes sayhate bil hakk zalike yevmul huruc
  43. İnna nahnu nuhyi ve numitu ve ileynel mesıyr
  44. Yevme teşekkalul erdu anhum siraa zalike haşrun aleyna yesir
  45. Nahnu a'lemu bi ma yekulune ve ma ente aleyhim bi cebbarin fe zekkir bil kur'ani mey yehafu veıyd

 6. #51
  Durum:
  Çevrimdışı
  fatu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Banned
  Üyelik tarihi
  15.12.2005
  Yer
  Boynumuz yiğit boynudur; sevdadan başkasına eğilmez..!
  Yaş
  36
  Aldığı Beğeni
  0
  Beğendikleri
  0
  Mesajlar
  3.833
  Konular
  107
  Ettiği Teşekkür
  0
  0 mesaja 0 teşekkür aldı

  Lightbulb Zariyat Suresi..! Bismillahirrahmanirrahim..!

  1. Vezzariyati zerva
  2. Fel hamilati vıkra
  3. Fel cariyati yusra
  4. Fel mukassimati emra
  5. İnnema tuadune le sadık
  6. Ve inned dine le vakı'
  7. Ves semai zatil hubuk
  8. İnnekum le fi kavlim muhtelif
  9. Yu'feku anhu men ufik
  10. Kutilel harrasun
  11. Ellezine hum fi ğamratin sahun
  12. Yes'elune eyyane yevmud din
  13. Yevme hum alen nari yuftenun
  14. Zuku fitnetekum hazellezi kuntum bihi testa'cilun
  15. İnnel muttekıyne fi cennativ ve uyun
  16. Ahızıne ma atahum rabbuhum innehum kanu kable zalike muhsinin
  17. Kanu kalilem minel leyli ma yehceun
  18. Ve bil eshari hum yestağfirun
  19. Ve fi emvalihim hakkul lis saili vel mahrum
  20. Ve fil erdı ayatul lil mukınin
  21. Ve fi enfusikum e fe la tubrırun
  22. Ve fis semai rizkukum ve ma tuadun
  23. Fe ve rabbis semai vel erdı innehu lehakkum misle ma ennekum tentıkun
  24. Hel etake hadisu dayfi ibrahimel mukramin
  25. İz dehalu aleyhi fe kalu selama kale selam kavmum munkerun
  26. Ferağa ila ehlihi fe cae bi ıclin semin
  27. Fe karrabehu ileyhim kale e la te'kulun
  28. Fe evcese minhum hıyfeh kalu la tehaf ve beşşeruhu bi ğulamin alim
  29. Fe akbeletimraetuhu fi sarratin fe sakket vecheha ve kalet acuzun akıym
  30. Kalu kezaliki kale rabbuk innehu huvel hakimul alim
  31. Kale fema hatbukum eyyuhel murselun
  32. Kalu inna ursilna ila kavmim mucrimin
  33. Li nursile aleyhim hıcaratem min tıyn
  34. Musevvemeten ınde rabbike lil musrifin
  35. Fe ahracna men kane fiha minel mu'minin
  36. Fe ma vecedna fiha ğayra beytim minel muslimin
  37. Ve terakna fiha ayetel lillezine yehafunel azabel elim
  38. Ve fi musa iz erselnahu ila fir'avne bi sultanim mubin
  39. Fe tevella bi ruknihi ve kale sahırun ev mecnun
  40. Fe ehaznahu ve cunudehu fe nebeznahum fil yemmi ve huve mulim
  41. Ve fi adin iz erselna aleyhimur rihal akıym
  42. Ma tezeru min şey'in etet aleyhi illa cealethu kir ramim
  43. Ve fi semude iz kıyle lehum temetteu hatta hıyn
  44. Fe atev an emri rabbihim fe ehazethumus saıkatu ve hum yenzurun
  45. Femestetau min kıyamiv ve ma kanu muntesırın
  46. Ve kavme nuhım min kabl innehum kanu kavmen fasikıyn
  47. Ves semae beneynaha bi eydiv ve inna le musiun
  48. Vel erda feraşnaha fe nı'mel mahidun
  49. Ve min kulli şey'in halakna zevceyni leallekum tezekkerun
  50. Fe firru ilallah inni lekum minhu nezirum mubin
  51. Ve la tec'alu meallahi ilahen ahar inni lekum minhu nezirum mubin.
  52. Kezalike ma etellezine min kablihim mir rasulin illa kalu sahırun ev mecnun
  53. E tevasav bih bel hum kavmun tağun
  54. Fe tevelle anhum fe ma ente bi melun
  55. Ve zekkir fe innez zikra tenfeul mu'minin
  56. Ve ma halaktul cinne vel inse illa li ya'budun
  57. Ma uridu minhum mir rizkıv ve ma uridu ey yut'ımun
  58. İnnellahe huver razzaku zul kuvvetil metin
  59. Fe inne lellezine zalemu zenubem misle zenubi ashabihim fe la yesta'cilun
  60. Fe veylul lillezine keferu miy yevmihimullezi yuadun

 7. #52
  Durum:
  Çevrimdışı
  fatu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Banned
  Üyelik tarihi
  15.12.2005
  Yer
  Boynumuz yiğit boynudur; sevdadan başkasına eğilmez..!
  Yaş
  36
  Aldığı Beğeni
  0
  Beğendikleri
  0
  Mesajlar
  3.833
  Konular
  107
  Ettiği Teşekkür
  0
  0 mesaja 0 teşekkür aldı

  Lightbulb Tur Suresi..! Bismillahirrahmanirrahim..!

  1. Vet tur
  2. Ve kitabim mestur
  3. Fi rakkım menşur
  4. Vel beytil ma'mur
  5. Ves sakfil merfu'
  6. Vel bahril mescur
  7. İnne azabe rabbike le vakı'
  8. Ma lehu min dafi'
  9. Yevme temurus semau mevra
  10. Ve tesirul cibalu seyra
  11. Fe veyluy yevmeizil lil mukezzibin
  12. Ellezine hum fi havdıy yel'abun
  13. Yevme yude'une ila nari cehenneme de'a
  14. Hazihin narulleti kuntum biha tukezzibun
  15. E fe sıhrun haza em entum la tubsırun
  16. Islavha fasbiru ev la tasbiru sevaun aleykum innema tüczevne ma kuntum ta'melun
  17. İnnel muttekıyne fi cennativ ve neıym
  18. Fakihine bima atahum rabbuhum ve vekahum rabbuhum azabel cehıym
  19. Kulu veşrabu heniem bima kuntam ta'melun
  20. Muttekiine ala sururim masfufeh ve zevvecnahum bi hurin ıyn
  21. Vellezine amenu vettebeathum zurriyyetuhum bi imanim elhakna bihim zurriyyetehum ve ma eletnahum min amelihim min şey' kullumriim bima kesebe rahin
  22. Ve emdednahum bi fakihetiv ve lahmim mimma yeştehun
  23. Yetenazeune fiha ke'sel la lağvun fiha ve la te'sim
  24. Ve yetufu aleyhim ğılmanil lehum keennehum lu'luum meknun
  25. Ve akbele ba'duhum ala ba'dıy yetesaelun
  26. Kalu inna kunna kablu fi ehlina muşkikıyn
  27. Fe mennellahu aleyna ve vekana azabes semum
  28. İnna kunna min kablu ned'uh innehu huvel berrur rahıym
  29. Fe zekkir fema ente bi nı'meti rabbike bi kahiniv ve la mecnun
  30. Em yekulune şaırun neterabbesu bihi raybel menun
  31. Kul terabbesu fe inni meakum minel muterabbisıyn
  32. Em te'muruhum ahlamuhum bihaza em hum kavmun tağun
  33. Em yekulune tekavveleh bel la yu'minun
  34. Felye'tu bi hadisim mislihi in kanu sadikıyn
  35. Em huliku min ğayri şey'in em humul halikun
  36. Em halekus semavati vel ard bel la yukınun
  37. Em ındehum hazainu rabbike em humul musaytırun
  38. Em lehum sullemuy yestemiune fih felyeti mustemiuhum bi sultanim mubin
  39. Em lehul benatu ve lekumul benun
  40. Em tes'eluhum ecran fe hum mim mağramim muskalun
  41. Em ındehumul ğaybu fe hum yektubun
  42. Em yuridune keyda fellezine keferu humul mekidun
  43. Em lehum ilahun ğayrullah subhanellahi amma yuşrikun
  44. Ve iy yerav kisfem mines semai sakıtay yekulu sehabum merkum
  45. Fe zerhum hatta yulaku yevmehumullezi fihi yus'akun
  46. Yevme la yuğni anhum keyduhum şey'ev ve la hum yunsarun
  47. Ve inne fillezine zalemu azaben dune zalike ve lakinne ekserahum la ya'lemun
  48. Vasbir li hukmi rabbike fe inneke bi a'yunina ve sebbıh bi hamdi rabbike hıyne tekum
  49. Ve minel leyli fesebbıhhu ve idbaran nucum

 8. #53
  Durum:
  Çevrimdışı
  fatu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Banned
  Üyelik tarihi
  15.12.2005
  Yer
  Boynumuz yiğit boynudur; sevdadan başkasına eğilmez..!
  Yaş
  36
  Aldığı Beğeni
  0
  Beğendikleri
  0
  Mesajlar
  3.833
  Konular
  107
  Ettiği Teşekkür
  0
  0 mesaja 0 teşekkür aldı

  Lightbulb Necm Suresi..! Bismillahirrahmanirrahim..!

  1. Ven necmi iza heva
  2. Ma dalle sahıbukum ve ma ğava
  3. Ve ma yentıku anil heva
  4. İn huve illa vahyuy yuha
  5. Allemehu şedidul kuva
  6. Zu mirrah festeva
  7. Ve huve bil ufukıl a'la
  8. Summe dena fe tedella
  9. Fe kane kabe kavseyni ev edna
  10. Fe evha ila abdihi ma evha
  11. Ma kezebel fuadu ma raa
  12. Efe tumarunehu ala ma yera
  13. Ve le kad raahu nezleten uhra
  14. Inde sidratil munteha
  15. Indeha cennetul me'va
  16. İz yağşes sidrate ma yağşa
  17. Ma zağal besaru ve ma tağa
  18. Le kad raa min ayati rabbihil kubra
  19. E fe raeytumul late vel uzza
  20. Ve menates salisetel uhra
  21. E lekumuz zekeru ve lehul unsa
  22. Tilke izen kısmetun dıyza
  23. İn hiye illa esmaun semmeytumuh entum ve abaukum ma enzelellahu biha min sultan iy yettebiune illaz zane ve ma tehvel enfus ve le kad caehum mir rabbihimul huda
  24. Em lil insani ma temenna
  25. Fe lillahil ahıratu ve ula
  26. Ve kem mim melekin fis semavati la tuğni şefaatuhum şey'en illa mim ba'di ey ye'zenellahu li mey yeşau ve yerda
  27. İnnellezine la yu'minune bil ahırati le yusemmunel melaiket tesmiyetel unsa
  28. Ve ma lehum bihi mim ılm iy yettebiune illez zann ve innez zanne la yuğni minel hakkı şey'a
  29. Fe a'rıd am men tevella an zikrina ve lem yurid illel hayated dunya
  30. Zalike mebleğuhum minel ılm inne rabbeke huve a'lemu bi men alle an sebilihi ve huve a'lemu bi menihteda
  31. Ve lillahi ma fis semavati ve ma fil erdı li yecziyellezine esau bima amilu ve yecziyellezine ahsenu bil husna
  32. Ellezine yectenibune kebairal ismi vel fevahışe illel lemem inne rabbeke vasiul mağfirah huve a'lemu bi kum iz enşeekum minel erdı ve iz entum ecinnetun fi butuni ummehatikum fe la tuzekku enfusekum huve a'lemu bi menitteka
  33. E fe raeytellezi tevella
  34. Ve a'ta kalilev ve ekda
  35. Eındehu ılmul ğaybi fe huve yera
  36. Em lem yunebbe' bima fi suhufi musa
  37. Ve ibrahimellezi veffa
  38. Ella teziru vaziratuv vizra uhra
  39. Ve el leyse lil insani illa ma sea
  40. Ve enne sa'yehu sevfe yura
  41. Summe yuczahul cezael evfa
  42. Ve enne ila rabbikel munteha
  43. Ve ennehu huve adhake ve ebka
  44. Ve ennehu huve emate ve ahya
  45. Ve ennehu halekaz zevceyniz zekara vel unsa
  46. Min nutfetin iza tumna
  47. Ve enne aleyhin neş'etel uhra
  48. Ve ennehu huve ağna ve akna
  49. Ve ennehu huve rabbuş şı'ra
  50. Ve ennehu ehleke adenil ula
  51. Ve semude fema ebka
  52. Ve kavme nuhım min kabl innehum kanu hum azleme ve atğa
  53. Vel mu'tefikete ehva
  54. Fe ğaşşaha ma ğaşşa
  55. Fe bi eyyi alai rabbike tetemara
  56. Haza nezirum minen nuzuril ula
  57. Ezifetil azifeh
  58. Leyse leha min dunillahi kaşifeh
  59. E fe min hazel hadisi ta'cebun
  60. Ve tadhakune ve la tebkun
  61. Ve entum samidun
  62. Fescudu lillahi va'budu

 9. #54
  Durum:
  Çevrimdışı
  fatu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Banned
  Üyelik tarihi
  15.12.2005
  Yer
  Boynumuz yiğit boynudur; sevdadan başkasına eğilmez..!
  Yaş
  36
  Aldığı Beğeni
  0
  Beğendikleri
  0
  Mesajlar
  3.833
  Konular
  107
  Ettiği Teşekkür
  0
  0 mesaja 0 teşekkür aldı

  Lightbulb Kamer Suresi..! Bismillahirrahmanirrahim..!

  1. Ikterabetis saatu venşakkal kamer
  2. Ve iyyerav ayetey yu'ridu ve yekulu sıhrun mustemir.
  3. Ve kezzebu vettebeu ehvaehum ve kullu emrin mustekirr
  4. Ve le kad caehum minel embai ma fihi muzdecer
  5. Hıkmetum baliğatun fema tuğnin nuzur
  6. Fe tevelle anhum yevme yed'ud daı ila şey'in nukur
  7. Huşşean ebsarıhum yahrucune minel ecdasi keennehum ceradum munteşir
  8. Muhtıyne iled a' yekulul kafirune haza yevmun azir
  9. Kezzebet kablehum kavmu nuhın fekezzebu abdena ve kalu mecnunuv vezducir
  10. Fe dea rabbehu enni mağlubun fentesır
  11. Fe fetahna ebvabes semai bimaim munhemir
  12. Ve feccernel erda uyunen feltekal mau ala emrin kad kudir
  13. Ve hamelnahu ala zati elvahıv ve dusur
  14. Tecri bi a'yunina cezael li men kane kufir
  15. Ve le kad teraknaha ayeten fe hel mim muddekir
  16. Fe keyfe kane azabi ve nuzur
  17. Ve le kad yessernal kur'ane liz zikri fe hel mim muddekir
  18. Kezzebet adun fe keyfe kane azabi ve nuzur
  19. İnna erselna aleyhim rihan sarsaran fi yevmi nahsim mustemir
  20. Zenziun nase ke ennehum a'cazu nahlim munkaır
  21. Fe keyfe kane azabi ve nuzur
  22. Ve le kad yessernel kur'ane liz zikri fe hel mim muddekir
  23. Kezzebet semudu bin nuzur
  24. Fe kalu ebeşeram minna vahıden nettebiuhu inna izel lefi dalaliv ve suur
  25. Eulkıyez zikru aleyhi mim beynina bel huve kezzabun eşir
  26. Seya'lemune ğadem menil kezzabul eşir
  27. İnna murslun nakati fitnetel lehum fertekıbhum vastabir
  28. Ve nebbi'hum ennel mae kısmetun beynehum kullu şirbim muhtedar
  29. Fe nadev sahıbehum fe teata fe akar
  30. Fe keyfe kane azabi ve nuzur
  31. İnna erselna aleyhim sayhatev vahıdeten fe kanu ke heşimil muhtezir
  32. Ve le kad yessernel kur'ane liz zikri fe hel min muddekir
  33. Kezzebet kavmu lutım bin nuzur
  34. İnna erselna aleyhim hasıben illa ale lutnecceynahum bi sehar
  35. Nı'metem min ındina kezalike neczi men şeker
  36. Ve le kad enzerahum batşetena fe temarav bin nuzur
  37. Ve le kad raveduhu an dayfihi fe tamesna a'yunehum fe zuku azabi ve nuzur
  38. Ve le kad sabbehahum bukraten azabum mustekirr
  39. Fe zuku azabi ve nuzur
  40. Ve le kad yessernel kur'ane liz zikri fe hel mim muddekir
  41. Ve le kad cae ale fir'avnen nuzur
  42. Kezzebu bi ayatina kulliha fe ehaznahum ahze azizim muktedir
  43. E kuffarukum hayrun min ulaikum em lekum beraetun fiz zubur
  44. Em yekulune nahnu cemium muntesır
  45. Seyuhzemul cem'u ve yuvelluned dubur
  46. Belis saatu mev'ıduhum ves saatu edha ve emerr
  47. İnnel mucrimine fi dalaliv ve suur
  48. Yevme yushabune fin nari ala vucuhihim zuku messe sekar
  49. İnna kulle şey'in halaknahu bi kader
  50. Ve ma emruna illa vahıdetun ke lemhım bil besar
  51. Ve le kad ehlekna eşyaakum fe hel mim muddekir
  52. Ve kullu şey'in fealuhu fiz zubur
  53. Ve kullu sağıyriv ve kebirim mustetar
  54. İnnel muttekıyne fi cennativ ve neher
  55. Fi mak'adi sıdkın ınde melikim muktedir

 10. #55
  Durum:
  Çevrimdışı
  fatu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Banned
  Üyelik tarihi
  15.12.2005
  Yer
  Boynumuz yiğit boynudur; sevdadan başkasına eğilmez..!
  Yaş
  36
  Aldığı Beğeni
  0
  Beğendikleri
  0
  Mesajlar
  3.833
  Konular
  107
  Ettiği Teşekkür
  0
  0 mesaja 0 teşekkür aldı

  Lightbulb Rahman Suresi..! Bismillahirrahmanirrahim..!

  1. Er rahman.
  2. Alleme lkur'ane.
  3. Halekal insane.
  4. Allemehul beyan.
  5. Eş şemsu vel kameru bi husban.
  6. Ven necmu veş şeceru yescudan.
  7. Ves semae rafeaha ve vedaal mizan.
  8. Ella tatğav fil mizan.
  9. Ve ekıymul vezne bil kıstı ve la tuhsirul mizan.
  10. Vel erda vedaaha lil enam.
  11. Fiha fakihetuv ven nahlu zatul ekmani.
  12. Vel habbu zul asfi ver rayhan.
  13. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
  14. Halekal'insane min salsalin kelfahhari.
  15. Ve hale kalcanne min maricin min narin.
  16. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
  17. Rabbulmeşrikayni ve rabbulmağribeyni.
  18. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
  19. Mereclbahreyni yeltekıyani.
  20. Beynehuma berzahun la yebğıyani.
  21. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
  22. Yahrucu minhumellu'lu velmercanu.
  23. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
  24. Ve lehulcevarilmunşeatu fiylbahri kela'lami.
  25. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
  26. Kullu men 'aleyha famin
  27. Ve yebka vechu rabbike zulcelali vel'ikrami.
  28. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
  29. Yes'eluhu men fiyssemavati vel'ardı kulle yevmin huve fiy şe'nin.
  30. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
  31. Senefruğu lekum eyyuhessekaleni.
  32. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
  33. Ya ma'şerelcinni vel'insi inisteta'tum en tenfusu min aktarissemavati vel'ardı fenfuzu la tenfizune illa bisultanin.
  34. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
  35. Yurselu 'aleykuma şuvazun min narin ve nuhasun fela tentesırani.
  36. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
  37. Feizenşakkatesissemau fekanet verdeten keddihani.
  38. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
  39. Feyevmeizin la yus'elu 'an zenbihi insun vela cannun.
  40. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani
  41. Yu'refulmucrimune bisiymahum feyu'hazu binnevasıy vel'akdami.
  42. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
  43. Hazihi cehennemulletiy yukezzibu bihelmucrimune.
  44. Yetufune beyneha ve beyne hamiymin anin.
  45. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
  46. Ve limen hafe mekame rabbihi cennetani.
  47. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
  48. Zevata efnanin.
  49. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
  50. Fiyhima 'aynani tecriyani.
  51. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.
  52. Fiyhima min kulli fakihetin zevcani.
  53. Febieyyi alai rabbikuma tukezziban.
  54. Muttekiiyne ala furuşim betainuha min istebrak ve cenel cenneteyni dan.
  55. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban.
  56. Fihinne kasıratut tarfi lem yatmishunne insun kablehum ve la can.
  57. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban.
  58. Ke ennehunnel yakıtı vel mercan.
  59. Fe be eyyi alai rabbikuma tukezziban.
  60. Hel cezaul ıhsani illel ihsan.
  61. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban.
  62. Ve min dunihima cennetan.
  63. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
  64. Mudhammetan
  65. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
  66. Fihima aynani neddahatan.
  67. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
  68. Fihima fakihetuv ve nahluv ve rumman
  69. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
  70. Fihinne hayratun hısan
  71. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
  72. Hurum maksuratun fil hıyam
  73. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
  74. Lem yatmishunne insun kablehum ve la can
  75. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
  76. Muttekiiyne ala rafrafin hudriv ve abkariyyin hısan
  77. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban
  78. Tebarakesmu rabbike zil celali vel ikram.

 11. #56
  Durum:
  Çevrimdışı
  fatu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Banned
  Üyelik tarihi
  15.12.2005
  Yer
  Boynumuz yiğit boynudur; sevdadan başkasına eğilmez..!
  Yaş
  36
  Aldığı Beğeni
  0
  Beğendikleri
  0
  Mesajlar
  3.833
  Konular
  107
  Ettiği Teşekkür
  0
  0 mesaja 0 teşekkür aldı

  Lightbulb Vakia Suresi..! Bismillahirrahmanirrahim..!

  1. İza veka'atilvaki'atu.
  2. Leyse livak'atiha kazibetun.
  3. Hafıdatun rafi'tun.
  4. İza ruccetil'ardu reccen.
  5. Ve bussetilcibalu bessen.
  6. Ve fekanet hebaen munbessen.
  7. Ve kuntum ezvacen selaseten.
  8. Feashabulmeymeneti ma ashaulmeymeneti.
  9. Ve ashabulmeş'emeti ma ashabulmeş'emeti.
  10. Vessabikunessabikune.
  11. Ulaikelmukarrabune.
  12. Fiy cennatin na'ıymi.
  13. Sulletun minel'evveliyne.
  14. Ve kaliylun minel'ahıriyne.
  15. 'ala sururin medunetun.
  16. Muttekiiyne 'aleyha mutekabiliyne.
  17. Yetufu 'aleyhim veldanun muhalledune.
  18. Biekvabin ve ebariyka ve ke'sin min ma'ıynin.
  19. La yusadda'une 'anha ve la yunzifune.
  20. Ve fakihetin mimma yetehayyerune.
  21. Ve lahmi tayrin mimma yeştehune.
  22. Ve hurun 'ıynun.
  23. Keemsalillu'luilmeknuni.
  24. Cezaen bima kanu ya'melune.
  25. La yevme'une fiyha lağven ve la te'siymen.
  26. İlla kıylen selamen selamen.
  27. Ve ashabulyemiyni ma ashabulyemiyni.
  28. Fiy sidrin mahdudin.
  29. Ve talhın mendudin.
  30. Ve zıllin memdudin.
  31. Ve main meskubin.
  32. Ve fakihetin kesiyretin.
  33. La maktu'atin ve la memnu'atin.
  34. Ve furuşin merfu'atin.
  35. İnna enşe'nahunne inşaen.
  36. Fece'alnahunne ebkaren.
  37. 'Uruben etraben.
  38. Liashabilyemiyni.
  39. Sulletun minel'evveliyne.
  40. Ve sulletun minelahiriyne.
  41. Ve ashabuşşimali ma ishabuşşimali.
  42. Fiy semumin ve hamiymin.
  43. Ve zıllin min yahmumin.
  44. La baridin ve la keriymin.
  45. İnnehum kanu kable zalike mutrefiyne.
  46. Ve kanu yusırrune 'alelhınsil'azıymi.
  47. Ve kanu yekulune eiza mitna ve kunna turaben ve 'ızamen einne lemeb'usune.
  48. Eve abaunel'evvelune.
  49. Kul innel'evveliyne vel'ahıriyne.
  50. Lemecmu'une ila miykati yevmin ma'lumin.
  51. Summe innekum eyyuheddallunelmukezzibune.
  52. Leakilune min şecerin min zakkumin.
  53. Femaliune minhelbutune.
  54. Feşaribune 'aleyhi minelhamiymi.
  55. Feşaribune şurbelhiymi.
  56. Haza nuzuluhum yevmeddiyni.
  57. Nahnu halaknakum felevla tusaddikune.
  58. Efereeytum ma tumnune.
  59. Eentum tahlukunehu em nahnulhalikune.
  60. Nahnu kadderna beynekumulmevte ve ma nahnu bimesbukıyne.
  61. 'Ala en nubeddile emsalekum ve nunşiekum fiy ma la ta'lemune.
  62. Ve lekad 'alimtumunneş'etel'ula felevla tezekkerune.
  63. Efereeytum ma tahrusune.
  64. Eeentum tezre'unehu em nahnuzzari'une.
  65. Lev neşa'u lece'alnahu hutamen fezaltum tefekkehune.
  66. İnna lemuğremune.
  67. Bel nahnu mahrumune.
  68. Efereeytumulmaelleziy teşrebune.
  69. Eentum enzeltumuhu minelmizni em nahnulmunzilune.
  70. Lev neşa'u ce'alnahu ucacen felevla teşkurune.
  71. Efereeytumunnarelletiy turune.
  72. Eentum enşe'tum şecereteha em nahnul munşiune.
  73. Nahnu ce'alnaha tezkireten ve meta'an lilmukviyne.
  74. Fesibbıh bismi rabbikel'azıymi.
  75. Fela uksimu bimevakı'ınnnucumi.
  76. Ve innehu lekasemun lev ta'lemune 'azıymun.
  77. İnnehu lekur'anun keriymun.
  78. Fiy kitamin meknunin.
  79. Lya yemessuhu illelmutahherune.
  80. Tenziylun min rabbil'alemiyne.
  81. Efebihazelhadiysi entum mudhinune.
  82. Ve tec'alune rizkakum ennekum tukezzibune.
  83. Felevla iza beleğatilhulkume.
  84. Ve entum hıyneizin tenzurune.
  85. Ve nahnu akrebu ileyhi minkum ve lakin la tubsırune.
  86. Felevla in kuntum ğayre mediyniyne.
  87. Terci'uneha in kuntum sadikıyne.
  88. Feemma in kane minelmukarrebiyne.
  89. Feravhun ve reyhanun ve cennetu na'ıymin.
  90. Ve emma in kane min ashabilyemiyni.
  91. Feselamun leke min ashabilyemiyni.
  92. Ve emma in kane minelmukezzibiyneddalliyne.
  93. Fenuzulun min hamiymin.
  94. Ve tasliyetu cahıymin.
  95. İnne haza lehuve hakkulyakıyni.
  96. Fesebbih bismi rabbikel'azıymi.

 12. #57
  Durum:
  Çevrimdışı
  fatu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Banned
  Üyelik tarihi
  15.12.2005
  Yer
  Boynumuz yiğit boynudur; sevdadan başkasına eğilmez..!
  Yaş
  36
  Aldığı Beğeni
  0
  Beğendikleri
  0
  Mesajlar
  3.833
  Konular
  107
  Ettiği Teşekkür
  0
  0 mesaja 0 teşekkür aldı

  Lightbulb Hadid Suresi..! Bismillahirrahmanirrahim..!

  1. Sebbeha lillahi ma fiyssemavati velardı ve huvel'aziyzulhakiymu.
  2. Lehu mulkussemavati vel'ardı yuhyiy ve yumiytu ve huve 'ala kulli şey'in kadiyrun.
  3. Huvel'evvelu vel'ahıru vezzahiru velbatınu ve huve bikulli şey'in 'aliymun.
  4. Huvelleziy halekassemavati vel'arda fiy sitteti eyyamin summesteva 'alel'arşi ya'lemu ma yelicu fiylardı ve ma yahrucu minha ve ma yenzilu minessemai ve ma ya'rucu fiyha ve huve me'akum eyne ma kuntum vallahu bima ta'melune besıyrun.
  5. Lehu mulkussemavati vel'ardı ve ilellahi turce'ul'umuru.
  6. Yuliculleyle fiynnehari ve yulicunnehare fiylleyli ve huve 'aleymun bizatissuduri.
  7. Aminu billahi ve resulihi ve enfiku mimma ce'alekum mustahlefiyne fiyhi felleziyne amenu minkum ve enfeku lehum ecrun kebiyrun.
  8. Ve ma lekum la tu'minune billahi verresulu yed'ukum litu'minu birabbikum ve kad ehaze miysakakum in kuntum mu'miniyne.
  9. Huvelleziy yunezzilu 'ala 'abdihi ayiten beyyinatin liyuhricekum minezzilimati ilennuri ve innallahe bikum lereufun rahıymun.
  10. Ve malekum ella tunfiku fiy sebiylellahi ve lillahi miyrasussemavati vel'ardı la yesteviy minkum men enfeka min kablilfethı ve katele ulaike a'zamu dereceten minelleziyne enfeku min ba'du ve katelu ve kullen ve'adallahulhusna vallahu bima ta'melune habiyrun.
  11. Men zelleziy yukridullahe kardan hasenen feyuda'ıfehu lehu ve lehu ecrun keriymun.
  12. Yevme terelmu'miniyne velmu'minati yes'a nuruhum beyne eydiyhim ve bieymanihim buşrakumulyevme cennatun tecriy min tahtihel'enharu haliduyne fiyha zalike huvelfevzul'azıymu.
  13. Yevme yekululmunafikune velmunafikatu lilleziyne amenunzurna naktebis min nurikum kıylerci'u veraekum feltemisu nuren feduribe beynehum bisurin lehu babun batınuhu fiyhirrahmetu ve zahiruhu min kıbelihul'azabu.
  14. Yunadunehum elem nekun me'akum kalu bela ve lakinnekum fetentum enfusekum ve terabbastum vertebtum ve ğarretkumul'emaniyyu hatta cae emrullahi ve ğarrekum billahilğaruru.
  15. Felyevme la yu'hazu minkum fidyetun ve la minelleziyne keferu me'vakumunnaru hiye mevlakum ve bi'selmesıyru.
  16. Elem ye'ni lilleziyne amenu en tahşe'a kulubuhum lizikrillahi ve ma nezele minelhakkı vela yekunu kelleziyne utulkitabe min kablu fetale 'aleyhimul'emedu fekaset kulubuhum ve kesiyrun minhum fasikune.
  17. İ'lemu ennallahe yuhyiyl'arda ba'de mevtiha kado beyyenna lekumul'ayati le'allekum ta'kılune.
  18. İnnelmusaddikıyne velmusaddikati ve akredullahe kardan hasenen yuda'afu lehum ve lehum ecrun keruymun.
  19. Velleziyne amenu billahi ve rusulihi ulaik humussıddiykune veşşuhedau'ınde rabbihim lehum ecruhum ve nuruhum velleziyne keferu ve kezzebu biayatina ulaik ashabulcahıymi.
  20. I'lemu ennemelhayatuddnuya le'ıbun ve lehvun ve ziynetun ve tefahurun beynekum ve ziynetun ve tefahurun biynekum ve tekasurun fiyl'emvali vel'evladi kemeseli ğaysin a'cebelkuffare nebatuhu summe yekunu hutamen ve fiyl'ahıreti 'azabun şeduydun ve mağfiretun minallahi ve rıdvanun ve melhayatuddunya illa meta'ulğururi.
  21. Sabiku ila mağfiretin min rabbikum ve cennetin 'arduha ke'ardissemai vel'ardı u'ıddet lilleziyne amenu billahi ve rusulihi zalike fadlullahi yu'tiyhi men yeşa'u vallahu zulfadlil'azıymi.
  22. Ma esabe min musıybetin fiyl'ardı ve la fiy enfusikum illa fiy kitabin min kabli en nebreeha inne zalike 'alellahi yesiyrun.
  23. Likeyla te'sev 'ala ma fatekum ve la tefrahu bima atakum vallahu la yuhıbbu kulle muhtalin fehurin.
  24. Elleziyne yebhalune ve ye'murunennase bilbuhli ve men yetevelle feinnallahe huvelğaniyyulhamiydu.
  25. Lekad erselna rusulena bilbeyyinati ve enzelna me'ahumulkitabe velmiyzane liyekumennasu bilkıstı ve enzelnelhadiyde fiyhi be'sun şediydun ve menafi'u linnasi ve liya'lemallahu men yensuruhu ve rusulehu bilğaybi innallahe kaviyyun 'aziyzun.
  26. Ve lekad erselna nuhan ve ibrahiyme ve ce'alna fiy zurriyyetihimennubuvvete velkitabe feminhum muhtedin ve kesiyrun minhum fasikune.
  27. Summe kaffeyna 'ala asarihim birusulina ve kaffeyna bi'ıysebni meryeme ve ateynahul'inciyle ve ce'alna fiy kulubilleziynettebe'uhu re'feten ve ramheten ve rehbaniyyetenibtede'uha ma ketebnaha 'aleyhim illebtiğae rıdvanillahi fema re'avha hakka ri'ayetiha feateynelleziyne amenu minhum ecrehum ve kesiyrun minhum fasikune.
  28. Ya eyyuhelleziyne amenuttekullahe ve aminu biresulihi yu'tikum kifleyni min rahmetihi ve yec'al lekum nuren temşune bihi ve yağfir lekum vallahu ğafurun rahıymun.
  29. Liella ya'leme ehlulkitabi ella yakdirune 'ala şey'in min fadlillahi ve ennelfadle biyedillahi yu't'yhi men yeşa'u'vallahu zulfadlil'azıymi.

 13. #58
  Durum:
  Çevrimdışı
  fatu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Banned
  Üyelik tarihi
  15.12.2005
  Yer
  Boynumuz yiğit boynudur; sevdadan başkasına eğilmez..!
  Yaş
  36
  Aldığı Beğeni
  0
  Beğendikleri
  0
  Mesajlar
  3.833
  Konular
  107
  Ettiği Teşekkür
  0
  0 mesaja 0 teşekkür aldı

  Lightbulb Mücadele Suresi..! Bismillahirrahmanirrahim..!

  1. Kad semi'allahu kavlelletiy tucadiluke fiy zevciha ve teştekiy ilellahi vallahu yesme'u tehavurekuma innallahe semiy'un basıyrun.
  2. Elleziyne yuzahirune minkum min nisaihim ma hunne ummehatihim in ummehatuhum ilellaiy velednehum ve innehum leyekulune munkeren minelkavli ve zuren ve innallahe le'afuvvun ğafurun.
  3. Velleziyne yuzahirune min nisaihim summe ye'udune lima kalu fetahriyru rekabetin min kabli en yetemassa zalikum tu'azune bihi vallahu bima ta'melune habiyrun.
  4. Femen lem yecid fesıyamu şehreyni mutetabi'ayni min kabli en yetemassa femen lem yestetı' feıt'amu sittiyne miskiynen zalike litu'minu billahi ve resulihi ve tilke hududullahi ve lilkafiriyne 'azabun eliymun.
  5. İnnelleziyne yuhaddunallahe ve resulehu kubitu kema kubitelleziyne min kablihim ve kad enzelna ayatin beyyinatin v uhumullahu cemiy'an feyunebbiuhum bima 'amilu ahsahullahu ve nesuhu e lilkafiriyne 'azabun muhiynun.
  6. Yevme yeb'as vallahu 'ala kulli şey'in şehiydun.
  7. Elem tere ennallahe ya'lemu ma fiyssemavati ve ma fiyl'ardı ma yekunu min necva selasetin illa huve rabi'uhum ve la hamsetin illa huve sadisuhum ve la edna min zalike ve la eksere illa huve me'ahum iyne ma kanu summe yunebbiuhum bima 'amilu yevmelkıyameti innallahe bikulli şey'in 'aliymun.
  8. Elem tere ilelleziyne nuhu 'aninnecva summe ye'udune lima nuhu 'anhu ve yetenacevne bil'ismi vel'udvani ve ma'sıyetirresuli ve iza cauke hayyevke bima lem yuhayyike bilillahu ve yekulune fiy enfusihim lev la yu'azzibunallahu bima nekulu hasbuhum cehennemu yaslevneha febi;'selmasıyru.
  9. Ya eyyuhelleziyne amenu iza tenaceytum fela tetenacev bil'ismi vel'udvani ve ma'sıyetirresuli ve tenacev bilbirri vettakva vettekullahelleziy ileyhi tuhşerune.
  10. İnnemennecva mineşşeytani liyahzunelleziyne amenu ve leyse bidarrihim şey'en illa biiznillahi ve 'alellahi felyetevekkelilmu'minune.
  11. Ya eyyuhelleziyne amenu iza kıyle lekum tefessehu fiylmecalisi fefsehu yefsehıllahu lekum ve iza kıylenşuzu fenşuzu yerfe'ıllahulleziyne amenu minkum velleziyne utul'ılme derecatin vallahu bima ta'melune habiyrun.'
  12. Ya eyyuhelleziyne amenu iza naceytumurresule fekaddimu beyne yedey necvakum sadekaten zalike hayrun lekum ve atheru fein lem tecidu feinnallahe ğafurun rahıymun.
  13. Eeşfaktum en tukaddimu beyne yedey necvakum sadekatin feiz lem tef'alu ve taballahu 'aleykum feekıymussalate ve atuzzekate ve etıy'allahe ve resulehu vallahu habiyrun bima ta'melune.
  14. Elem tere ilelleziyne tevellev kavmen ğadıballahu 'aleyhim ma hum minkum ve la minhum ve yahlifune 'alelkezibi ve hum ya'lemune.
  15. E'addallahu lehum 'azaben şediyden innehum sae ma lanu ya'melune.
  16. İttehazu eymanehum cunneten fesaddu 'an sebiylillahi felehum 'azabun muhiynun.
  17. Len tuğniye 'anhum emvaluhum ve la evladuhum minallahi şey'en ulaik ashabunnari hum fiyha halidune.
  18. Yevme yeb'asuhumullahu cemiy'an feyahlifune lehu kema yahlifune lekum ve yahsebune ennehum 'ala şey'in ela innehum humulkazibune.
  19. İstahvese 'aleyhimuşşeytanu feensahum zikrallahi ulaike hızbuşşeytani ela inne hızbeşşeytani humulhasirune.
  20. İnnelleziyne yuhaddunallahe ve resulehu ulaike fiyl'ezelliyne.
  21. Ketaballahu leağlibenne ene ve rusuliy innallahe kaviyyun 'aziyzun.
  22. La tecidu kavmen yu'minune billahi velyevmil'ahıri yuvaddune men haddallahe ve resulehu ve lev kanu abaehum ev ebnaehum ev ıhvanehum ev 'aşiyretehum ulaike ketebe fiy kulubihimul'iymane ve eyyedehum biruhın minhu ve yudhıluhum cennatin tecriy min tahtihel'enharu halidiyne fiyha radıyallahu 'anhum ve radu 'anhu ulaike hızbullahi ela inne hızballahi humulmuflihune.

 14. #59
  Durum:
  Çevrimdışı
  fatu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Banned
  Üyelik tarihi
  15.12.2005
  Yer
  Boynumuz yiğit boynudur; sevdadan başkasına eğilmez..!
  Yaş
  36
  Aldığı Beğeni
  0
  Beğendikleri
  0
  Mesajlar
  3.833
  Konular
  107
  Ettiği Teşekkür
  0
  0 mesaja 0 teşekkür aldı

  Lightbulb Hasr Suresi..! Bismillahirrahmanirrahim..!

  1. Sebbeha lillahi ma fiyssemavati ve ma fiyl'arardı ve huvel'aziyzulhakiymu.
  2. Huvelleziy ahrecelleziyne keferu min ehlilkitabi min diyarihim lievvelil haşri ma zanantum en yahrucu ve zannu ennehum mani'atuhum husunuhum minallahi feetahumullahu min haysu lem yahtesibu ve kazefe fiy kulubihimurru'be yuhribune buyutehum bieydiyhim ve eydiylmu'miniyne fa'tebiru ya ulil'ebsari.
  3. Ve lev la en keteballahu 'aleyhimulcelae le'azzebehum fiyddunya ve lehum fiyl'ahıreti 'azabunnari.
  4. Zalike biennehum şakkullahe ve resulehu ve men yuşakkıllahe feinnallahe şediydul'ıkabi.
  5. Ma kata'tum min liynetin ev terektumuha kaimeten 'ala usuliha febiiznillahi ve liyuhziyelfasikıyne.
  6. Ve ma efaalahu 'ala resulihi minhum fema evceftum 'aleyhi min haylin ve la rikabin ve lakinnallahe yusellitu rusulehu 'ala men yeşa'u vallahu 'ala kulli şey'in kadiyrun.
  7. Ma efaallahu 'ala resulihi min ehlilkura felillahi ve lirresuli ve liziylkurba velyetama velmesakiyni vebnissebiyli key la yekune duleten beynel'ağniyai minkum ve ma atakumurresulu fehuzuhu ve ma nehakum 'anhu fentehu vettekullahe innallahe şediydul'ıkabi.
  8. Lelfukarailmuhaciriyn-elleziyne uhricu min diyarihim ve emvalihim yebteğune fadlen minallahi ve rıdvanen ve yensurunallahe ve resulehu ulaike humussadikune.
  9. Velleziyne tebevveuddare vel'iymane min kablihim yuhıbbune men hacere ileyhim ve la yecidune fiy sudurihim haceten mimma utu ve yu'sirune 'ala enfusihim ve lev kane bihim hasasatun ve men yuka şuhha nefsihi feulaike humulmuflihune.
  10. Velleziyne cau min ba'dihim yekulune rabbenağfir lena ve liıhvaninelleziyne sebekuna bil'iymani ve la tec'al fiy kulubina ğullen lilleziyne amenu rabbena inneke reufun rahıymun.
  11. Elem tere ilelleziyne nafeku yekulune liıhvanihimulleziyne keferu min ehlilkitabi lein uhrictum lenahrucenne me'akum ve la nutıy'u fiykum ehaden ebeden ve in kutiltum lenensurennekum vallahu yeşhedu innehum lekazibune.
  12. Lein uhricu la yahrucune me'ahum ve lein kutilu la yensurunehum ve lein nesaruhum leyuvellunel'edbare summe la yunsarune.
  13. Leentum eşeddu rehbeten fiy sudurihim minallahi zalike biennehum kavmun la yefkahune.
  14. La yukatilunekum cemiy'an illa iy kuren muhassenetin ev min verai cudurin be'suhum beynehum şediydun tahsebuhum cemiy'an ve kulubuhum şetta zalike biennehum kavmun la ya'kılune.
  15. Kemeselilleziyne min kablihim kariyben zaku vebule emrihim ve lehum 'azabun eliymun.
  16. Kemeselişşeytani iz kale lil'insanikfur felemma kefere kale inniy beriy'un minke inniy ehafullahe rabbel'alemiyne.
  17. Fekane 'akıbetehuma ennehuma fiynari halideyni fiyha ve zalike cezauzzalimiyne.
  18. Ya eyyuhelleziyne amenuttekullahe veltenzur nefsun ma kaddemet liğadin vettekullahe innallahe habiyrun bima ta'melune.
  19. Ve la tekunu kelleziyne nesullahe feensahum enfusehum ulaike humulfasikune.
  20. La yesteviy ashabunnari ve ashabulcenneti ashabulcenneti humulfaizune.
  21. Lev enzelna hazelkur'ane 'ala cebelin lereeytehu haşi'an mutesaddi 'an min haşyetillahi ve tilkel'emsalu nadribuha linnasi le'allehum yetefekkerune.
  22. Huvallahulleziy la ilahe illa huve 'alimulğaybi veşşehadeti huverrahmanurrahıymu.
  23. Huvallahulleziy la ilahe illa huve elmelikulkuddususselamul mu'minul muheyminul 'aziyzul cebbarul mutekebbiru subhanallahi 'amma yuşrikune.
  24. Huvallahul halikul - bariy-ulmusavviru lehum'esma ulhusna yusebbihu lehu ma fiyssemavati vel'ardı. Ve huvel'aziyzulhakiymu.

 15. #60
  Durum:
  Çevrimdışı
  fatu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Banned
  Üyelik tarihi
  15.12.2005
  Yer
  Boynumuz yiğit boynudur; sevdadan başkasına eğilmez..!
  Yaş
  36
  Aldığı Beğeni
  0
  Beğendikleri
  0
  Mesajlar
  3.833
  Konular
  107
  Ettiği Teşekkür
  0
  0 mesaja 0 teşekkür aldı

  Lightbulb Mümtahine Suresi..! Bismillahirrahmanirrahim..!

  1. Ya eyyuhelleziyne amenu la tettehızu 'aduvviy ve 'aduvvekum evliyae tulkune ileyhim bilmeveddeti ve kad keferu bima caekum minelhakkı yuhricunerresule ve iyyakum en tu'minu billahi rabbikum in kuntum harectum cihaden fiy sebiyliy vebtiğae merdatiy tusirrune ileyhim bilmeveddeti ve ene a'lemu bima ahfeytum ve ma a'lentum ve men yef'alhu minkum fekad dalle sevaessebiyli.
  2. İn yeskafukum yekunu lekum a'daen ve yebsutu ileykum eydiyehum ve elsinetehum bissui ve veddu lev tekfurune.
  3. Len tenfe'akum erhamukum ve la evladukum yevmelkıyameti yefsılu beynekum vallahu bima ta'melune basıyrun.
  4. Kad kanet lekum usvetun hasenetun fiy ibrahiyme velleziyne me'ahu iz kalu likavmihim inna bureau minkum ve mimma ta'budune min dunillahi keferna bikum ve beda beynena ve beynekumul'adavetu velbağdau illa kavle ibrahiyme liebiyhi leestağfirenne leke ve ma emliku leke minallahi min şey'in rabbena 'aleyke tevekkelna ve ileyke enebna ve ileykelmesıyru.
  5. Rabbena tec'alna fitneten lilleziyne keferu vağfir lena rabbena inneke entel'azizül hakim.
  6. Lekad kane lekum fiyhim usvetun hasenetun limen kane yercullahe velyevmel'ahıre ve men yetevelle feinnallahe huvelğaniyyulhamiydu.
  7. 'Asallahu en yec'ale beynekum ve beynelleziyne 'adeytum minhum meveddeten vallahu kadiyrun vallahu ğafurun rahıymun.
  8. La yenhakumullahu 'anilleziyne lem yukatilukum fiyddiyni ve lem yuhricukum min diyarikum en teberruhum ve tuksitu ileyhim innallahe yuhıbbulmuksitıyne.
  9. İnnema yenhakumullahu 'anilleziyne katelukum fiydiyni ve ahrecukum min duyarikum ve zaheru 'ala ıhracikum en tevellevhum ve men yetevellehum feulaike humuzzalimune.
  10. Ya eyyuhelleziyne amenu iza caekumulmu'minatu muha ciratin femtehınuhunne allahu a'lemu biiymanihinne fein 'alimtumuhunne mu'minatin fela terci'uhunne ilelkuffari la hunne hıllun lehum ve la hum yehıllune lehunne ve atuhum ma enfeku ve la cunaha 'aleykum en tenkıhuhunne iza ateytumuhunne ucurehunne ve la tumsiku bi'ısamilkevafiri ves'elu ma enfaktum velyes&elu ma enfeku zalikum hukmullahi yahkumu beynekum vallahu 'aliymun hakuymun.
  11. Ve in fatekum şey'un min ezvacikum ilelkuffari fe'akabtum featulleziyne zehebet ezvacuhum misle ma enfeku vettekullahelleziy entum bihi mu'minune.
  12. Ya eyyuhennebiyyu iza caekelmu'minatu yubayı'neke ala en la yuşrikne billahi şey'en ve la yesrıkne ve la yezniyne ve la yaktulne evladehunne ve la yet'tiyne bibuhtanin yefteriynehu beyne eydiyhinne ve erculihinne ve la ya'sıyneke fiy ma'rufin febayı'hunne vestağfir lehunnallahe innallahe ğafurun rahıymun.
  13. Ya eyyuhelleziyne amenu la tetevellev kavmen ğadıballahu 'aleyhim kad yesiu minel'ahıreti kema yeiselkuffaru min ashabilkuburi.

+ Yeni Konu aç
Sayfa 4/9 İlkİlk ... 23456 ... SonSon

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  
RSS RSS 2.0 XML MAP HTML SiteMap


Yukarı Çık
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz.

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1