Etiketlenen üyelerin listesi

+ Yeni Konu aç
Sayfa 3/9 İlkİlk 12345 ... SonSon
134 sonuçtan 31 ile 45 arası

Konu: Bismillahirrahmanirrahim..!

 1. #31
  Durum:
  Çevrimdışı
  fatu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Banned
  Üyelik tarihi
  15.12.2005
  Yer
  Boynumuz yiğit boynudur; sevdadan başkasına eğilmez..!
  Yaş
  36
  Aldığı Beğeni
  0
  Beğendikleri
  0
  Mesajlar
  3.833
  Konular
  107
  Ettiği Teşekkür
  0
  0 mesaja 0 teşekkür aldı

  Lightbulb Lokman Suresi..! Bismillahirrahmanirrahim..!

  1. Elif lam mın
  2. Tilke ayatül kitabil hakım
  3. Hüdev ve rahmetel lil muhsinın
  4. Ellezıne yükıymunes salate ve yü'tunez zekate ve hüm bil ahırati hüm yukınun
  5. Ülaike ala hüdem mir rabbihim ve ülaike hümül müflihun
  6. Ve minen nasi mey yeşterı lehvel hadısi li yüdılle an sebılillahi bi ğayri ılmiv ve yettehızeha hüzüva ülaike lehüm azabüm mühın
  7. Ve iza tütla aleyhi ayatüna vella müstekbiran ke el lem yesma'ha keenne fı üzüneyhi vakra fe beşşirhü bi azabin elım
  8. İnnellezıne amenu ve amilus salihati lehüm cennatün neıym
  9. Halidıne fıha va'dellahi hakka ve hüvel azızül hakım
  10. Halekas semavati bi ğayri amedin teravneha ve elka fil erdı ravasiye en temıde biküm ve besse fıha min külli dabbeh ve enzelna mines semai maen fe embetna fıha min külli zevcin kerım
  11. Haza halkullahi fe erunı maza halekallezıne min dunih beliz zalimune fı dalalim mübın
  12. Ve le kad ateyna lukmanel hıkmete enişkür lillah ve mey yeşkür fe innema yeşküru li nefsih ve men kefera fe innellahe ğayniyyün hamıd
  13. Ve iz kale lukmanü libnihı ve hüve yeızuhu ya büneyye la tüşrik billah inneş şirke le zulmün azıym
  14. Ve vessaynel insane bi valideyh hamelethü ümmühu vehnen ala vehniv ve fisalühu fı ameyni enişkür lı ve li valideyk ileyyel mesıyr
  15. Ve in cahedake ala en tüşrike bı ma leyse leke bihı ilmün fe la tütı'hüma ve sahıbhüma fid dünya ma'rufev vettebı' sebıle men enabe ileyy sümme ileyye merciuküm fe ünebbiüküm bima küntüm ta'melun
  16. Ya büneyye inneha in tekü miskale habbetim min hardelin fe tekün fı sahratin ev fis semavati ev fil erdı ye'ti bihellah innellahe latıyfün habır
  17. Ya büneyye ekımıs salate ve'mur bil ma'rufi venhe anil münkeri vasbir ala ma esabek inne zalike min azmil ümur
  18. Ve la tüsa'ır haddeke lin nasi ve la temşi fil erdı meraha innellahe la yühıbbü külle muhtalin fehur
  19. Vaksıd fı meşyike vağdud min savtik inne emreral asvati le savtül hamır
  20. E lem terav ennellahe sehhara leküm ma fis semavati ve ma fil erdı ve esbeğa aleyküm niamehu zahiratev ve batıneh ve minen nasi mey yücadilü fillahi bi ğayri ılmiv ve la hüdev ve la kitabim münır
  21. Ve iza kıyle lehümüt tebiu ma enzellellahü kalu bel nettebiu ma vecedna aleyhi abaena e ve lev kaneş şeytanü yed'uhüm ila azabis seıyr
  22. Ve mey yüslim vechehu ilellahi ve hüve muhsinün fe kadistemseke bil urvetil vüska ve ilellahi akıbetül ümur
  23. Ve men kefera fe la yahzünke küfruh ileyna merciuhüm fe nünebbiühüm bima amilu innellahe alımüm bizatis sudur
  24. Nümettiuhüm kalılen sümme nadtarruhüm ila azabin ğalıyz
  25. Ve lein seeltehüm men halekas semavati vel erda le yekulünnellah kulil hamdü lillah bel ekseruhüm la ya'lemun
  26. Lillahi ma fis semavati vel ard innellahe hüvel ğaniyyül hamıd
  27. Ve lev enne ma fil erdı min şeceratin aklamüv vel bahru yemüddühu min ba'dihı seb'atü ebhurim ma nefidet kelematüllah innellahe azızün hakım
  28. Ma halkuküm ve la ba'süküm illa ke nefsiv vahıdeh innellahe semıum basıyr
  29. E lem tera ennellahe yulicül leyle fin nehari ve yulicün nehara fil leyli ve sehhareş şemsi vel kamera küllüy yecrı ila ecelim müssemmev ve ennellahe ve ma ta'melune habır
  30. Zalike bi ennellahe hüvel hakku ve enne ma yed' une min dunihil batılü ve ennellahe hüvel aliyyül kebır
  31. E lem tera ennel fülke tecrı fil bahri bi nı'metillahi li yüriyeküm min ayatih inne fı zalike le ayatil li külli sabbarin şekur
  32. Ve iza ğaşiyehüm mevcün kez zuleli deavüllahe muhlisıyne lehüd dın felemma neccahüm ilel berri fe minhüm muktesıd ve ma yechadü bi ayatina illa küllü hattarin kefur
  33. Ya eyyühen nasütteku rabbeküm vahşev yevmel la yezı validün av veledihı ve la meludün hüve cazin av validihı şey'a inne va'dellahi hakkun fe la teğurranekümül hayatüd dünya ve la yeğurraneküm billahül ğarur
  34. İnnellahe ındehu ılmüs saahve yünezzilül ğays ve ya'lemü ma fil erham ve ma tedrı nefsüm maza teksibü ğada ve ma tedrı nefsüm bi eyyi erdın temut innellahe alimün habır.

 2. #32
  Durum:
  Çevrimdışı
  fatu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Banned
  Üyelik tarihi
  15.12.2005
  Yer
  Boynumuz yiğit boynudur; sevdadan başkasına eğilmez..!
  Yaş
  36
  Aldığı Beğeni
  0
  Beğendikleri
  0
  Mesajlar
  3.833
  Konular
  107
  Ettiği Teşekkür
  0
  0 mesaja 0 teşekkür aldı

  Lightbulb Secde Suresi..! Bismillahirrahmanirrahim..!

  1. Elif lam mın
  2. Tenziylül kitabi la raybe fiyhi mir rabbil alemiyn
  3. Em yekulunefterah bel hüvel hakku mir rabbike li tünriza kavmem ma etahüm min neziyrim min kablike leallehüm yehtedun
  4. Allahüllezı halekas semavati vel erda ve ma beynehüma fı sitteti eyyamin sümmesteva alel arş ma leküm min dunihı miv veliyyiv ve la şefiy' efela tetezekkerun
  5. Yüdebbirul emra mines semai ilel erdı sümme ya'rucü ileyhi fı yevmin kane mıkdaruhu elfe senetim mimma teuddun
  6. Zalike alimül ğaybi veş şehadetil aziyzür rahıym
  7. Ellezı ahsene külle şey'in halekahu ve bedee halkal insani min tıyn
  8. Sümme ceal neslehu min sülaletim min maim mehiyn
  9. Sümme sevvahü ve nefeha fiyhi mir ruhıhı ve ceale lekümüs sem'a vel ebsara vel efideh kaliylem ma teşkürun
  10. Ve kalu e iza dalelna fil erdı e inna le fı halkın cediyd bel hüm bi likai rabbihim kafirun
  11. Kul yeteveffaküm melekül mevtillezı vükkile biküm sümme ila rabbiküm türceun
  12. Ve lev tera izil mücrimune nakisu ruusihim ınde rabbihim rabbena ebsarna ve semı'na fercı'na na'mel salihan inna mukınun
  13. Ve lev şi'na le ateyna külle nefsin hüdaha ve lakin hakkal kavlü minnı le emleenne cehenneme minel cinneti ven nasi ecmeıyn
  14. Fe zuku bi ma nesiytüm likae yevmiküm haza inna nesiynaküm ve zuku azabel huldi bi ma küntüm ta'melun
  15. İnnema yü'minü bi ayatinellezine iza zükkiru biha harru süccedev ve sebbehu bi hamdi rabbihim ve hüm la yestekbirun
  16. Tetecafa cünubühüm anil medaciı yed'une rabbehüm havfev ve tameav ve mimma razaknahüm yünfikun
  17. Fe la ta'lemü nefsüm ma uhfiye lehüm min kurrati a'yün cezaem bi ma kanu ya'melun
  18. E femen kane mü'minen ke men kane fasika la yestevun
  19. Emmelleziyne amenu ve amilus salihati fe lehüm cennatül me'va nüzülem bi ma kanu ya'melun
  20. Ve emmellezıne feseku fe me'vahümün nar küllema eradü ey yahrucu minha üıydu fiyha ve kıyle lehüm zuku azaben narillezı küntüm bihı tükezzibun(15. Ayet secde ayetidir.)
  21. Ve le nüziykanehüm minel azabil edna dunel azabil ekberi leallehüm yarciun
  22. Ve men azlemü mimmem zükkira bi ayati rabbihı sümme a'rada anha inna minel mücrimiyne müntekımun
  23. Ve le kad ateyna musal kitabe fe la tekün fı miryetim mil likaihı ve cealnahü hüdel li benı israiyl
  24. Ve cealna minhüm elmmetey yehdune bi emrina lemma saberu ve kanu bi ayatina yukınun
  25. İnne rabbeke hüve yafsılü beynehüm yevmel kıyameti fiyma kanu fıhi yahtelifun
  26. E ve lem yehdi lehüm kem ehlekna min kablihim minel kuruni yemşune fı mesakinihim inne fı zalike le ayat e fe la yesmeun
  27. E ve lem yerav enna nesukul mae ilel erdıl cüruzi fe nuhricü bihı zer'an te'kili mihü en'amühüm ve enfüsühüm e fe la yübsırun
  28. Ve yekulune meta hazal fethu in küntüm sadikıyn
  29. Kul yevmel fethı la yenfeullezıne keferu iymanühüm ve la hüm yünzarun
  30. Fe a'rıd anhüm ventezır innehüm müntezırun

 3. #33
  Durum:
  Çevrimdışı
  fatu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Banned
  Üyelik tarihi
  15.12.2005
  Yer
  Boynumuz yiğit boynudur; sevdadan başkasına eğilmez..!
  Yaş
  36
  Aldığı Beğeni
  0
  Beğendikleri
  0
  Mesajlar
  3.833
  Konular
  107
  Ettiği Teşekkür
  0
  0 mesaja 0 teşekkür aldı

  Lightbulb Azhab Suresi..! Bismillahirrahmanirrahim..!

  1. Ya eyyühen nebiyyüttekıllahe ve la tütııl kafirıne vel münafikıyn innellahe kane alımen hakıma
  2. Vettebı'ma yuha ileyke mir rabbik innellahe kane bima ta'melune habıra
  3. Ve tevekkel alellah ve kefa billahi vekıla
  4. Ma cealellahü li racülim min kalbeyni fı cevfih ve ma ceale ezvacekümüllaı tüzahirune minhünne ümmehatiküm ve ma ceale ed'ıyaeküm ebnaeküm zaliküm kavlüküm bi efvahiküm vallahü yekulül hakka ve hüve yehdis sebıl
  5. Üd'uhüm li abaihim hüve akseu ındellah fe il lem ta'lemu abaehüm fe ıhvanüküm fid dıni ve mevalıküm ve leyse aleyküm cünahun fıma ahta'tüm bihı ve lakim ma teammedet kulubüküm ve kanellahü ğafurar rahıyma
  6. Ennebiyyü evla bil mü'minıne min enfüsihim ve ezvacühu ümmehatühüm ve ülül erhami ba'duhüm evla bi ba'dın fı kitabillahi minel mü'minıne vel mühacirıne illa en tefalu ila evliyaiküm ma'rufa kane zalike fil kitabi mestura
  7. Ve iz ehazna minen nebiyyıne mısakahüm ve minke ve min nuhıv ve ibrahıme ve musa ve ıysebni memeryeme ve ehazna minhüm mısakan ğalıza
  8. Li yes'eles sadikıyne an sıdkıhim ve eadde lil kafirıne azaben elıma
  9. Ya eyyühellezıne amenüzküru nı'metellahi aleyküm iz caetküm cünudün fe erselna aleyhim rıhav ve cünudel lem teravha ve kanellahü bima ta'melune besıyra
  10. İz cauküm min fevkıküm ve min esfele minküm ve iz zağatil ebsaru ve beleğatil kulubül hanacira ve tezunnune billahiz zununa
  11. Hünalikebtüliyel mü'minune ve zülzilu zilzatlen şedıda
  12. Ve iz yekulül münafikune vellezıne fı kulubihim meradum ma veaddenellahü ve rasulühu illa ğurura
  13. Ve iz kalet taifetüm minhüm ya ehle yesribe la mükame leküm farciu ve yeste'zinü ferıkum minhümün nebiyye yekulune inne büyutena avratüv ve ma hiye bi avrah iy yürıdune illa firara
  14. Ve lev dühılet aleyhim min aktariha sümme süilül fitnete le atevha ve ma telebbesu biha illa yesıra
  15. Ve le kad kanu ahedüllahe min kablü la yüvellunel edbar ve kane ahdüllahi mes'ula
  16. Kul ley yenfeakümül firaru in ferartüm minel mevti evil katli ve izel la tümetteune illa kalıla
  17. Kul men zellezı ya'sımüküm minellahi in erade biküm suen ev erade biküm rahmeh ve la yecidune lehüm min dunillahi veliyyev ve la nesıyra
  18. Kad ya'lemüllahül müavvikıyne minküm ve kailıne li ıhvanihim helümme ileyna ve la ye'tunel be'se illa kalila
  19. E şıhhaten aleyküm Fe iza cael havfü raeytehüm yenzurune ileyke teduru a'yünühüm kellezı yuğşa aleyhi minel mevt fe iza zehebel havfü selekuhüm bi elsinetin hıdadin eşıhhaten alel hayr ülaike lem yü'minu fe ahbetallahü a'malehüm ve kane zalike alellahi yesıra
  20. Yahsebunel ahzabe lem yezhebu ve iy ye'til ahzabü yeveddu lev ennehüm badune fil a'rabi yes'elune an embaiküm ve lev kanu fıküm ma katelu illa kalıla
  21. Le kad kane leküm fı rasulillahi üsvetün hasenetül li men kane yercüllahe vel yevmel haıra ve zekerallahe kesıra
  22. Ve lemma rael mü'minunel ahzabe kalu haza ma veadenellahü ve rasulühu ve sadekallahü ve rasulühu ve ma zadehüm illa ımanev ve teslıma
  23. Minel mü'minıne ricalün sadeku ma ahedüllahe aleyh fe minhüm men kada nahbehu ve minhüm mey yentezıru ve ma beddelu tebdıla
  24. Li yecziyellahüs sadikıyne bi sıdkıhim ve yüazzibel münafikıyne in şae ev yetube aleyhim innellahe kane ğafurar rahıyma
  25. Ve raddellahüllezıne keferu bi ğayzıhim lem yenalu hayra ve kefallahül mü'minınel kıtal ve kanellahü kaviyyen azıza
  26. Ve enzelellezıne zaheruhüm min ehlil kitabi min sayasıyhim ve kazefe fı kulubihimür ru'be ferıkan taktülune ve te'sirune ferıka
  27. Ve evraseküm erdahüm ve diyarahüm ve emvalehüm ve erdal lem tetauha ve kanellahü ala külli şey'in kadıra
  28. Ya eyyühen nebiyyü kul li ezvacike in küntünne türidnel hayated dünya ve zıneteha fe tealeyne ümettı'künne ve üserrıhkünne serahan cemıla
  29. Ve in küntünne türidnellahe ve rasulehu ved daral ahırate fe innellahe eadde lil muhsinati minkünne ecran azıyma
  30. Ya nisaen nebiyyi mey ye'ti minkünne bi fahışetim mübeyyinetiy yudaaf lehel azabü d'feyn ve kane zalike alellahi yesıra
  31. Ve mey yaknüt minkünne lillahi ve rasulihı ve ta'mel salihan nü'tiha ecraha merrateyni ve a'tedna leha rizkan kerıma
  32. Ya nisaen nebiyyi lestünne ke ehadim minen nisai inittekaytünne fe la tahda'ne bil kavli fe yatmeallezı fı kalbihı meraduv ve kulne kavlem ma'rufa
  33. Ve karne fı büyutikünne ve la teberracne teberrucel cahiliyyetil ula ve ekımmes salete ve atınez zekate ve etı'nellahe ve rasuleh innema yürıdüllahü li yüzhibe ankümür ricse ehlel beyti ve yütahhiraküm tathıra
  34. Vezkürne ma yütla fı büyutikünne min ayatillahi vel hıkmeh innellahe kane latıyfen habıra
  35. İnnel müslimıne vel müslimati vel mü'minıne vel mü'minati vel kanitıne vel kanitati ves sadikıyne ves sadikati ves sabirıne ves sabirati vel haşiıyne vel haşiati vel mütesaddikıyne vel mütesaddikati ves saimıne ves saimati vel hafizıyne fürucehüm vel hafizate vez zakirınellahe kesırav vez zakirati eaddelahü lehüm mağfiratev ve ecran azıyma
  36. Ve ma kane li mü'miniv ve la mü'minetin iza kadallahü ve rasulühu emran ey yekune lehümül hıyeratü min emrihim ve mey ya'sıllahe ve rasulehu fe kad dalle dalalem mübına
  37. Ve iz tekulü lillezı en'amellahü aleyhi ve en'amte aleyhi emsik aleyke zevceke vettekıllahe ve tuhfı fı nefsike mellahü mübdıhi ve tahşen nas vallahü ehakku en tahşah felemma kada zeydüm minha vetaran zevvecnakeha li key la yekune alel mü'minıne haracün fi ezvaci ed'ıyaihim iza kadav minhünne vetara ve kane emrullahi mef'ula
  38. Ma kane alen nebiyyi min haracin fıma feradallahü leh sünnetellahi fillezıne halev min kabl ve kane emrullahi kaderam makdura
  39. İllezıne yübelliğune risalatillahi ve yahşevnehu ve la yahşevne ehaden ilellah ve kefa billahi hasıba
  40. Ma kane muhammedün eba ehadim mir ricaliküm ve lakir rasulellahi ve hatemen nebiyyın ve kanellahü bi külli şey'in alıma
  41. Ya eyyühellezıne amenüzkürullahe zikran kesıra
  42. Ve sebbihuhu bükratev ve esıyla
  43. Hüvellezı yüsallı aleyküm ve melaiketühu li yuhriceküm minez zulümati ilen nur ve kane bil mü'minıne rahıyma
  44. Tehıyyetühüm yevme yelkavnehu selam ve eadde lehüm ecran kerıma
  45. Ya eyyühen nebiyyü inna erselnake şahidev ve mübeşşirav ve nezıra
  46. Ve daıyen ilellahi bi iznihı ve siracem münıra
  47. Ve beşşiril mü'minıne bi enne lehüm minellahi fadlen kebıra
  48. Ve la tütııl kafirıne vel münafikıyne ve da' ezahüm ve tevekkel alellah ve kefa billahi vekıla
  49. Ya eyyühellezıne amenu iza nekahtümül mü'minati sümme tallaktümuhünne min kabli en temessuhünne femaleküm aleyhinne min ıddetin ta'tedduneha fe mettiuhünne ve serrihuhünne serahan cemıla
  50. Ya eyyühen nebiyyü inna ahlelna leke ezvacekellatı ateyte ücurahünne ve ma meleket yemınüke memma efaellahü aleyke ve benati ammike ve benati ammatike ve benati halike ve benati halatikellatı hacerne meake vemraetem mü'mineten iv vehebet nefseha lin nebiyyi in eraden nebiyyü ey yestenkihaha halisatel leke min dunil mü'minın kad alimna ma feradna aleyhim fı ezvacihim ve ma meleket eymanühüm li keyla yekune aleyke harac ve kanellahü ğafurrar rahıyma
  51. Türcı men teşaü minhünne ve tü'vı ileyke men teşa' ve menibteğayte mimmen azelte fe la cünaha aleyk zalike edna en tekarra a'yünühünne ve la yahzenne ve yerdayne bima ateytehünne küllühünn vallahü ya'lemü ma fı kulubiküm ve kanellahü alımen halıma
  52. La yehıllü leken nisaü min ba'dü ve la en tebeddele bihinne min ezvaciv ve lev a'cebeke husnühünne illa ma meleket yemınük ve kanellahü ala külli şey'ir rakıyba
  53. Ya eyyühellezıne amenu la tedhulu büyuten nebiyyi illa ey yü'zene leküm ila taamin ğayra nazırıne inahü ve lakin iza düıytüm fedhulu fe iza taımtüm fenteşiru ve la müste'nisıne li hadıs inne zaliküm kane yü'zin nebiyye fe yestahyı minküm vallahü la yestahyı minel hakk ve iza seeltümuhünne metaan fes'eluhünne miv verai hıcab zaliküm atheru li kulubiküm ve kulubihinn ve ma kane leküm en tü'zu rasullellahi ve la en tenkihu ezvacehu mim ba'dihı ebeda inne zaliküm kane ındellahi azıyma
  54. İn tübdu şey'en ev tuhfuhü fe innellahe kane bi külli şey'in alıma
  55. La cünaha aleyhinne fı abaihinne ve la ebnaihinne ve la ıhvanihinne ve la ebnai ıhvanihinne ve la ebnai ehavatihinne ve la nisaihinne ve la ma meleket eymanühünn vettekıynellah innellahe kane ala külli şey'in şehıda
  56. İnnellahe ve melaiketehu yüsallune alen nebiyy ya eyyühellezıne amenu sallu aleyhi ve sellimu teslıma
  57. İnnellezıne yü'zunellahe ve rasulehu leanehümüllahü fid dünya vel ahırati ve eadde lehüm azabem mühına
  58. Vellezıne yü'zunel mü'minıne vel mü'minati bi ğayri mektesebu fe kadıhtemelu bühtanev ve ismem mübına
  59. Ya eyyühen nebiyyü kul li ezvacike ve benatike ve nisail mü'minıne yüdnıne aleyhinne min celabıbihinn zalike edna ey yu'rafne fe la yü'zeyn ve kanellahü ğafurar rahıyma
  60. Le il lem yentehil münafikune vellezıne fı kulubihim meraduv vel mürcifune fil medıneti le nuğriyenneke bihim sümme la yücaviruneke fıha illa kalila
  61. Mel'unıne eyne ma sükıfu ühızu ve kuttilu taktila
  62. Sünnetellahi fillezıne halev min kabl ve len tecide li sünnetillahi tebdıla
  63. Yes'elüken nasü anis saah kul innema ılmüha ındellah ve ma yüdrıke lealles saat tekunü karıba
  64. İnnellahe leanel kafirıne ve eadde lehüm seıyra
  65. Halidıne fıha ebeda la yecidune veliyyev ve la nesıyra
  66. Yevme tükallebü vücuhühüm fin nari yekulune ya leytena eta'nellahe ve eta'ner rasula
  67. Ve kalu rabbena inna eta'na sadetena ve küberaena fe edallunes sebıla
  68. Rabbena atihim dı'feyni minel azabi vel'anhüm la'nen kebıra
  69. Ya eyyühellezıne amenu la tekunu kellezıne azev musa fe berraehüllahü mimma kalu ve kane ındellahi vecıha
  70. Ya eyyühellezıne amenüttekullahe ve kulu kavlen sedıda
  71. Yuslıh leküm a'maleküm ve yağfir leküm zünubeküm ve mey yütııllahe ve rasulehu fe kad faze fevzen azıyma
  72. İnna aradnel emanete ales semavati vel erdı vel cibali fe ebeyne ey yahmilneha ve eşfakne minha ve hamelehel insan innehu kane zalumen cehula
  73. Li yüazzibellahül münafikıyne vel münafikati vel müşrikıne vel müşrikati ve yetubellahü alel mü'minıne vel mü'minat ve kanellahü ğafurar rahıyma

 4. #34
  Durum:
  Çevrimdışı
  fatu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Banned
  Üyelik tarihi
  15.12.2005
  Yer
  Boynumuz yiğit boynudur; sevdadan başkasına eğilmez..!
  Yaş
  36
  Aldığı Beğeni
  0
  Beğendikleri
  0
  Mesajlar
  3.833
  Konular
  107
  Ettiği Teşekkür
  0
  0 mesaja 0 teşekkür aldı

  Lightbulb Sebe Suresi..! Bismillahirrahmanirrahim..!

  1. Elhamdü lillahillezı lehu ma fis semavati ve ma fil erdı ve lehüm hamdü fil ahırah ve hüvel hakımül habır
  2. Ya'lemü ma yelicü fil erdı ve ma yahrucü minha ve ma yenzilü mines semai ve ma ya'rucü fıha ve hüver rahıymül ğafur
  3. Ve kalellesıne keferu la te'tınes saah kul bela ve rabbı le te'tiyenneküm alimil ğayb la ya'zübü anhü miskalü zerratin fis semavati ve la fil erdı ve la asğaru min zalike ve la ekberu illa fı kitabim mübın
  4. Li yecziyellezıne amenu ve amilus salihüt ülaike lehüm mağfiratüv ve rizkun kerım
  5. Vellezıne seav fı ayatina müacizıne ülaike lehüm azabüm mir riczin elım
  6. Ve yerallezıne ütül ılmellezı ünzile ileyke mir rabbike hüvel hakka ve yehdı ila sıratıl azızil hamıd
  7. Ve kalellezıne keferu hel nedüllüküm ala racüliy yünebbiüküm iza müzzıktüm külle mümezzekın inneküm lefı halkın cedıd
  8. Eftera alellahi keziben em bihı cinneh belillezıne la yü'minune bil ahırati fil azabi ved dalalil beıyd
  9. E fe lem yerav ila ma beyne eydıhim ve ma halfehüm mines semai vel ard in neşe' nahsif bihimül erda ev nüskıt aleyhim kisefem mines sema' inne fı zalike le ayetel li külli abdim münıb
  10. Ve le kad ateyna davude minna fadla ya cibalü evvibı meahu vet tayr ve elenna lehül hadıd
  11. Enı'mel sabiğativ ve kaddir fis serdi va'melu saliha innı bima ta'melune besıyr
  12. Ve li süleymaner rıha ğudüvvüha şehruv ve ravahuha şehr ve erselna lehu aynel kıtr ve minel cinni mey ya'melü beyne yedeyhi bi izni rabbih ve mey yeziğ minhüm an emrina nüzıkhü min azabis seıyr
  13. Ya'melune lehu ma yeşaü mim meharıbe ve temasıle ve cifanin kel cevabi ve kudurir rasiyat ı'melu ale davude şükra ve kalılüm min ıbadiyeş şekur
  14. Felemma kadayna aleyhil mevte ma dellehüm ala mevtihı illa dabbetül erdı te'külü minseeteh Fe lemma harra tebeyyenetil cinnü el lev kanu ya'lemunel ğaybe ma lebisu fil azabil mühın
  15. Le kad kane li sebein fı meskenihim ayeh cennetani ay yemıniv ve şimal külu mir rizkı rabbiküm vşeküru leh beldetün tayyibetüv ve rabbün ğafur
  16. Fe a'radu fe erselna aleyhim seylel arimi ve beddelnahüm bi cenneteyhim cenneteyni zevatey ükülin hamtıv ve esliv ve şey'im min sidrin kalıl
  17. Zalike cezeynahüm bima keferu ve hel nücazı illel kefur
  18. Ve cealna beynehüm ve beynel kuralletı barakna fıha kuran zahiratev ve kadderna fıhes seyr sıru fıha leyaliye ve eyyamen aminın
  19. Fe kalu rabbena baıd beyne esfarina ve zalemu enfüsehüm fe cealnahüm ehadıse ve mezzaknahüm külle mümezzak inne fı zalike le ayatil li külli sabbarin şekur
  20. Ve le kad saddeka aleyhim iblısü zannehu fettebeuhü illa ferıkam minel mü'minın
  21. Ve ma kane lehu aleyhim min sültanin illa li na'leme mey yü'minü bil ahırati mimmen hüve minha fı şekk ve rabbüke ala külli şey'in hafıyz
  22. Kulid'ullezıne zeamtüm min dunillah la yemlikune miskale zerratin fis semavati ve la fil erdı ve ma lehüm fıhima min şirkiv ve ma lehu minhüm min zahır
  23. Ve la tenfeuş şefaatü ındehu illa li men ezine leh hatta iza füzzia an kulubihim kalu ma za kale rabbüküm kalül hakk ve hüvel aliyyül kebır
  24. Kul mey yerzükuküm mines semavati vel ard kulillahü ve inna ev iyyaküm leala hüden ev fı dalalim mübın
  25. Kul la tüs'elune amma ecramna ve la nüs'elü amma ta'melun
  26. Kul yecmeu beynena rabbüna sümme yeftehu beynena bil hakk ve hüvel fettahul alım
  27. Kul eruniyellezıne elhaktüm bihı şürakae kella bel hüvellahül azızül hakım
  28. Ve ma erselnake illa kaffetel lin nasi beşırav ve nezırav ve lakınne ekseran nasi la ya'lemun
  29. Ve yekulune meta hazel va'dü in küntüm sadikıyn
  30. Kul leküm mıadü yevmel la teste'hırune anhü saatev ve la testakdimun
  31. Ve kalellezıne keferu len nü'mine bi hazel kur'ani ve la billezı beyne yedeyh ve lev tera iziz zalimune mevkufune ınde rabbihim yarciu ba'duhüm ila ba'dınil kavl yekulüllezınestud'ıfu lillezı nestekberu lev la entüm lekünna mü'minın
  32. Kalellezınestekberu lillezınestud'ıfu e nahnü sadednaküm anil hüda ba'de iz caeküm bel küntüm mücrimın
  33. Ve kalellesınestud'ıfu lillesınestekberu bel mekrul leyli ven nehari iz te'mürunena en nekfüra billahi ve nec'ale lehu endada ve eserrun nedamete lemma raevül azab ve cealnel ağlale fı a'nakıllezıne keferu hel yüczevne illa ma kanu ya'melun
  34. Ve ma erselna fı karyetim min nezırin illa kale mütrafuha inna bima ürsiltüm bihı kafirun
  35. Ve kalu nahnü ekseru emvalev ve evladev ve ma nahnü bi müazzebın
  36. Kul inne rabbı yebsütur rizka li mey yeşaü ve yakdiru ve lakinne ekseran nasi la ya7lemun
  37. Ve ma emvalüküm ve la evladüküm billetı tükarribüküm ındena zülfa illa men amene ve amile salihan fe ülaike lehüm cezaüd dı'fi bima amilu ve hüm fil ğurufati aminun
  38. Vellezıne yes'avne fı ayatina müacizıne ülaike fil azabi muhdarun
  39. Kul innne rabbı yebtütür rizka li mey yeşaü min ıbadihı ve yakdiru leh ve ma enfaktüm min şey'in fe hüve yuhlifüh ve huve hayrur razikıyn
  40. Ve yevme yahşüruhüm cemıan sümme yekulü lil melaiketi e haülai iyyaküm kanu ya'büdun
  41. Kalu sübhhaneke ente veliyyüna min dunihim bel kanu ya'büdunel cinn ekseruhüm bihim mü'minun
  42. Fel yevme la yemlikü ba'duküm li ba'dın nefav ve la darra ve nekulü lillezıne zalemu zuku azaben narilletı küntüm biha tükezzibun
  43. Ve iza tütla aleyhim ayatüna beyyinatin kalu ma haza illa racülüy yürıdü ey yesuddeküm amma kane ya'büdü abaüküm ve kalu ma haza illa ifküm müftera ve kalellezıne keferu lil hakkı lemma caehüm in haza illa sıhrum mübın
  44. Ve ma ateynahüm min kütübiy yedrusuneha ve ma erselna ileyhim kableke min nezır
  45. Ve kezzebellezıne min kablihim ve ma beleğu mı'şara ma ateynahüm fe kezzebu rusüli fe keyfe kane nekır
  46. Kul innema eızuküm bi vahıdeh en tekumu lillahi mesna ve füraa sümme tetefekkeru ma bi sahıbiküm min cinneh in hüve illa nezırul leküm beyne yedey azabin şedıd
  47. Kul ma seeltüküm min ecrin fe hüve leküm in ecriye illa alellah ve hüve ala külli şey'in şehıd
  48. Kul inne rabbı yakzifü bil hakk allamül ğuyub
  49. Kul cael hakku ve ma yübdiül batılü ve ma yüıyd
  50. Kul in daleltü fe innema edıllü ala nefsı ve inihtedeytü fe bima yuhıy ileyye rabbı innehu semıun karıb
  51. Ve lev tera iz feziu fe la fevte ve ühızu mim mekanin karıb
  52. Ve kalu amenna bih ve enna lehümüt tenavüşü mim mekanim beıyd
  53. Ve kad keferu bihı min kabl ve yakzifune bil ğaybi mim mekanim beıyd
  54. Ve hıyle beynehüm ve beyne ma yeştehune kema füıle bi eşyaıhim min kabl innehüm kanu fı şekkim mürıb

 5. #35
  Durum:
  Çevrimdışı
  fatu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Banned
  Üyelik tarihi
  15.12.2005
  Yer
  Boynumuz yiğit boynudur; sevdadan başkasına eğilmez..!
  Yaş
  36
  Aldığı Beğeni
  0
  Beğendikleri
  0
  Mesajlar
  3.833
  Konular
  107
  Ettiği Teşekkür
  0
  0 mesaja 0 teşekkür aldı

  Lightbulb Fatir Suresi..! Bismillahirrahmanirrahim..!

  1. Elhamdü lillahi fatıris semavati vel erdı caılil melaiketi rusülen ülı ecnihatim mesna ve sülase ve ruba' yezıdü fil halkı ma yeşa' innellahe ala külli şey'in kadır
  2. Ma yeftehıllahü lin nasi mir rahmetin fe la mümsike leha ve ma yümsik fe la mürsile lehu mim ba'dih ve hüvel azızül hakım
  3. Ya eyyühen nasüzküru nı'metellahi aleyküm hel mim halikın ğayrullahi yerzükulüm mines semai vel ard la ilahe illa hüve fe enna tü'fekun
  4. Ve iy yükezzibuke fe kad küzzibet rusülüm min kablik ve ilellahi türceul ümur
  5. Ya eyyühen nasü inne va'dellahi hakkun fe la teğurrannekümül hayatüd dünya ve la yeğurranneküm billahil ğarur
  6. İnneş şeytane leküm adüvvün fettehızuhü adüvva innema yed'u hızbehu li yekunu min ashabis seıyr
  7. Ellezıne keferu lehüm azabün şedıd vellezıne amenu ve amilus salihati lehüm mağfiratüv ve ecrun kebır
  8. E fe men züyyine lehu suü amelihı fe raahü hasena fe innellahe yüdıllü mey yeşaü ve yehdı mey yeşaü fe la tezheb nefsüke aleyhim haserat innellahe alımüm bima yasneun
  9. Vallahüllezı erseler riyaha fe tüsıru sehaben fe suknahü ila beledüm meyyitin fe ahyeyna bihil erda ba'de mevtiha kezaliken nüşur
  10. Men kane yürıdül ızzete fe lillahil ızzetü cemıa ileyhi yas'adül kelimüt tayyibü vel amelüs salihu yerfeuh vellezıne yemkürunes seyyiati lehüm azabün şedıd ve mekru ülaike hüve yebur
  11. Vallahü halekaküm min türabin sümme min nutfetin sümme cealeküm ezvaca ve ma tahmilü min ünsa ve la tedau illa bi ılmih ve ma tahmilü min ünsa la tedau illa bi ılmih ve ma yüammeru min müammeriv ve la yünkasu min umurihı illa fı kitab inne zalike alellahi yesır
  12. Ve ma yestevil bahrani haza azbün füratün saiğun şerabühu ve haza milhun ücacve min küllin te'külune lahmen tariyyev ve testahricune hılyeten telbesuneha ve teral fülke fıhi mevahıra li tebteğu min fadlihı ve lealleküm teşkürun
  13. Yulicül leyle fin nehari ve yulicün nehar fil leyli ve sehhareş şemse vel kamera küllüy yecrı li ecelim müsemma zalikümüllahü rabbüküm lehül mülk vellezıne ted'une min dunihı ma yemlikune min kıtmır
  14. İn ted'uhüm la yesmeu düaeküm ve lev semiu mestecabu leküm ve yevmel kıyameti yekfürune bi şirkiküm ve la yünebbiüke mislü habır
  15. Ya eyyühen nasü entümül fükaraü ilellah vallahü hüvel ğaniyyül hamıd
  16. İy yeşe' yüzhibküm ve ye'ti bi halkın cedıd
  17. Ve ma zalike alellahi bi azız
  18. Ve la teziru vaziratüv vizra uhra ve in ted'u müskaletün ila hımliha la yuhmel minhü şey'üv ve lev kane za kurba innema tünzirullezıne yahşevne rabbehüm bil ğaybi ve ekamus salah ve men tezekka fe innema yetezekka li nefsih ve ilellahil mesıyr
  19. Ve ma yesteil a'ma vel besıyr
  20. Ve lez zulümatü ve len nur
  21. Ve lez zıllü ve lel harur
  22. Ve ma yestevil ahyaü ve lel emvat innellahe yüsmiu mey yeşa' ve ma ente bi müsmiım men fil kubur
  23. İn ente illa nezır
  24. İnna erselnake bil hakkı beşırav ve nesıra ve im min ümmetin illa hala fıha nezır
  25. Ve iy yükezzibuke fe kad kezzebellezıne min kablihim caethüm rusülühüm bil kitabil münır
  26. Sümme ehaztüllezıne keferu fe keyfe kane nekır
  27. E lem tera ennellahe enzele mines semai maa fe ahracna bihı semeratim muhtelifen elvanüha ve minel cibali cüdedüm bıduv ve humrum muhtelifün elvanüha ve ğarabıbü sud
  28. Ve minen nasi ved devabbi vel en'ami muhtelifün elvanühu kezalik innema yahşellahe min ıbadihil ulema' innellahe azızün ğafur
  29. İnnellezıne yetlune kitabellahi ve ekamus salete ve enfeku mimma razaknahüm sirrav va alaniyetey yercune ticaratel len tebur
  30. Li yüveffiyehüm ücurahüm ve yezıdehüm min fadlih innehu ğafurun şekur
  31. Vellezı evhayna ileyke minel kitabi hüvel hakku müsaddikal lima beyne yedeyh innellahe bi ıbadihı le habırum besıyr
  32. Sümme evrasnel kitabellezınestafeyna min ıbadina fe minhüm zalimül li nefsih ve minhüm muktesıdve minhüm sabikum bil hayrati bi iznillah zalike hüvel fadlül kebır
  33. Cennatü adniy yedhuluneha yühallevne fiha min esavira min zehebiv ve lü'lüa ve libasühüm fıha harir
  34. Ve kalül hamdü lillahillezı ezhebe annel hazın inne rabbena le ğafurun şekur
  35. Ellezı ehallena daral mükameti min fadlih la yemessüna fıha nesabüv ve la yemessüna fıha lüğub
  36. Vellezıne keferu lehüm naru cehennem la yukda aleyhim fe yemutu ve la yühaffefü anhüm min azabiha kezalike neczı külle kefur
  37. Ve hüm yastarihune fıha rabbena ahricna na'mel salihan ğayrallezı künna na'mel e ve lem nüammirküm ma yetezekkeru fıhi men tezekkera ve caekümün nezır fe zuku fe ma liz zalimıne min nesıyr
  38. İnnellahe alimü ğaybis semavati vel ard innehu alımüm bi zatüs sudur
  39. Hüvellezı cealeküm halaife fil ard fe men kefera fe aleyhi küfruh ve la yezıdül kafirıne rüfruhüm ınde rabbihim illa makta ve la yezıdül kafirıne küfruhüm illa hasara
  40. Kul eraeytüm şürakaekümüllezıne ted'une min dunillah erunı maza haleku minel erdı em lehüm şirkün fis semavat em ateynahüm kitaben fehüm ala beyyinetim minh bel iy yeıdüz zalimune ba'duhüm ba'dan illa ğurura
  41. İnnellahe yümsiküs semavati vel erda en tezula ve lein zaleta in emsekehüma min ehadim mim ba'dih innehu kane halımen ğafura
  42. Ve aksemu billahi cehde eymanihim lein caehüm nezırul le yekununne ehda min ıhdel ümem felemma caehüm nezırum mazadehüm illa nüfura
  43. İstikbaran fil erdı ve mekras seyyi' ve la yehıykul mekrus seyyiü illa bi ehlih fe hel yenzurune illa sünnetel evvelın fe len tecide li sünnetillahi tebdıla ve len tecide li sünnetillahi tahvıla
  44. E ve lem yesıru fil erdı fe yenzuru keyfe kane akıbetüllezıne min kablihim ve kanu eşedde minhüm kuvveh ve ma kanellahü li yu'cizehu min şey'in fis semavati ve la fil ard innehu kane alimen kadıraw
  45. Ve lev yüahızüllahün nase bima kesebu ma terake ala zahriha min dabbetiv ve lakiy yüahhıruhüm ila ecelim müsemma fe iza cae ecelühüm fe innellahe kane bi ıbadihı besıyra

 6. #36
  Durum:
  Çevrimdışı
  fatu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Banned
  Üyelik tarihi
  15.12.2005
  Yer
  Boynumuz yiğit boynudur; sevdadan başkasına eğilmez..!
  Yaş
  36
  Aldığı Beğeni
  0
  Beğendikleri
  0
  Mesajlar
  3.833
  Konular
  107
  Ettiği Teşekkür
  0
  0 mesaja 0 teşekkür aldı

  Lightbulb Yasin Suresi..! Bismillahirrahmanirrahim..!

  1. Yasın
  2. Vel kur'anil hakiym
  3. İnneke le minel murseliyn
  4. Ala sıratım müstekıym
  5. Tenziylel aziyzir rahıym
  6. Li tünzira kavmem ma ünzira abaühüm fehüm ğafilun
  7. Le kad hakkal kavlü ala ekserihim fehüm la yü'minun
  8. İnna cealna fı a'nakıhim ağlalen fe hiye ilel ezkani fehüm mukmehun
  9. Ve cealna mim beyni eydihim seddev ve min halfihim sedden fe ağşeynahüm fehüm la yübsırun
  10. Ve sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü'minun
  11. İnnema tünziru menittebeaz zikra ve haşiyer rahmane bil ğayb fe beşşirhü bi mağfirativ ve ecrin kerım
  12. İnna nahnü nuhyil mevta ve nektübü ma kaddemu ve asarahüm ve külle şey'in ahsaynahü fı imamim mübiyn
  13. Vadrib lehüm meselen ashabel karyeh iz caehel murselun
  14. İz erselna ileyhimüsneyni fe kezzebuhüma fe azzezna bi salisin fe kalu inna ileyküm murselun
  15. Kalu ma entüm illa beşerum mislüna ve ma enzeler rahmanü min şey'in in entüm illa tekzibun
  16. Kalu rabbüna ya'lemü inna ileyküm le murselun
  17. Ve ma aleyna illel belağul mübın
  18. Kalu inna tetayyarna biküm leil lem tentehu le nercümenneküm ve le yemessenneküm minna azabün eliym
  19. Kalu tairuküm meaküm ein zükkirtüm bel entüm kavmüm müsrifun
  20. Ve cae min aksal medıneti racülüy yes'a kale ya kavmittebiul murseliyn
  21. İttebiu mel la yes'elüküm ecrav vehüm mühtedun
  22. Ve ma liye la a'büdüllezı fetaranı ve ileyhi türceun
  23. E ettehızü min dunihı aliheten iy yüridnir rahmanü bi durril la tuğni annı şefaatühüm şey'ev ve la yünkızun
  24. İnnı izel le fı dalalim mübın
  25. İnnı amentü bi rabbiküm fesmeun
  26. Kıyledhulil cenneh kale ya leyte kavmı ya'lemun
  27. Bima ğafera lı rabbı ve cealenı minel mükramiyn
  28. Ve ma enzelna ala kavmihı mim ba'dihı min cündim mines semai ve ma künna münziliyn
  29. İn kanet illa sayhatev vahıdeten fe iza hüm hamidun
  30. Ya hasraten alel ıbad ma yetiyhim mir rasulin illa kanu bihı yestehziun
  31. Elem yerav kem ehlekna kablehüm minel kuruni ennehüm ileyhim la yarciun
  32. Ve in küllül lemma cemiy'ul ledeyna muhdarun
  33. Ve ayetül lehümül erdul meyteh ahyeynaha ve ahracna minha habben feminhü ye'külun
  34. Ve cealna fiyha cennatim min nahıyliv ve a'nabiv ve feccerna fiyha minel uyun
  35. Li ye'külu min semerihı ve ma amilethü eydiyhim efela yeşkürun
  36. Sübhanellezı halekal ezvace külleha mimma tümbitül erdu ve min enfüsihim ve mimma la ya'lemun
  37. Ve ayetül lehümül leyl neslehu minhün nehara fe iza hüm muslimun
  38. Veş şemsü tecrı li müstekarril leha zalike katdiyrul aziyzil aliym
  39. Vel kamera kaddernahü menazile hatta ade kel urcunil kadiym
  40. Leşşemsü yembeğıy leha en tüdrikel kamera velel leylü sabikun nehar ve küllün fı felekiy yesbehun
  41. Ve ayetül lehüm enna hamelna zürriyyetehüm fil fülkil meşhun
  42. Ve halakna lehüm mim mislihı ma yarkebun
  43. Ve in neşe' nuğrıkküm fela sariyha lehüm velahüm yünkazun
  44. İlla rahmetem minna ve metaan ila hıyn
  45. Ve iza kıyle lehümütteku ma beyne eydıküm ve ma halfeküm lealleküm türhamun
  46. Ve ma te'tiyhim min ayetim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridıyn
  47. Ve iza kıyle lehüm enfiku mimma razekakümüllahü kalelleziyne keferu lilleziyne amenu e nut'ımü mel lev yeşaüllahü at'amehu in entüm illa fı dalalim mübın
  48. Ve yekulune meta hazel va'dü in küntüm sadikıyn
  49. Ma yenzurune illa sayhatev vahıdeten te'huzühüm vehüm yehıssımun
  50. Fela yestetıy'une tevsıyetev ve la ila ehlihim yarciun
  51. Ve nüfiha fis suri fe iza hüm minel ecdasi ila rabbihim yensilun
  52. Kalu ya veylena mem beasena mim merkadina haza ma veader rahmanü ve sadekal mursilun
  53. İn kanet illa sayhatev vahıdeten feiza hüm cemiy'ul ledeyna muhdarun
  54. Fel yevme la tuzlemü nefsün şey'ev vela tüczevne illa ma küntüm ta'melun
  55. İnne ashabel cennetil yevme fı şüğulin fakihun
  56. Hüm ve ezvacühüm fı zılalın alel eraiki müttekiun
  57. Lehüm fiyha fakihetüv ve lehüm ma yeddeun
  58. Selamün kavlem mir rabbir rahıym
  59. Vemtazül yevme eyyühel mücrimun
  60. Elem a'hed ileyküm ya benı ademe el la ta'büdüş şeytan innehu leküm adüvvüm mübiyn
  61. Ve enı'büduni haza sıratum müstekıym
  62. Ve lekad edalle minküm cibillen kesiyra efelem tekunu ta'kılun
  63. Hazihı cehennemülletı küntüm tuadun
  64. Islevhel yevme bima küntüm tekfürun
  65. El yevme nahtimü ala efvahihim ve tükellimüna eydıhim ve teşhedü ercülühüm bima kanu yeksibun
  66. Velev neşaü letamesna ala a'yünihim festebekus sırata fe enna yübsırun
  67. Velev neşaü le mesahnahüm ala mekanetihim femestetau mudiyyev ve la yarciun
  68. Ve men nüammirhü nünekkishü fil halk efela ya'kılun
  69. Ve ma alemnahüş şı'ra ve ma yembeğıy leh in hüve illa zikruv ve kur'anüm mübiyn
  70. Li yünzira men kane hayyve ve yehıkkal kavlü alel kafirın
  71. E ve lem yerav enna halakna lehüm mimma amilet eydına en'amen fehüm leha malikun
  72. Ve zellelnaha lehüm fe minha rakubühüm ve minha ye'külun
  73. Ve lehüm fiyha menafiu ve meşarib efela yeşkürun
  74. Vettehazu min dunillahi alihetel leallehüm yünsarun
  75. La yestetıy'une nasrahüm vehüm lehüm cündüm muhdarun
  76. Fela yahzünke kalühüm inna na'lemü ma yüsirrune ve ma yu'linun
  77. Evelem yeral insanü enna halaknahü min nutfetin fe iza hüve hasıymün mübın
  78. Ve darabe lena meselev ve nesiye halkah kale mey yuhyil ızame ve hiye ramım
  79. Kul yuhyıhellezı enşeeha evvele merrah ve hüve bi külli halkın alım
  80. Ellezı ceale leküm mineş şeceril ahdari naran fe iza entüm minhü tukıdun
  81. Eveleysellezı halekas semavati vel erda bi kadirin ala ey yahlüka mislehüm bela ve hüvel hallakul alım
  82. İnnema emruhu iza erade şey'en ey yekule lehu kün fe yekun
  83. Fe sübhanellezı bi yedihı melekutü külli şey'iv ve ileyhi türceun

 7. #37
  Durum:
  Çevrimdışı
  fatu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Banned
  Üyelik tarihi
  15.12.2005
  Yer
  Boynumuz yiğit boynudur; sevdadan başkasına eğilmez..!
  Yaş
  36
  Aldığı Beğeni
  0
  Beğendikleri
  0
  Mesajlar
  3.833
  Konular
  107
  Ettiği Teşekkür
  0
  0 mesaja 0 teşekkür aldı

  Lightbulb Saffat Suresi..! Bismillahirrahmanirrahim..!

  1. Vessaffati saffa
  2. Fezzacirati zecra
  3. Fettaliyati zikra
  4. İnne ilaheküm le vahıd
  5. Rabbüs semavati vel erdı ve ma beynehüma ve rabbül meşarık
  6. İnna zeyyennes semaed dünya bi zınetinil kevakib
  7. Ve hıfzam min külli şeytanim marid
  8. La yessemmeune ilel meleil a'la ve yukzefune min külli canib
  9. Dühurav ve lehüm azabüv vasıb
  10. İlla men hatfel hatfete fe etbeahu şihabün sakıb
  11. Festeftihim ehüm eşddü halkan em men halakna inna halaknahüm min tıynil lazib
  12. Bel acibte ve yesharun
  13. Ve iza zükkiru la yezkürun
  14. Ve iza raev ayetey yesteshırun
  15. Ve kalu in haza illa sıhrum mübın
  16. E iza mitna ve künna türabev ve ızamen e inna le meb'usun
  17. E ve abaünel evvelun
  18. Kul neam ve entüm dahırun
  19. Fe innema hiye zecratüv vahıdetün fe izahüm yenzurun
  20. Ve kalu ya veylena haza yevmüd dın
  21. Haza yevmül faslillezı küntüm bihı tükezzibun
  22. Uhşürullezıne zalemu ve ezvacehüm ve ma kanu ya'büdun
  23. Min dunillahi fehduhüm ila sıratıl cehıym
  24. Ve kıfuhüm innehüm mes'ulun
  25. Me leküm la tenasarun
  26. Bel hümül yevme müsteslimun
  27. Ve akbele ba'duhüm ala ba'dıy yetesaelun
  28. Kalu inneküm küntüm te'tunena anil yemın
  29. Kalu bel lem tekunu mü'minın
  30. Ve ma kane lena aleyküm min sultan bel küntüm kavmen tağıyn
  31. Fe hakka aleyna kavlü rabbina inna le zaikun
  32. Fe ağveynaküm inna künna ğavın
  33. Fe innehüm yevmeizin fil azabi müşterikun
  34. İnna kezalike nef'alü bil mücrimın
  35. İnnehüm kanu iza kıyle lehüm la ilahe illellahü yestekbirun
  36. Ve yekulune e inna letariku alihetina li şaırim mecnun
  37. Bel cae bil hakkı ve saddekal murselın
  38. İnneküm lezaikul azabil elım
  39. Ve ma tüczevne illa ma küntüm ta'melun
  40. İlla ıbadellahil muhlesıyn
  41. Ülaike lehüm rizkum ma'lum
  42. Fevakih ve hüm mükramun
  43. Fı cennatin neıym
  44. Ala sürurim mütekabilın
  45. Yütafü alyhim bi ke'sim mim meıyn
  46. Beydae lezzetil lişşaribın
  47. La fıha ğavlüv ve la hüm anha yünzefun
  48. Ve ındehüm kasıratüt tarfi ıyn
  49. Ke ennehünne beydum meknun
  50. Fe akbele ba'duhüm ala ba'dıy yetesaelun
  51. Kle kailüm minhüm innı kane lı karın
  52. Yekulü e inneke le minel müsaddikıyn
  53. E iza mitna ve künna türabev ve ızamen e inna le medınun
  54. Kale hel entüm müttaliun
  55. Fattalea fe raahü fı sevail cehıym
  56. Kale tellahi in kidte le türdın
  57. Ve lev la nı'metü rabbı leküntü minel muhdarın
  58. E fe ma nahnü bi meyyitın
  59. İlla mevtetenel ula ve ma nahnü bi müazzebın
  60. İnne haza le hüvel fevzül azıym
  61. Li misli haza felya'melil amilun
  62. E zalike hayrun nüzülen em şeceratüzç zekkum
  63. İnna cealnaha fitnetel liz zalimın
  64. İnneha şeceratün tahrucü fı aslil cehıym
  65. Tal'uha ke ennehu ruusüş şeyatıyn
  66. Fe innehüm le akilune minha fe maliune minhel butün
  67. Sümme inne lehüm aleyha le şevbem min hamum
  68. Şümme inne merciahüm le ilel cehıym
  69. İnnehüm elfev abaehüm dallın
  70. Fe hüm ala asarihim yühraun
  71. Ve le kad dalhle kablehüm ekserul evvelın
  72. Ve le kad erselna fıhim münzirın
  73. Fenzur keyfe kane akıbetül münzerın
  74. İlla ıbadellahil muhlesıyn
  75. Ve le kad nadana nuhun fe le nı'mel müccıbun
  76. Ve necceynahü ve ehlehu minel kerbil azıym
  77. Ve cealna zürriyyetehu hümül bakıyn
  78. Ve terakna aleyhi fil ahırın
  79. Selamün ala nuhın fil alemın
  80. İnna kezalike neczil muhsinın
  81. İnnehu min ıbadinel mü'minın
  82. Sümme ağraknel aharın
  83. Ve inne min şıatihı le ibrahım
  84. İz cae rabbehu bi kalbin selım
  85. İz kale li ebıhi ve kavmihı maza ta'büdun
  86. E ifken aliheten dunellahi türıdun
  87. Fe ma zannüküm bi rabbil alemın
  88. Fe nezara nazraten fin nücum
  89. Fe kale innı sekıym
  90. Fe tevellev anhü müdbirın
  91. Ferağa ila alihetihim fe kale e ela te'külun
  92. Ma leküm la tentıkun
  93. Ferağa aleyhim darbem bil yemın
  94. Fe akbelu ileyhi yeziffun
  95. Kale e ta'büdune ma tenhıtun
  96. Vallahü halekkkaküm ve ma ta'melun
  97. Kalübnu lehu bünyanen fe elkuhü fil cehıym
  98. Fe eradü bihı keyden fe cealnahümül esfelın
  99. Ve kale innı zahibün ila rabbı seyehdın
  100. Rabbi heb lı mines salihıyn
  101. Fe beşşernahü bi ğulamin halım
  102. Felemma beleğa meahüs sa'ye kale ya büneyye innı era fil menami ennı ezbehuke fenzur maza tera kale ya ebetif'al ma tü'meru setecidünı in şaellahü mines sabirın
  103. Felemma eslema ve tellehu lil cebın
  104. Ve nadeynahü ey ya ibrahım
  105. Kad saddakter rü'ya inna kezalike neczil muhsinın
  106. İnne haza le hüvel belaül mübın
  107. Ve fedeynahü bi zibhın azıym
  108. Ve terakna aleyhi fil ahırın
  109. Selamün ala ibrahım
  110. Kezalike neczil muhsinın
  111. İnnehu min ıbadinel mü'minın
  112. Ve beşşernahü bi ishaka nebiyyem mines salihıyn
  113. Ve barakna aleyhi ve ala ishak ve min zürriyyetihima muhsinüv ve zalimül li nefsihı mübın
  114. Ve le kad menenna ala musa ve haun
  115. Ve necceynahüma va kavmehüma minel kerbil azıym
  116. Ve nasarnahüm fe kanu hümül ğalibın
  117. Ve ateynahümel kitabel müstebın
  118. Ve hedeynahümes sıratal müstekıym
  119. Ve terakna aleyhima fil ahırın
  120. Selamün ala musa ve harun
  121. İnna kezalik enczil muhsinın
  122. İnnehüma min ıbadinel mü'minın
  123. Ve inne ilyase le minel murselın
  124. İz kale li kavmihı ela tettekun
  125. E ted'une ba'lev ve tezerune ahsenel halikıyn
  126. Allahe rabbeküm ve rabbe abaikümül evvelın
  127. Fe kezzebuhü fe innehüm le muhdarun
  128. İlla ıbadellahil muhlesıyn
  129. Ve terakna aleyhi fil ahırın
  130. Selamün ala ilyasın
  131. İnna kezalike neczil muhsinın
  132. İnnehu min ıbadinel mü'minın
  133. Ve inne lutal le minel mürselın
  134. İz necceynahü ve ehlehu ecmeıyn
  135. İlla acuzen fil ğabirın
  136. Sümme demmernel aharın
  137. Ve inneküm le temürrune aleyhim musbihıyn
  138. Ve bil leyl e fe la ta'kılun
  139. Ve inne yunüse le minel murselın
  140. İz ebeka ilel fülkil meşhun
  141. Fe saheme fe kane minel müdhadıyn
  142. Feltekamehül hutü ve hüve mülım
  143. Fe lev la ennehu kane minel müsebbihıyn
  144. Le lebise fı batnihı ila yevmi yüb'asun
  145. Fe nebeznahü bil arai ve hüve sekıym
  146. Ve embenta aleyhi şeceratem miy yaktıyn
  147. Ve erselnahü ila mieti elfin ev yezıdün
  148. Fe amenu fe metta'nahüm ila hıyn
  149. Festeftihim e li rabbikel benatü ve lehümül benun
  150. Em halaknel melaiket inasev ve hüm şahidun
  151. E la innehüm min ifkihim le yekulun
  152. Veledellahü ve innehüm le kazibun
  153. Astafel benati alel benın
  154. Ma leküm keyfe tahkümun
  155. E fe la tezekkerun
  156. Em leküm sültanüm mübın
  157. Fe'tu bi kitabiküm in küntüm sadikıyn
  158. Ve cealu beynehu ve beynel cinneti neseba ve le kad alimetil cinnetü innehüm le muhdarun
  159. Sübhanellahi amma yesıun
  160. İlla ıbadellahil muhlesıyn
  161. Fe inneküm ve ma ta'büdun
  162. Ma entüm aleyhi bi fatinın
  163. İlla men hüve salil cehıym
  164. Ve ma minna illa lehü mekamüm ma'lum
  165. Ve inna le nahnüs saffun
  166. Ve inna le nahnül müsebbihün
  167. Ve in kanu le yekulun
  168. Lev enne ındena zikram minel evvelin
  169. Lekünna ıbadellahil muhlesıyn
  170. Fe keferu bih fe sevfe ya'lemun
  171. Ve le kad sebekat kelimetüna li ıbadinel murselın
  172. İnnehüm le hümül mensurun
  173. Ve inne cündena lehümül ğalibun
  174. Fe tevelle anhüm hatta hıyn
  175. Ve ebsırhüm fe sevfe yübsırun
  176. E fe biazabina yesta'cilun
  177. Fe iza nezele bi sahatihim fe sae sabahul münzerın
  178. Ve tevelle anhüm hatta hıyn
  179. Ve ebsır fe sevfe yübsırun
  180. Sübhane rabbike rabbil ızzeti amma yesfun
  181. Ve selamün alel murselın
  182. Vel hamdü lillahi rabbil alemın

 8. #38
  Durum:
  Çevrimdışı
  fatu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Banned
  Üyelik tarihi
  15.12.2005
  Yer
  Boynumuz yiğit boynudur; sevdadan başkasına eğilmez..!
  Yaş
  36
  Aldığı Beğeni
  0
  Beğendikleri
  0
  Mesajlar
  3.833
  Konular
  107
  Ettiği Teşekkür
  0
  0 mesaja 0 teşekkür aldı

  Lightbulb Sad Suresi..! Bismillahirrahmanirrahim..!

  1. Sad vel kur'ani ziz zikr
  2. Belillezıne keferu fı ızzetiv ve şikkak
  3. Kem ehlekna min kablihim min karnin fe nadev ve late hıyne mens
  4. Ve cabu en caehüm münzirun minhüm ve kalel kafirune haza sahırun kezzab
  5. E cealel alihete ilahev vahıda inne haza le şey'üy ucab
  6. Ventalekal melaü minhüm enimşu vasbiru ala alihetiküm inne haza le şey'üy yürad
  7. Ma semı'na bihaza fil milletil ahırah in haza illahtilak
  8. E ünzile aliyhiz zikru mim beynina bel hüm fı şekkim min zikrı bel lemma yezuku azab
  9. Em ındehüm hazinü rahmeti rabbikel azızil vehhab
  10. Em lehüm mülküs semavati vel erdı ve ma beynehüma feyerteku fil esbab
  11. Cündüm ma hünalike menzumüm minel ahzab
  12. Kezzebet kablehüm kavmü nuhıv ve adüv ve fir'avnü zül evtad
  13. Ve semudü ve kavmü lutıv ve ashabül eykeh ülaikel ahzab
  14. İn küllün illa kezzeber rusüle fe hakka ıkab
  15. Ve ma yenzuru haülai illa sayhatev vahıdetem ma leha min fevak
  16. Ve kalu rabbena accil lena kıttana kable yevmil hısab
  17. Isbir ala ma yekulune veskür abdena davude zel eyd innehu evvab
  18. İnna sehharnel cibale meahu yüsebbıhne bil aşiyyi vel işrak
  19. Vettayra mahşurah küllül lehu evvab
  20. Ve şededna mülehu ve ateynahül hıkmete ve faslel hıtab
  21. Ve hel etake nebeül hasm iz tesevverul mıhrab
  22. İz dehalu ala davude fe fezia minhüm kalu la tehaf hasmani beğa ba'duna ala ba'dın fahküm beynena bil hakkı ve la tüştıt vehdina ila sevais sırat
  23. İnne haza ehıy lehu tis'uv ve tis'une na'cetev ve liye na'cetüv vahıdetün fe kale ekfilnıha ve azzenı fil hıtab
  24. Kale le kad zalemeke bi süali na'cetike ila niacih ve inne kesıram minel huletai le yebğıy ba'duhüm ala ba'dın ilellezıne amenu ve amilüs salihati ve kalılüm ma hüm ve zanne davudü ennema fetennahü festağfera rabbehü ve harra rakiav ve enab
  25. Fe ğaferna lehu zalik ve inne lehu ındena le zülfa ve husne meab
  26. Ya davudü inna cealnake hhalıfeten fil erdı fahküm beynen nasi bil hakkı ve la tettebiıl heva fe yüdılleke an sebılillah innellezıne yedıllune an sebılillahi lehüm azabün şedıdüm bima nesu yevmel hısab (24. Ayet secde ayetidir.)
  27. Ve ma halaknes semae vel erda ve ma beynehüma batıla zalike zannüllezıne keferu fe veylül lillezine keferu minen nar
  28. Em nec'alüllezıne amenu ve amilus salihati kel müfsidıne fil erdı em nec'alül müttekıyne kel füccar
  29. Kitabün enzelnahü ileyke mübarakül li yeddebberu ayatihı ve li yetezekkera ülül elbab
  30. Ve vehebna li davude süleyman nı'mel abdinnehu evvab
  31. İz urida aleyhi bil aşiyyis safinatül ciyad
  32. Fe kale innı ahbebtü hubbel hayri an zikri rabbı hatta tevarat bil hıcab
  33. Rudduha aleyy fe tafika mesham bis sukı vel a'nak
  34. Ve le kad fetenna süleymane ve elkayna ala kürsiyyihı ceseden sümme enab
  35. Kale rabbığfir lı veheb li mülkel la yembeğıy li ehadim mim ba'di inneke entel vehhab
  36. Fe sehharna lehür rıha tecrı bi emrihı ruhaen haysü esab
  37. Veş şeyatıyne küllü bennaiv ve ğavvas
  38. Ve aharıne mükarranıne fil asfad
  39. Haza ataüna femnün ev emsik bi ğayri hısab
  40. Ve inne lehu ındena le zülfa ve husne meab
  41. Vezkür abdena eyyub iz nada rabbehu ennı messeniyeş şeytanü bi nusbiv ve azab
  42. Ürkud bi riclik haza muğteselüm baridüv ve şerab
  43. Ve vehebna lehu ehlehu ve mislehüm meahüm rahmetem minna ve zikra li ülil elbab
  44. Ve huz biyedike dığsen fadrib bihu ve la tahnes inna vecednahü sabira nı' mel abd innehu evvab
  45. Vezkür ıbadena ibrahıme ve ishaka ve ya'kube ülil eydı ve ebsar
  46. İnna ahlasnahüm bi halisatin zikrad dar
  47. Ve innehüm ındena le minel müstefeynel ahyar
  48. Vezkür ismaıyle vel yesea ve zel kifl ve küllüm minel ahyar
  49. Haza zikr ve inne lil müttekıyne le husne meab
  50. Cennati adnim müfettehatel lehümül ebvab
  51. Müttekiıne fıha yed'une fıha bi fakihetin kesırativ ve şerab
  52. Ve ındehüm kasıratüt türfi etrab
  53. Haza ma tuadune li yevmil hısab
  54. İnne haza le rizkuna ma lehu min nefad
  55. Haza ve inne lit tağıyne le şerra meab
  56. Cehennem yaslevneha fe bi'sel mihad
  57. Haza fel yezukuhu hamımüv ve ğassak
  58. Ve aharu min şeklihı ezvac
  59. Haza fevcüm muktehımüm meaküm la merhabem bihim innehüm salün nar
  60. Kalu bel entüm la merhabem biküm entüm kaddemtümuhü lena fe bi'sel karar
  61. Kalu rabbena men kaddeme lena haza fezidhü azaben dı'fen fin nar
  62. Ve kalu ma lena la nera ricalen künna neuddühüm minel eşrar
  63. Ettehaznahüm sıhriyyen em zağat anhümül ebsar
  64. İnne zalike le hakkun tehasumü ehlin nar
  65. Kul innema ene münziruv ve ma min ilahin illellahül vahıdül kahhar
  66. Rabbüs semavati vel erdı ve ma beynehümel azızül ğaffar
  67. Kul hüve nebün azıym
  68. Entüm anhü mu'ridun
  69. Ma kane liye min ılmin bil meleil a'la iz yahtesımun
  70. İy yuha ileyye illa ennema ene nezırum mübın
  71. İz kale rabbüke lil melaiketi innı halikum beşeram min tıyn
  72. Fe iza sevveytühu ve nefahtü fıhi mir ruhıy fekau lehu sacidın
  73. Fe secedel melaiketü küllühüm ecmeun
  74. İlla iblıs istekbera ve kane minel kafirın
  75. Kale ya iblısü ma meneake en tescüde li ma halaktü bi yedeyy estekberte em künte minel alın
  76. Kale ene hayrum minh halaktenı min nariv ve halaktehu min tıyn
  77. Kale fahruc minha fe inneke racım
  78. Ve inne aleyke la'netı ila yevmid dın
  79. Kale rabbi fe enzırni ila yevmi yüb'asun
  80. Kale fe inneke minel münzarın
  81. İla yevmil vaktil ma'mum
  82. Kale fe bi ızzetike le uğviyennehüm ecmeıyn
  83. İlla ıbadeke minhümül muhlesıyn
  84. Kale fel hakku vel hakka ekul
  85. Le emleenne cehenneme minke ve mimmen tebiake minhüm ecmeıyn
  86. Kul ma es'elüküm aleyhi min ecriv ve ma enen minel mütekellifın
  87. İn hüve illa zikrul lil alemın
  88. Ve le ta'lemünne nebeehu ba'de hıyn

 9. #39
  Durum:
  Çevrimdışı
  fatu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Banned
  Üyelik tarihi
  15.12.2005
  Yer
  Boynumuz yiğit boynudur; sevdadan başkasına eğilmez..!
  Yaş
  36
  Aldığı Beğeni
  0
  Beğendikleri
  0
  Mesajlar
  3.833
  Konular
  107
  Ettiği Teşekkür
  0
  0 mesaja 0 teşekkür aldı

  Lightbulb Zümer Suresi..! Bismillahirrahmanirrahim..!

  1. Tenzılül kitabi minellahil azızil hakım
  2. İnna enzelna ileykel kitabe bil hakkı fa'büdillahe muhlisal lehüd dın
  3. Ela lillahid dınül halıs Vellezınettehazu min dunihı evliya' ma na'büdühüm illa li yükarribuna ilellahi zülfa innellahe yahkümü beynehüm fı ma hüm fıhi yahtelifun innellahe la yehdı men hüve kazıbün keffar
  4. Lev eradellahü ey yettehıze veledel lastafa mimma yahlüku ma yeşaü sübhaneh hüvellahül vahıdül kahhar
  5. Halekas semavati vel erda bil hakk yükevvirul leyle alen nehari ve yükevvirun nehara alel leyli ve sehharaş şemse vel kamer küllüy yecrı li ecelim müsemma e la hüvel azızül ğaffar
  6. Halekaküm min nefsiv vahıdetin sümme ceale minha zevceha ve enzele leküm minel en'ami zemaniyete ezvac yahlükuküm fı bütuni ümmehatiküm halkam mim ba'di halkın fı zulümatin selas zalikümüllahü rabbüküm lehül mülk la ilahe illa hu fe enna tusrafun
  7. İn tekfüru fe innellahe ğaniyyün anküm ve la yerda li ıbadihil küfr ve in teşküru yerdahü leküm ve la teziru vaziratüv vizra uhra sümme ila rabbiküm merciuküm fe yünebbiüküm bima küntüm tü'melun innehu alımüm bizatis sudur
  8. Ve iza messel insane durrun dea rabbehu münıben ileyhi sümme iza havvelehu nı'metem minhü nesiye ma kane yed'u ileyhi min kabül ve ceale lillahi endadel li yüdılle an sebılih kul temetta' bi küfrike kalılen inneke min ashabin nar
  9. Emmen hüve kanitün anael leyli sacidev ve kaimey yahzerul ahırate ve yercu rahmete rabbih kul hel yestevillezıne ya'lemune vellezıne la ya'lemun innema yetezekkeru ülül elbab
  10. Kul ya ıbadillezıne amenütteku rabbeküm lillezıne ahsenu fı hazihid dünya haseneh ve erdullahi vasiah innema yüveffes sabirune ecrahüm bi ğayri hısab
  11. Kul innı ümirtü en a'büdellahe muhlisal lehüd dın
  12. Ve ümirtü li en ekune evvelel müslimın
  13. Kul innı ehafü in asaytü rabbı azabe yevmin azıym
  14. Kulillahe a'büdü muhlisal lehu dını
  15. F'büdu ma şi'tüm min dunih kul innel hasirınellezıne hasiru enfüsehüm ve ehlihim yevmel kıyameh e la zalike hüvel husranül mübın
  16. Lehüm min fevkıhim zulelüm minen nari ve imn tahtihim zulel zalike yühavvifüllahü bihı ıbadeh ya ıbadi fettekun
  17. Vellezınectenebüt tağute ey ya'büduha ve enabu ilillahi lehümül büşra fe beşşir ıbad
  18. Ellezıne yestemiünel kavle feyettebiune ahseneh ülaikellezıne hedahümüllahü ve ülaike hüm ülül elbab
  19. E fe men hakka aleyhi kelimetül azab e fe ente tünkızü men fin nar
  20. Lakinillezınettekav rabbehüm lehüm ğurafüm min fevkıha ğurafüm mebniyyetün tecrı min tahtihel enhar va'dellah la yuhlifüllahül mıad
  21. E lem tera ennellahe enzele mines semai maen fe selekehu yenabıa fil erdı sümme yuhricü bihı zer'am muhtelifen elvanühu sümme yehıcü fe terahü musferran sümme yec'alühu hutama inne fı zalike le zikra li ülil elbab
  22. E fe men şerahallahü sadrahu lil islami fe hüve ala murim mir rabbih fe veylül lil kasıyeti kulubühüm min zikrillah ülaike fı dalalim mübın
  23. Allahü nezzele ahsenel hadısi kitabem müteşebihem mesaniye takşeırru minhü ccüludüllezıne yahşevne rabbehüm sümme telınü cüludühüm ve kulubühüm ila zikrillah zalike hüdellahi yehdı bihı mey yeşa' ve mey yudlilillahü fe ma lehu min had
  24. E fe mey yettekıy bi vechihı suel azabi yevmel kıyameh ve kıyle liz zalimıne zuku ma küntüm teksibun
  25. Kezzebellezıne min kablihim fe etehümül azabü min hayüs la yeş'urun
  26. Fe ezakahümüllahül hızye fil hayatid dünya ve leazabül ahırati ekber lev kanu ya'lemun
  27. Ve le kad darabna lin nasi fı hazel kur'ani min külli meselil leallehüm yetesekkerun
  28. Kur'anen arabiyyen ğayra zı ıvecil leallehüm yettekun
  29. Darabellahü meseler racülen fıhi şürakaü müteşakisune ve racülen selemel li racül hel yesteviyani mesela elhamdü lillah bel ekseruhüm la ya'lemun
  30. İnneke meyyitüv ve innehüm meyyitun
  31. Sümme inneküm yevmel kıyameti ınde rabbiküm tahtesımun
  32. Fe men azlemü mimmen kezebe alellahi ve kezzebe bis sıdkı iz caeh e leyse fı cehenneme mesvel lil kafirın
  33. Vellezı cae bis sıdkı ve saddeka bihı ülaike hümül müttekun
  34. Lehüm ma yeşaune ınde rabbihim zalike cezalü muhsinın
  35. Li yükeffirallahü anhüm esveellezı amilu ve yecziyehüm ecrahüm bi ahsenillezı kanu ya'melun
  36. E leysellahü bi kafin abdeh ve yühavvifuneke billezıne min dunih ve mey yudlilillahü fema lehu min had
  37. Ve mey yehdillahü fema lehu mim müdıll e leysellahü bi azızin zintikam
  38. Ve lein seeltehüm men halekas semavati vel erda le yekulünnellah kul eferaeytüm ma ted'une min dunillahi in eradeniyellahü bi durrin hel hünne kaşifatü durrihı ev eradenı bi rahmetin hel hünne mümsikatü rahmetih kul hasbiyellah aleyhi yetevekkelül mütevekkilun
  39. Kul ya kavmı'melu ala mekanetiküm innı amil fe sevfe ta'lemun
  40. Mey ye'tıhi azabüy yuhzıhi ve yehıllü aleyhi azabüm mükıym
  41. İnna enzelna aleykel kitabe lin nasi bil hakk fe menihteda fe li nefsih ve men dalle fe innema yedıllü aleyha ve ma ente aleyhim bi vekıl
  42. Allahü yeteveffel enfüse hıyne mevtiha velletı lem temüt fı menamiha fe yümsikülletı kada aleyhel mevte ve yürsilül uhra ila ecelim müsemma inne fı zalike le ayatil li kavmiy yetefekkerun
  43. Emittehazu min dunillahi şüfea' kul e ve lev kanu la yemlikune şey'ev ve la ya'kılun
  44. Kul lillahiş şefaatü cemıa lehu mülküs semavati vel ard sümme ileyhi türceun
  45. Ve iza zükirallahü vahdehüşmeezzet kulubüllezıne la yü'minune bil ahırah ve iza zükirallezıne min dunihı izahüm yestebşirun
  46. Külillahümme fatıras semavati vel erdı alimel ğaybi veş şehadeti ente tahkümü beyne ıbadike fıma kanu fıhi yahtelifun
  47. Ve lev enne lillezıne zalemu ma fil erdı cemıav ve mislehu meahu leftedev bihı min suil azabi yevmel kıyameh ve beda lehüm minellahi ma lem yekunu yahtesibun
  48. Ve beda lehüm seyyiatü ma kesebu ve haka bihim ma kanu bihı yestehziun
  49. Fe iza messel insane durrun deana sümme iza havvelnahü nı'metem minna kale innema utıtühu ala ılm bel hiye fitnetüv ve lakinne ekserahüm la ya'lemun
  50. Kad kalehellezıne min kablihim fe ma ağna anhüm ma kanu yeksibun
  51. Fe esabehüm seyyiatü ma kesebu vellezıne zalemu min haülai seyüsıybühüm seyyiatü ma kesebu ve mahüm bi mu'cizın
  52. E ve lem ya'lemu ennellahe yebsütur rizka li mey yeşaü ve yakdir önne fı zalike le ayatil li kavmiy yü'minun
  53. Kul ya ıbadiyellezıne esrafu ala enfüsihim la taknetu mir rahmetillah innellahe yağfiruz zünube cemıa innehu hüvel ğafurur rahıym
  54. Ve enıbu ila rabbiküm ve eslimu lehu min kabli ey yetiyekümül azabü sümme la tünsarun
  55. Vettebiu ahsene ma ünzile ileyküm mir rabbiküm min kabli ey ye'tiyekümül azabü bağtetev ve entüm la teş'urun
  56. En tekule nefsüy ya hasrata ala ma ferrattü fı cembillahi ve in küntü le mines sahırın
  57. Ev tekule lev ennellahe hedani leküntü minel müttekıyn
  58. Ev tekule hıyne teral azabe lev enne lı kerraten fe ekune minel muhsinın
  59. Bela kad caetke ayatı fe kezzebte biha vestekberte ve künte minel kafirın
  60. Ve yevmel kıyameti terallezıne kezebu alellahi vücuhühüm müsveddeh e leyse fı cehenneme mesvel lil mütekebbirın
  61. Ve yüneccillahüllezınettekav bi mefazetihim la yemessühümüs suü ve la hüm yahzenun
  62. Allahü haliku külli şey'iv ve hüve ala külli şey'iv vekıl
  63. Lehu mekalıdüs semavati vel ard vellezıne keferu bi ayatillahi ülaike hümül hasirun
  64. Kul e fe ğayrallahi te'mürunnı a'büdü eyyühel cahilun
  65. Ve le kad uhıye ileyke ve ilellezıne min kablik lein eşrakte le yahbetanne amelüke ve le tekunenne minel hasirın
  66. Belillahe fa'büd ve küm mineş şakirın
  67. Ve ma kaderullahe hakka kadrihı vel erdu cemıan kabdatühu yevmel kıyameti ves semavatü matviyyatüm bi yemınih sübhünehu ve teala amma yüşrikun
  68. Ve nüfiha fis suri fe saıka men fis semavati ve men fil erdı illa men şaellah sümme nüfiha fıhi uhra fe izahüm kıyamüy yenzurun
  69. Ve eşrakatil erdu bi nuri rabbiha ve vüdıal kitabü ve cıe bin nebiyyıne veş şühedai ve kudiye beynehüm bil hakkı ve hüm la yuzlemun
  70. Ve vüffiyet küllü nefsim ma amilet ve hüve a'lemü bima yef'alun
  71. Vesıkallezıne keferu ila cehenneme zümera hatta iza cauha fütihat ebvabüha ve kale lehüm hazenetüha e lem ye'tiküm rusülüm minküm yetlune aleyküm ayati rabbiküm ve yünziruneküm likae yemiküm haza kalu bela velakin hakkat kelimetül azabi alel kafirın
  72. Kıyledhulu ebvabe cehenneme halidıne fıha fe bi'se mesvel mütekebbirın
  73. Vesıkallezınet tekav rabbehüm ilel cenneti zümera hatta iza cauha ve fütihat ebvabüha ve kale lehüm hazenetüha selamün aleyküm tıbtüm fedhuluha halidın
  74. Ve kalül hamdü lillahillezı sadekana va'dehu ve evrasenel erda netebevveü minel cenneti hayüs neşa' fe nı'me ecrul amilın
  75. Ve teral melaikete haffıne min havlil arşi yüsebbihune bi hamdi rabbihim ve kudıye beynehüm bil hakkı ve kıylel hamdü lillahi rabbil alemın

 10. #40
  Durum:
  Çevrimdışı
  fatu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Banned
  Üyelik tarihi
  15.12.2005
  Yer
  Boynumuz yiğit boynudur; sevdadan başkasına eğilmez..!
  Yaş
  36
  Aldığı Beğeni
  0
  Beğendikleri
  0
  Mesajlar
  3.833
  Konular
  107
  Ettiği Teşekkür
  0
  0 mesaja 0 teşekkür aldı

  Lightbulb Mumin Suresi..! Bismillahirrahmanirrahim..!

  1. Ha mım
  2. Tenzılül ktabi minellahil azızil alım
  3. Ğafiriz zembi ve kabilit tevbi şedıdil ıkabi zit tavl la ilahe illa hu ileyhil mesıyr
  4. Ma yücadilü fi ayatillahi illellezıne keferu fe la yağrurke tekallübühüm fil bilad
  5. Kezzebet kablehüm kavmü nuhıv vel ahzabü mim ba'dihim ve hemmet küllü ümmetim bi rasulihim li ye'huzuhü ve cadelu bil batılı li yüdhüdu bihil hakka fe ehaztühüm fe keyfe kane ıkab
  6. Ve kezalike hakkat kelimetü rabbike alellezıne keferu ennehüm ashabün nar
  7. Ellezıne yahmilunel arşe ve men havlehu yüsebbihune bi hamdi rabbihim ve yü'minune bihı ve yestağfirune lillezıne amenu rabbena vesı'te külle şey'ir rahmetev ve ılmen fağfir lillezıne tabu vettebeu sebıleke vekıhim azabel cehıym
  8. Rabbena ve edhılhüm cennati adninilletı veadtehüm ve men salehü min abaihim ve ezvacihim ve zürriyyatihim inneke entel azızül hakım
  9. Vekıhimüs seyyiat ve men tekıs seyyiati yevmeizin fe kad rahımteh ve zalike hüvel fevzül azıym
  10. İnnellezıne keferu yünadevne le maktüllahi ekberu mim maktiküm enfüseküm iz tüd'avne ilel imani fe tekfürun
  11. Kalu rabbena emettenesneteyni ve ahyeytenesneteyni fa'terafna bi zünubina fe hel ila hurucim min sebıl
  12. Zaliküm bi ennehu iza düıyellahü vahdehu kefartüm ve iy yüşrük bihı tü'minu fel hukmü lillahül aliyyil kebır
  13. Hüvellezı yürıküm ayatihı ve yünezzilü leküm mines semai rizka ve ma yetezekkeru illa mey yünıb
  14. Fed'ullahe mhlisıyne lehüd dıne ve lev kerihel kafirun
  15. Rafıud deracati zül arş yülkır ruha min emrihı ala mey yeşaü min ıbadihı li yünzira yevmet telak
  16. Yevme hüm barizun la yahfa alellahi minhüm şey' li menil mülkül yevm lillahil vahıdil kahhar
  17. Elyevme tücza küllü mefsim bima kesebet La zulmel yevm innellahe serıul hısab
  18. Ve enzihüm yevmel azifeti izil kulubü ledel hanaciri kazımın ma liz zalimıne min hamımiv ve la şefııy yüta'
  19. Ya'lemü hainetel a'yüni ve ma tuhfis sudur
  20. Vallahü yakdıy bil hakk vellezıne yed'une min dunihı la yakdune bi şey' innellahe hüves semıul besıyr
  21. E ve lem yesıru fil erdı fe yenzuru keyfe kane akıbetüllezıne kanu min kablihim kanu hüm eşedde minhüm kuvvetev ve asaran fil erdı fe ehazehümüllahü bi zünubihim ve ma kane lehüm minellahi miv vak
  22. Zalike bi ennehüm kanet te'tıhim rusülühüm bil beyyinati fe keferu fe ehazehümüllah innehu kaviyyün şedıdül ıkab
  23. Ve le kad erselna musa bi ayatina ve sültanim mübın
  24. İla fir'avne ve hamane ve karune fe kalu sahırun kezzab
  25. Fe lemma caehüm bil hakkı min ındina kaluktülu ebnaellezıne amenu meahu vestahyu nisaehüm ve ma keydül kafirıne illa fı dalal
  26. Ve kale fir'avnü zerunı aktül musa vel yed'u rabbeh innı ehafü ey yübeddile dıneküm ev ey yuzhira fil erdıl fesad
  27. Ve kale musa innı ustü bi rabbı ve rabbiküm min külli mütekebbiril la yü'minü bi yevmil hısab
  28. Ve kale racülüm mü'minüm min ali fir'avne yektümü ımanehu etaktülune racülen ey yekule rabbiyellahü ve kad caeküm bil beyyinati mir rabbiküm ve iy yekü sadikay yüsıbküm ba'dullezı yeıdüküm innellahe la yehdı men hüve müsrifün kezzab
  29. Ya kavmi lekümül mülkül yevme zahirıne fil erdı fe mey yensuruna mim be'sillahi in caena kale fir'avnü ma ürıküm illa ma era ve ma ehdıküm illa sebıler raşad
  30. Ve kalellezı amene ya kavmi innı ehafü aleyküm misle yevmil ahzab
  31. Misle de'bi kavmi nuhıv ve adiv ve semude vellezıne mim ba'dihim ve mellahü yürıdü zulmel lil ıbad
  32. Ve ya kavmi innı ehafü aleyküm yevmet tenad
  33. Yevme tüvellune müdbirın ma leküm minellahi min asım ve mey yudlilillahü fe ma lehu min had
  34. Ve le kad caeküm yusüfü min kablü bil beyyinati fe ma ziltüm fı şekkim mimma caeküm bih hatta iza heleke kultüm ley yeb'asellahü mim ba'dihı rasula kezalike yüdıllüllahü men hüve müsrifüm mürtab
  35. Ellezıne yücadilune fi ayatillahi bi ğayri sültanin etahüm kebüra makten ındellahi ve ındellezıne amenu kezalike yatbeullahü ala külli kalbi mütekebbirin cebbar
  36. Ve kale fir'avnü ya hamanübni lı sarhal le allı eblüğul esbab
  37. Esbabes semavati fe attalia ila ilahi müsa ve innı le ezunnühu kaziba ve kezalike züyyine li fir'avne suü amelihı ve sudde anis sebıl ve ma keydü fir'avne illa fı tebab
  38. Ve kalellezı amene ya kavmit tebiuni ehdiküm sebıler raşad
  39. Ya kavmi innema hazihil hayatüd dünya meta'uv ve innel ahırate hiye darul karar
  40. Men amile seyyieten fe la yücza illa misleha ve men amile salihüm min zekerin ev ünsa ve hüve mü'minün fe ülaike yedhulunel cennete yürzekune fıha bi ğayri hısab
  41. Ve ya kavmi malı ed'uküm ilen necati ve ted'unenı ilen nar
  42. Ted'unenı li ekfüra billahi ve üşrike bihı ma leyse lı bihı ılmüv ve ene ed'uküm ilel azızil ğaffar
  43. La cerame ennema ted'unenı ileyhi leyse lehu da'vetün fid dünya ve la fil ahırati ve enne meraddena ilellahi ve ennel müsrifıne hüm ashabün nar
  44. Fe setezkürune ma ekulü leküm ve üfevvidu emrı ilellah innellahe basıyrum bil ıbad
  45. Fe vekahüllahü seyyiati ma mekeru ve haka bi ali fir'avne suül azab
  46. Ennaru yu'radune aleyha ğudüvvev ve aşiyya ve yevme tekumüs saatü edhılu ale fir'avne eşeddel azab
  47. Ve iz yetehaccune fin nari fe yekulud duafaü lillezınestekberu inna künnü leküm tebean fe hel entüm muğnune anna nasıybem minen nar
  48. Kalellezı nestekberu inna küllün fıha innellahe kad hakeme beynel ıbad
  49. Ve kalellezıne fin nari li hazeneti cehennemed'u rabbeküm yühaffif anna yevmem minel azab
  50. Kalu eve lem tekü te'tıküm rusülüküm bil beyyinat kalu bela kalu fed' ve ma düaül kafirıne illa fı dalal
  51. İnna henensuru rusülena vellezıne amenu fil hayatid dünya ve yevme yekulül eşhad
  52. Yevme la yenfeuz zalimıne ma'ziratühüm ve lehümül la'netü ve hehüm suüd dar
  53. Ve le kad ateyna musel hüda ve evrasna benı israilel kitab
  54. Hüdev ve zikra li ülil elbab
  55. Fasbir inne va'dellahi hakkuv vestağfir li zembike ve sebbıh bi hamdi rabbike bil aşiyyi vel ibkar
  56. İnnellezıne yücadilune fı ayatillahi bi ğayri sültanin etahüm in fı sudurihim illa kibrum ma hüm bi baligıyh festeız billah innehu hüves semıul besıyr
  57. Le halkus semavati vel erdı ekberu min halkın nasi ve lakinne ekserannasi la ya'lemun
  58. Ve ma yestevil a'ma vel besıyru vellezıne amenu ve amilus salihati ve lel müsi' kalılem ma tetezekkerun
  59. İnnes saate le atiyetül la raybe fıha ve lakinne ekseran nasi la yü'minun
  60. Ve kale rabbükümüd'unı estecib leküm innellezıne yestekbirune an ıbatetı seyedhulune cehenneme dahırın
  61. Allahüllezı ceale lekümül leyle li teskünu fıhi ven nehara mübsıra innellahe le zu fadlin alen nasi ve lakinne ekseran nasi la yeşkürun
  62. Zalikümüllahü rabbüküm haliku külli şey' la ilahe illa hüve fe enna tü'fekun
  63. Kezalike yü'feküllezıne kanu bi ayatillahi yechadun
  64. Allahüllezı ceale lekümül erda kararav ves semae binaev ve savveraküm fe ahsene suveraküm ve razekaküm minet tayyibat zalikümüllahü rabbükam fe tebarakellahü rabbül alemın
  65. Hüvel hayyü la ilahe illa hüve fed'uhü muhlisıyne lehüd dın elhamdü lillahi rabbil alemın
  66. Kul innı nühıtü en a'büdellezıne ted'une min dunillahi lemma caeniyel beyyinatü mir rabbı ve ümirtü en üslime li rabbil alemın
  67. Hüvellezı halekaküm min türabin sümme min nutfetin sümme min alekatin sümme yuhricüküm tıflen sümme li teblüğu eşüddeküm sümme li tekunu şüyuha ve minküm mey yüteveffa min kablü ve li teblüğu ecelem müsemmev ve lealleküm ta'kılun
  68. Hüvellezı yuhyi ve yümıt fe iza kada emran fe innema yekulü lehu kün fe yekun
  69. E lem tera ilellezıne yücadilune fı ayatillah enna yusrafun
  70. Ellezıne kezzebu bil kitabi ve bima erselna bihı rusülena fe sevfe ya'lemun
  71. İzil ağlalü fı a'nakıhim ves selasil yüshabun
  72. Fil hamımi sümme fin nari yüscerun
  73. Sümme kıyle lehüm eyne ma küntüm tüşrikun
  74. Min dunillah kalu dallu anna bel lem nekün ned'u min kablü şey'a kezalike yüdıllüllahül kafirın
  75. Zaliküm bima küntüm tefrahune fil erdı bi ğayril hakkı ve bima küntüm temrahun
  76. Üdhulu ebvabe cehenneme halidıne fıha fe bi'se mesvel mütekebbirın
  77. Fasbir inne va'dellahi hakk fe imma nüriyenneke ba'dallezı neıdühüm ev neteveffeyenneke fe ileyna yürceun
  78. Ve le kad erselna rusülem min kablike minhüm men kasasna aleyke ve minhüm mel lem naksus aleyk ve ma kane li rasulin ey ye'tiye bi ayetin illa bi iznillah fe iza cae emrallahi kudiye bil hakkı ve hasira hünalikel mübtılun
  79. Allahüllezı ceale lekümül en'ame li terkebu minha ve minha te'külun
  80. Ve leküm fiha menafiu ve li teblüğu aleyha haceten fı suduriküm ve aleyha ve alel fülki tuhmelun
  81. Ve yürıküm ayatihı fe eyye ayatillahi tünkirun
  82. E fe lem yesıru fil erdı fe yenzuru keyfe kane akıbetüllezıne min kablihim kanu eksera minhüm ve eşedde kuvvetev ve asaran fil erdı fe ma ağna anhüm ma kanu yeksibun
  83. Felemma caethüm rusülühüm bil beyyinati ferihu bima ındehüm minel ılmi ve haka biham ma kanu bihı yestehziun
  84. Felemma raev be'sena kalu amenna billahi vahdehu ve kefarna bima künna bihı müşrikın
  85. Fe lem yekü yenfeuhüm ımanühüm lemma raev be'sena sünnetellahiletı kad halet fı ıbadih ve hasira hünalikel kafirun

 11. #41
  Durum:
  Çevrimdışı
  fatu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Banned
  Üyelik tarihi
  15.12.2005
  Yer
  Boynumuz yiğit boynudur; sevdadan başkasına eğilmez..!
  Yaş
  36
  Aldığı Beğeni
  0
  Beğendikleri
  0
  Mesajlar
  3.833
  Konular
  107
  Ettiği Teşekkür
  0
  0 mesaja 0 teşekkür aldı

  Lightbulb Fussilet Suresi..! Bismillahirrahmanirrahim..!

  1. Ha mım
  2. Tenzılüm miner rahmanir rahıym
  3. Kitabün fussılet ayatühu kur'anen arabiyyel li kavmiy ya'lemun
  4. Beşırav ve nezıra fe a'rada ekseruhüm fe hüm la yesmeun
  5. Ve kalu kulubüna fı ekinnetim mimma ted'una ileyhi ve fı azanina vakruv ve mim beynina ve beynike hıcabün fa'mel innena amilun
  6. Kul innema ene beşerum mislüküm yuha ileyye ennema ilahüküm ilahüv vahıdün festekıymu ileyhi vestağfiruh ve veylül lil müşrikın
  7. Ellezıne la yü'tunez zekate ve hüm bil ahırati hüm kafirun
  8. İnnellezıne amenu ve amilus salihati lehüm ecrun ğayru memnun
  9. Kul e inneküm le tekfürune billezı halekal erda fı yevmeyni ve tec'alune lehu endada zalike rabbül alemın
  10. Ve ceale fıha ravasiye min fevkıha ve barake fıha ve kaddera fıha akvateha fı erbeati eyyam sevael lis sailın
  11. Sümmesteva iles semai ve hiye dühanün fe kale leha ve lil erdı'tiya tav'an ev kerha kaleta eteyna taiıyn
  12. Fe kadahünne seb'a semavatin fı yevmeyni ve evha fı külli semain emraha ve zeyyennes semaed dünya bi mesabıha ve hıfza zalike takdırul azızil alım
  13. Fe in a'radu fe kul enzertüküm saıkatem misle saıkati adiv ve semud
  14. İz caethümür rusülü mim beyni iydıhim ve min halfihim ella ta'büdu illellah kalu lev şae rabbüna le enzele melaiketen fe inna bima ürsiltüm bihı kafirun
  15. Fe emma adün festekberu fil erdı bi ğayril hakkı ve kalu men eşeddü minna kuvveh e ve lem yerav ennellahellezı halekahüm hüve eşeddü minhüm kuvveh kanu bi ayatina yechadun
  16. Fe erselna aleyhim rıhan sarsaran fı eyyamin nehısatil li nüzıkahüm azabel hızyi fil hayatid dünya ve leazabül ahırati ahza ve hüm la yünsarun
  17. Ve emma semudü fe hedeynahüm saıkatül azabil huni bima kanu yeksibun
  18. Ve necceynellezıne amenu ve kanu yettekun
  19. Ve yevme yuhşeru a'daüllahi ilen nari fe hüm yuzeun
  20. Hatta iza ma cauha şehide aleyhim sem'uhüm ve ebsaruhüm ve cüludühüm bima kanu ya'melun
  21. Ve kalu li cühudihim lime şehidtüm aleyna kalu entaknellahüllezı entaka külle şey'iv ve hüve halekaküm evvele merrativ ve ileyhi türceun
  22. Ve ma küntüm testetirune ey yeşhede aleyküm sem'uküm ve la ebsaruküm ve la cüludüküm ve lakin zanentüm ennellahe la ya'lemü kesıram mimma ta'melun
  23. Ve zaliküm zannükümüllezı zanentüm bi rabbiküm erdaküm fe asbahtüm minel hasirın
  24. Fe iy yasbiru fen naru mesvel lehüm ve iy yesta'tibu femahüm minel mu'tebın
  25. Ve kayyadna lehüm kuranae fezeyyenu lehüm ma beyne eydıhim ve ma halfehüm ve hakka aleyhimül kavlü fı ümemin kad halet min kablihim minel cinni vel ins innehüm kanu hasirın
  26. Ve kalellezıne keferu la tesmeu li hazel kur'ani velğav fıhi lealleküm tağlibun
  27. Fe lenüzıkannellezıne keferu azaben şedıdev ve lenecziyennehüm esveellezı kanu ya'melun
  28. Zalike ceazü a'daillahin nar lehüm fıha darul huld cezaem bima kanu bi ayatina yechadun
  29. Ve kalellezıne keferu rabbena erinellezeyni edallana minel cinni vel insi nec'alhüma tahte akdamina li yekuna minel esfelın
  30. İnnellezıne kalu rabbünellahü sümmestekamu tetenezzelü aleyhimül melaiketü ella tehafu ve la tehzenu ve ebşiru bil cennetilletı küntüm tuadun
  31. Nahnü evliyaüküm fil hayatid dünya ve fil ahırah ve leküm fıha ma teştehı enfüsüküm ve leküm fıha ma teddeun
  32. Nüzülem min ğafurir rahıym
  33. Ve men ahsenü kavlem mimmen dea ilellahi ve amile salihav ve kale innenı minel müslimın
  34. Ve la testevil hasenetü ve les seyyieh idfa' billetı hiye ahsenü fe izellezı beyneke ve beynehu adavetün keennehu veliyyün hamım
  35. Ve ma yülekkaha illellezıne saberu ve ma yülekkaha illa zu hazzın azıym
  36. Ve imma yenzeğanneke mineş şeytani nezğun festeız billah innehu hüves semıul alım
  37. Ve min ayatihil leylü ven neharu veş şemsü vel kamer la tescüdu liş şemsi ve la lil kameri vescüdu lillahillezı halekahünne in küntüm iyyahü ta'büdun
  38. Fe inistekberu fellezıne ınde rabbike yüsebbihune lehu bil leyli ven nehari ve hüm la yes'emun (37. Ayet secde ayetidir.)
  39. Ve min ayatihı enneke teral erda haşiaten fe iza enzelna aleyhel maehtezzet ve rabet innellezı ahyaha le muhyil mevta innehu ala külli şey'in kadır
  40. İnnellezıne yülhıdune fı ayatina la yahfevne aleyna e fe mey yülka fin nari hayrun em mey ye'ti aminey yevmel kıyameh ı'melu ma şi'tüm innehu bima ta'melune basıyr
  41. İnnellezıne keferu biz zikri lemma caehüm ve innehu le kitabün azız
  42. La ye'tıhil batılü mim beyni yedeyhi ve la min halfih tenzılüm min hakımin hamıd
  43. Ma yükalü leke illa ma kad kıyle lir rusüli min kablik inne rabbeke lezu mağfirativ ve zu ıkabin elim
  44. Ve lev cealnahü kur'anen a'cemiyyüv ve arabiyy kul hüve lillezıne amenu hüdev ve şifa' vellezıne la yü'minune fı azanihim vakruv ve hüve aleyhim ama ülaike yünadevne mim mekanim beıyd
  45. Ve le kad ateyna musel kitabe fahtülife fıh ve lev la kelimetün sebekat mir rabbike le kudıye beynehüm ve innehüm lefı şekkim minhü mürıb
  46. Men amile salihan fe li nefsihı ve men esae fe aleyha ve ma rabbüke bi zallamil lil abıd
  47. İleyhi yüraddü ılmüs saah ve ma tahrucü min semeratüm min ekmamiha ve ma tahmilü min ünsa ve la tedau illa biılmih ve yevme yünadıhim eyne şürakaı kalu azennake ma minna min şehıd
  48. Ve dalle anhüm ma kanu yed'une min kablü ve zannu ma lehüm mim mehıys
  49. La yes'emül insanü min düail hayri ve im messehüş şerru fe yeusün kanut
  50. Ve lein ezaknahü rahmetem minna mim ba'di darrae messethü le yekulenne haza lı ve ma ezunnüs saate kaimetev ve heir rucı'tü ila rabbi inne lı ındehu lel husna fe le münebbiennellezıne keferu bima amilu ve le nüzıkannehüm min azibn ğalıyz
  51. Ve iza en'amna alel insani a'rada ve nea bicanibih ve iza messehüş şerru fe zu düain arıyd
  52. Kul eraeytüm in kane min ındillahi sümme kefertüm bihı men edallü mimmen hüve fı şikakım beıyd
  53. Senürıhim ayatina fil afakı ve fı enfüsihüm hatta yetebeyyene lehüm ennehül hakk e ve lem yekfi bi rabbike ennehu ala külli şey'in şehıd
  54. E la innehüm fı miryetim mil likai rabbihim e la innehu bi külli şey'im mühıyt

 12. #42
  Durum:
  Çevrimdışı
  fatu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Banned
  Üyelik tarihi
  15.12.2005
  Yer
  Boynumuz yiğit boynudur; sevdadan başkasına eğilmez..!
  Yaş
  36
  Aldığı Beğeni
  0
  Beğendikleri
  0
  Mesajlar
  3.833
  Konular
  107
  Ettiği Teşekkür
  0
  0 mesaja 0 teşekkür aldı

  Lightbulb Sura Suresi..! Bismillahirrahmanirrahim..!

  1. Ha mım
  2. Ayn sın kaf
  3. Kezalike yuhıy ileyke ve ilellezıne min kablikellahül azızül hakım
  4. Lehu ma fis semavati ve ma fil ard ve hüvel aliyyül azıym
  5. Tekadüs semavatü yetefettarne min fevkıhinne vel melaiketü yüsebbihüne bi hamdi rabbihim ve yestağfirune li men fil ard e la innellahe hüvel ğafurur rahıym
  6. Vellezınettehazu min dunihı evliyaellahü hafızun aleyhim ve ma ente aleyhim bi vekıl
  7. Ve kezalike evhayna ileyke kur'anen arabiyyel li tünzira ümmel kura ve men havleha ve tünzira yevmel cem'ı la raybe fıl ferıkun fil cenneti ve ferıkun fis seıyr
  8. Ve lev şaellahü le cealehüm ümmetev vahıdetev ve lakiy yüdhılü mey yeşaü fı rahmetih vezzalimune ma lehüm miv veliyyiv ve la nesıyr
  9. Emittehazu min dunihı evliya' fellahü hüvel veliyyü ve hüve yuhyil mevta ve hüve ala külli şey'in kadır
  10. Ve mahteleftüm fıhi min şey'in fe hukmühu ilellah zalikümüllahü rabbı aleyhi tevekkeltü ve ileyhi ünıb
  11. Fatırus semavati vel ard ceale leküm min enfüsiküm ezvacev ve minel en'ami ezvaca yezraüküm fıh leyse ke mislihı şey' ve hüves semıul besıyr
  12. Lehu mekalıdüs semavati vel ard yebsütur riska li mey yeşaü ve yakdir innehu bikülli şey'in alım
  13. Şeraa leküm mined dıni ma vessa bihı nuhav vellezı evhayna ileyke ve ma vessayna bihı ibrahıme ve musa ve ıysa en ekıymüd dıne ve la teteferraku fıh kebüra alel müşrikıne ma ted'uhüm ileyh allahü yectebı ileyhi mey yeşaü ve yehdı ileyhi mey yünıb
  14. Ve ma teferraku illa mim ba'di ma caehümül ılmü bağyem beynehüm ve lev la kelimetün sebkat mir rabbike ila ecelim müsemmel le kudiye beynehüm ve lev la kelimetün sebekat mir rabbike ila ecelim müsemmel le kudıye beynehüm ve innellezıne urisül kitabe mim ba'dihim lefı şekkim minhü mürıb
  15. Fe li zalike fed'u vestekım kema ümirt ve la tettebı' ehvaehüm ve kul amentü bima enzelellahü min kitab ve ümirtü li a'dile beyneküm allahü rabbüna ve rabbüküm lena a'malüna ve leküm a'malüküm la huccete beynena ve beyneküm allahü yecmeu beynena ve ileyhil mesıyr
  16. Vellezıne yühaccune fillahi mim ba'di mestücıbe lehu huccetühüm dahıdatün ınde rabbihim ve aleyhim ğadabüv ve lehüm azabün şedıd
  17. Allahüllezı enzelel kitabe bil hakkı vel mızan ve ma yüdrıke lealles saate karıb
  18. Yesta'cilü bihellezıne la yü'minune biha vellezıne amenu müşfikune minha ve ya'lemune ennehel hakk e la innellezıne yümarune fis saati lefı dalalim beıyd
  19. Allahü latıyfüm bi ıbadihı yerzüku mey yeşa' ve hüvel kaviyyül azız
  20. Men kane yürıdü harsel ahırati nezid lehü fı harsih ve men kane yürıdü harsed dünya nü'tihı minha ve ma lehu fil ahırati min nesıyb
  21. Em lehüm şürakaü şerau lehüm mined dıni ma lem ye'zem bihillah ve lev la kelimetül fasli le kudıye beynehüm ve innez zalimıne lehüm azabün elım
  22. Teraz zalimıne müşfikıyne mimma kesebu ve hüve vakıum bihim vellezıne amenu ve amilus salihati fı ravdatil cennat lehüm ma yeşaune ınde rabbihim zalike hüvel fadlüll kebır
  23. Zalikellezı yübbeşşirullahü ıbadehullezıne amenu ve amilus salihat kul la es'elüküm aleyhi ecran illel mevededdete fil kurba ve mey yakterif haseneten nezid lehu fıha husna innellahe ğafurun şekur
  24. Em yekuluneftera alellahi keziba fe iy yeşeillahü yahtim ala kalbik ve yemhullahül batıle ve yühıkkul hakka bi kelimatih innehu alımüm bizatis sudur
  25. Ve hüvellezı yakbelüt tevbete an ıbadihı ve ya'fu anis seyyiati ve ya'lemü ma tefalun
  26. Ve yestecıbüllezıne amenu ve amilu salihati ve yezıdühüm min fadlih vel kafirune lehüm azabün şedıd
  27. Ve lev besetallahür rizka li ıbadihı le beğav fil erdı ve lakiy yünezzilü bi kaderim ma yeşa' innehu bi ıbadihı habırum besıyr
  28. Ve hüvellezı yünezzilül ğayse mim ba'di ma kanetu ve yenşuru rahmeteh ve hüvel veliyyül hamıd
  29. Ve min ayatihı halkus semavati vel erdı ve ma besse fıhima min dabbeh ve hüve ala cem'ıhim iza yeşaü kadır
  30. Ve ma esabeküm mim müsıybetin fe bima kesebet eydıküm ve ya'fu an kesır
  31. Ve ma entüm bi mu'cizıne fil ard ve ma leküm min dunillahi miv veliyyiv ve la nasıyr
  32. Ve min ayatihil cevari fil bahri kel a'lam
  33. İy yeşe'yüskinir rıha fe yazlelne ravakide ala zahril inne fı zalike le ayatil li külli sabbarin şekur
  34. Ev yubıkhünne bima kesebu ve ya'fü an kesır
  35. Ve ya'lemellezıne yücadilune fı ayatina ma lehüm mim mehıys
  36. Fe ma utıtüm min şey'in fe metaul hayatid odünya ve ma ındellahi hayruv ve ebka lillezıe amenu ve ala rabbihim yetevekkelun
  37. Vellezıne yectenibune kebairal ismi vel fevahışe ve iza ma ğadıbu hüm yağfirun
  38. Vellezınestecabu li rabbihim ve ekamus salate ve emruhüm şura beynehüm ve mimma razaknahüm yünfikun
  39. Vellezine iza esabehümül bağyü hüm yentesırun
  40. Ve cezaü seyyietin seyyietüm mislüha fe men afa ve asleha fe ecruhu alellah innehu la yühıbbüz zalimın
  41. Ve lemenintesara ba'de zulmihı fe ülaike ma aleyhim min sebıl
  42. İnnemes sebılü alellezıne yazlimunen nase ve yebğune fil erdı bi ğayril hakk ülaike lehüm azabıün elım
  43. Ve le men sabera ve ğafera inne zalike le min azmil ümur
  44. Ve mey yudlililahü fe ma lehu miv veliyyim mim ba'dih ve teraz zalimıne lemma raevül azabe yekulune hel ila meraddim min sebıl
  45. Ve terahüm yu'radune aleyha haşiıyne minez zülli yenzurune min tarfin hafiyy ve kalellezıne amenu innel hasirınellezıne hasiru enfüsehüm ve ehlıhim yevmel kıyameh e la innez zalimıne fı azabim mükıym
  46. Ve ma kane lehüm min evliyae yensurunehüm min dunillah ve mey yudlilillahü fe ma lehu min sebıl
  47. İstecıbu li rabbiküm min kabli ey ye'tiye yevmül la meradde lehu minellah ma leküm mim melceiy yevmeiziv ve ma leküm min nekır
  48. Fe in a'radu fema erselnake aleyhim hafıza in aleyke illel belağ ve inna iza ezaknel insane minna rahmetenk feriha biha ve in tüsıbhüm seyyietüm bima kaddemet eydıhim fe innel insane kefur
  49. Lillahi mülküs semavati vel ard yahlüku ma yeşa' yehebü li mey yeşaü inasev ve yehebü li mey yeşaüz zükur
  50. Ev yüzevvicühüm zükranev ve inasa ve yec'alü mey yeşaü akıyma innehu alımün kadır
  51. Ve ma kane li beşerin ey yükellimehüllahü illa vahyen ev miv verai hıcabin ev yurile rasulen fe yuhıye bi iznihı ma yeşa' innehu aliyyün hakım
  52. Ve kezalike evhayna ileyke ruham min emrina ma künte tedrı mel kitabü ve lel ımanü ve lakin cealnahü nuran nehdı bihı men neşaü min ıbadina ve inneke le tehdı ila sıratım müstekıym
  53. Sıratıllahıllezı lehu ma fis semavati ve ma fil ard e la ilellahi tesıyrul ümur

 13. #43
  Durum:
  Çevrimdışı
  fatu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Banned
  Üyelik tarihi
  15.12.2005
  Yer
  Boynumuz yiğit boynudur; sevdadan başkasına eğilmez..!
  Yaş
  36
  Aldığı Beğeni
  0
  Beğendikleri
  0
  Mesajlar
  3.833
  Konular
  107
  Ettiği Teşekkür
  0
  0 mesaja 0 teşekkür aldı

  Lightbulb Zuhruf Suresi..! Bismillahirrahmanirrahim..!

  1. Ha mım
  2. Vel kitabil mübın
  3. İnna cealnahü kur'anen rabiyyel lealleküm ta'kılun
  4. Ve innehu fı ümmil kitabi ledeyna le aliyyün hakım
  5. E fe nadribü ankümüz zikra safhan en küntüm kavmem müsrifın
  6. Ve kem erselna min nebiyyin fil evvelın
  7. Ve ma yet'tıhim min nebiyyin illa kanu bihı yestehziun
  8. Fe ehlekna eşedde minhüm batşev ve meda meselül evvelın
  9. Ve lein seeltehüm men halekas semavati vel erda le yekulünne halekahünnel azızül alım
  10. Ellezı ceale lekümül erda mehdev ve veale leküm fıha sübülel lealleküm tehtedun
  11. Vellezı nezzele mines semai maem bi kader fe enşarna bihı beldetem meyta kezalike tuhracun
  12. Vellezı halekal ezvace külleha ve ceale leküm minel fülki vel en'ami ma terkebun
  13. Li testevu ala zuhurihı sümme tezküru nı'mete rabbiküm izesteveytüm aleyhi ve tekulu sübhanellezı sehhara lena haza ve ma künna lehu mukrinın
  14. Ve inna ila rabbina le münkalibun
  15. Ve cealu lehu min ıbadihı cüz'a innel insane le kefurum mübın
  16. Emittehaze memma yahlüku benativ ve asfaküm bil benın
  17. Ve iza büşşira ehadühüm bima darabe lir rahmani meselen zalle vechühu müsveddev ve hüze kezıym
  18. E ve mey yüneşşeü fil hılyeti ve hüve fil hısami ğayrumübın
  19. Ve cealül melaiketellezıne hüm ıbadür rahmani inasa e şehidu halkahüm setüktebü şehadetühüm ve yüs'elun
  20. Ve kalu lev şaer rahmanü ma abednahüm ma lehüm bi zalike min ılmin in hüm illa yahrusun
  21. Em ateynahüm kitabem min kablihı fe hüm bihı müstemsikun
  22. Bel kalu inna vecedna abaena ala ümmetiv ve inna ala asarihim mühtedun
  23. Ve kezalike ma erselna min kablike fı karyetim min nezırin illa kale mütrafuha inna vecedna abaena ala ümmetiv ve inna ala asarihim muktedun
  24. Kale e ve lev ci'tüküm bi ehda mimma vecedtüm aleyhi abaeküm kalu inna bima ürsiltüm bihı kafirun
  25. Fentekamna mihüm fenzur keyfe kane akıbetül mükezzibın
  26. Ve iz kale ibrahımü li ebıhi ve kavmihı innenı beraüm mimma ta'büdun
  27. İllellezı fetaranı fe innehu seyehdın
  28. Ve cealeha kelimetem bakıyeten fı akıbihı leallehüm yarciun
  29. Vel metta'tü haülai ve abaehüm hatta caehümül hakku ve rasulüm mübın
  30. Ve lemma caehümül hakku kalu haza sıhruv ve inna bihı kafirun
  31. Ve kalu lev la nüzzile hazel kur'anü ala racülim minel karyeteyni azıym
  32. E hüm yaksimune rahmete rabbik nahnü kasemna beynahüm meıyşetehüm fil hayatid dünya ve rafa'na ba'dahüm fevka ba'dın deracatil li yettehıze ba'duhüm ba'dan suhriyya ve rahmetü rabbike hayrum mimma yecmeun
  33. Ve lev la ey yekunen nasü ümmetev vahıdetel le cealna li mey yekfüru bir rahmani li büyutihim şükufem min fiddativ ve mearice aleyha yazherun
  34. Ve li büyutihim ebvabev ve süruran aleyha yettekiun
  35. Ve zuhrufa ve in küllü zalike lemma metaul haytiod dünya vel ahıratü ınde rabbike lil müttekıyn
  36. Ve mey ya'şü an zikrir rahmani nükayyıd lehu şeytanen fe hüve lehu karın
  37. Ve innehüm le yesuddunehüm anis sebıli ve yahsebune ennehüm anis sebıli ve yahsebune ennehüm mühtedun
  38. Hatta iza caena kale ya leyte beynı ve beyneke bu'del meşrikayni fe bi'sel karın
  39. Ve ley yenfeakümül yevme iz zalemtüm enneküm fil azabe müşterikun
  40. E fe ente tüsmius summe ev tehdil umye ve men kane fı dalalim mübın
  41. Fe imma nezhebenne bike fe inna minhüm müntekımun
  42. Ev nüriyenne kellezı veadnahüm fe inna aleyhim muktedoirun
  43. Festemsik billezı uhıye ileyk inneke ala sıratım müstekıym
  44. Ve innehu lezikrul leke ve li kavmik ve sevfe tüs'elun
  45. Ves'el men erselna min kablike mir rusülina e cealna min dunir rahmani alihetey yu'bedun
  46. Ve le kad erselna musa bi ayatina ila fir'avne ve meleihı fe kale inni rasulü rabbil alemın
  47. Felemma caehüm bi ayatina iza hüm minha yadhakun
  48. Ve ma nürıhim min ayetin illa hiye ekberu min uhtiha ve ehaznahüm bil azabi leallehüm yarciun
  49. Ve kalu ya eyyühes sahırud'u lena rabbeke bima ahide ındeke innena le mühtedun
  50. Felemma keşefna anhümül azabe izahüm yenküsun
  51. Ve nada fir'avnü fı kamihı kale ya kavmi e leyse lı mülkü mısra ve hazihil enharu tecrı min tahtı e fe la tübsırün
  52. Em ene hayrum min hazellezı hüve mehınüv ve la yekadü yübın
  53. Fe lev la ülkıye aleyhi esviratüm min zehebin ev cae meahül melaiketü mukterinın
  54. Festehaffe kavmehu fe etauh innehüm kanu kavmen fasikıyn
  55. Felemma asefununtekamna minhüm fe ağraknahüm ecmeıyn
  56. Fe cealnahüm selefev ve meselel lil ahırın
  57. Ve lemma duribebnü meryeme meselen iza kavmüke minhü yesıddun
  58. Ve kalu e alihetüna hayrun em hu ma darabuhü leke illa cedela bel hüm kavmün hasımun
  59. İn hüve illa abdün en'amna aleyhi ve cealnahü meselel li benı israıl
  60. Ve lev neşaü le cealna minküm melaiketen fil erdı yahlüfun
  61. Ve innehu le ılmül lissaati fe la temterunne biha vettebiun haza sıratum müstekıym
  62. Ve la yesudodennekümüş şeytan innehu leküm adüvvün mübın
  63. Ve lemma cae ıysa bil beyyinati kale kad ci'tüküm bil hıkmeti ve li übeyyine leküm ba'dallezı tahtelifune fıh fettekullahe ve etıy'un
  64. İnnellahe hüve rabbı ve rabbüküm fa'büduh haza sıratum müstekıym
  65. Fahtelefel ahzabü mim beynihim fe veylül lillezıne zalemu min azabi yevmin elım
  66. Hel yenzurune illes saate en te'tiyehüm bağtetev ve hüm la yeş'urun
  67. El ehıllaü yevmeizim ba'duhüm li ba'dın adüvvün illel müttekıyn
  68. Ya ıbadi la havfün aleykümül yevme ve la entüm tanzenun
  69. Ellezıne amenu bi ayatina ve kanu müslimın
  70. Üdhulül cennete entüm ve ezvacüküm tuhberun
  71. Yütafü aleyhim bi sıhafim min zehebiv ve ekvab ve fıha ma teştehıhil enfüsü ve telezzül a'yün ve entüm fıha halidün
  72. Ve tilkel cennetülletı uristümuha bima küntüm ta'melun
  73. Leküm fiha fakihetün kesıratüm miha te'külun
  74. İnnel mücrimıne fı azabi cehenneme halidun
  75. La yüfetteru anhüm ve hüm fıhi müblisun
  76. Ve ma zalemnahüm ve lakin kanu hümüz zalimın
  77. Ve nadev ya malikü li yakdı aleyna rabbük kale inneküm makisun
  78. Lekad ci'naküm bil hakkı ve lakinne ekseraküm lil hakkı karihun
  79. Em ebramu emran fe inna mübrimun
  80. Em yahsebune enna la nesmeu sirrahüm ve necvahüm bela ve rusülüna ledeyhüm yektübun
  81. Kul in kane lirrahmani veledün fe ene evvelül abidın
  82. Sübhüne rabbis semavati vel erdı rabbil arşi amma yesıfun
  83. Fezerhüm yahudu ve yel'abu hatta yülaku yevmehümüllezı yuadun
  84. Ve hüvellezı fis semai ilahüv ve fil erdı ilah ve hüvel hakımül alım
  85. Ve tebarakellezı lehu mülküs semavati vel erdı ve ma beynehüma ve ındehu ılmüs saah ve ileyhi türceun
  86. Ve la yemliküllezıne yed'une min dunihiş şefaate illa men şehide bil hakkı ve hüm ya'lemun
  87. Ve lein seeltehüm men halekahüm le yekulünnellahü fe enna yü'fekun
  88. Ve kıylihı ya rabbi inne haülai kavmül la yü'minun
  89. Fasfah anhüm ve kul selam fe sevfe ya'lemun

 14. #44
  Durum:
  Çevrimdışı
  fatu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Banned
  Üyelik tarihi
  15.12.2005
  Yer
  Boynumuz yiğit boynudur; sevdadan başkasına eğilmez..!
  Yaş
  36
  Aldığı Beğeni
  0
  Beğendikleri
  0
  Mesajlar
  3.833
  Konular
  107
  Ettiği Teşekkür
  0
  0 mesaja 0 teşekkür aldı

  Lightbulb Duhan Suresi..! Bismillahirrahmanirrahim..!

  1. Ha mım
  2. Vel kitabil mübiyn
  3. İnna enzelnahü fı leyletim mübaraketin inna künna münzirın
  4. Fıha yüfraku küllü emrin hakiym
  5. Emram min ındina inna künna mürsiliyn
  6. Rahmeten mir rabbik innehu hüves semiy'ul aliym
  7. Rabbis semavati vel erdı ve ma beynehüma in küntüm mukıniyn
  8. La ilahe illa hüve yuhyı ve yümiyt rabbüküm ve rabbü abaikümül evveliyn
  9. Bel hüm fı şekkiy yel'abun
  10. Fertekıb yevme te'tis semaü bi dühanim mübiyn
  11. Yağşen nas haza azabün eliym
  12. Rabbenekşif annel azabe inna mü'minun
  13. Enna lehümüz zikra ve kad caehüm rasulüm mübiyn
  14. Sümme tevellev anhü ve kalu muallemüm mecnun
  15. İnna kaşifül azib kaliylen inneküm aidun
  16. Yevme nebtışül batşetel kübra inna müntekımun
  17. Ve le kad fetenna kablehüm kavme fir'avne ve caehüm rasulün keriym
  18. En eddu ileyye ıbadellah inni leküm rasulün emiyn
  19. Ve el la ta'lu alellah innı atıküm bi sültanim mübiyn
  20. Ve innı uztü bi rabbı ve rabbiküm en tercumun
  21. Ve il lem tü'minu lı fa'tezilun
  22. Fe dea rabbehu enne haülai kavmüm mücrimun
  23. Fe esri bi ıbadı leylen inneküm müttebeun
  24. Vetrukil bahra rahva innehüm cündüm muğrakun
  25. Kem teraku min cennativ ve uyun
  26. Ve züruıv ve mekamin keriym
  27. Ve na'metin kanu fiyha fakihiyn
  28. Kezalike ve evrasnaha kavmen ahariyn
  29. Fema beket aleyhimüs semaü vel erdu vema kanu münzariyn
  30. Ve le kad necceyna benı israiyle minel azabil mühiyn
  31. Min fir'avn innehu kane aliyem minel müsrifiyn
  32. Ve lekadıhternahüm ala ılmin alel alemiyn
  33. Ve ateynahüm minel ayati ma fıhi belaüm mübiyn
  34. İnne haülai le yekülün
  35. İn hiye illa mevtetünel ula ve ma nahnü bi münşeriyn
  36. Fe'tu bi abaina in küntüm sadikıyn
  37. E hüm hayrun em kamü tübbeıv vellezıne min kablihim ehleknahüm innehüm kanu mücrimiyn
  38. Ve ma halaknes semavati vel erda ve ma beynehüma laıbiyn
  39. Ma halaknahüma illa bil hakkı ve lakinne ekserahüm la ya'lemun
  40. İnne yevmel fasli mıkatühüm ecmeıyn
  41. Yevme la yuğni mevlen ammevlen şey'ev ve la hüm yünsarun
  42. İlla mer rahımellah innehu hüvel aziyzür rahıym
  43. İnne şeceratez zekkum
  44. Taamül esiym
  45. Kel mühl yağlı fil bütun
  46. Ke ğalyil hamiym
  47. Huzuhü fa'tiluhü ila sevail cehıym
  48. Sümme subbu fevka ra'sihı min azabil hamiym
  49. Zuk inneke entel aziyzül keriym
  50. İnne haza ma küntüm bihı temterun
  51. İnnel müttekıyne fı mekamin emiyn
  52. Fi cennativ ve uyun
  53. Yelbesune min sündüsiv ve istebrakım mütekabiliyn
  54. Kezali ve zevvecnahüm bi hurin ıyn
  55. Yed'une fiha bi külli fakihetin aminiyn
  56. La yezukune fiyhel mevte illel mevtetel ula ve vekahüm azabel cehıym
  57. Fadlem mir rabbik zalike hüvel fevzül azıym
  58. Fe innema yessernahü bi lisanike leallehüm yetezekkerun
  59. Fertekıb innehüm mirtek

 15. #45
  Durum:
  Çevrimdışı
  fatu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Banned
  Üyelik tarihi
  15.12.2005
  Yer
  Boynumuz yiğit boynudur; sevdadan başkasına eğilmez..!
  Yaş
  36
  Aldığı Beğeni
  0
  Beğendikleri
  0
  Mesajlar
  3.833
  Konular
  107
  Ettiği Teşekkür
  0
  0 mesaja 0 teşekkür aldı

  Lightbulb Casiye Suresi..! Bismillahirrahmanirrahim..!

  1. Ha mım
  2. Tenzılül kitabi minellahil azızil hakım
  3. İnne fis semavati vel erdı le ayatil lil mü'minın
  4. Ve fı halkıküm ve ma yebüssü min dabbetin ayatül li kavmiy yukınun
  5. Vahtilafil leyli ven nehari ve ma enzelellahü mines semai mir rizkın fe ahya bihil erda ba'de mevtiha ve tasıfir riyahi ayatül li kavmiy ya'kılun
  6. Tilke ayatüllahi netluha aleyke bil hakk fe bi eyyi hadısim ba'dellahi ve ayatihı yü'minun
  7. Veylül li külli effakin esım
  8. Yesmeu ayatillahi tütla aleyhi sümme yüsırru müstekbiran ke el lem yesma'ha fe beşşirhü bi azabin elım
  9. Ve iza alime min ayatina şey'enittehazeha hüzüva ülaike lehüm azabüm mühın
  10. Miv veraihim cehennem ve la yuğnı anhüm ma kesebu şey'ev ve la mettehazu min dunillahi evliya' ve lehüm azabün azıym
  11. Haza hüda vellezıne keferu bi ayati rabbihim lehüm azabüm mir riczin elım
  12. Allahüllezi sehhara lekümül bahra li tecriyel fülkü fıhi bi emrihı ve li tebteğu min fadlihı ve lealleküm teşkürun
  13. Ve sehhara leküm ma fis semavati ve ma fil erdı cemıam minh inne fi zalike le ayatil li kavmiy yetefekkerun
  14. Kul lillezıne amenu yağfiru lillezıne la yercune eyyamellahi li yecziye kavmem bima kanu yeksibun
  15. Men amile salihan fe linefsih ve men esae fe aleyha sümme ila rabbiküm türceun
  16. Ve le kad ateyna benı israılel kitabe vel hukme ven nübüvvete ve razaknahüm minet tayyibati ve faddalnahüm alel alemın
  17. Ve ateynahüm beyyinatim minel emr femahtelefu illa mim ba'di ma caehümül ılmü bağyem beynehüm inne rabbeke yakdıy beynehüm yevmel kıyameti fıma kanu fıhi yahtelifun
  18. Sümme cealnake ala şarıatim minel emri fettebı'ha ve la tettebı' ehvaellezıne la ya'lemun
  19. İnnehüm ley yuğnu anke minellahi şey'a ve innez zalimıne ba'duhüm evliyaü ba'd vallahü veliyyül müttekıyn
  20. Haza besairu lin nasi ve hüdev ve rahmetül li kavmiy yukınun
  21. Em hasibel lezınecterahus seyyiati en nec'alehüm kellezıne amenu ve amilus salihati sevaem mahyahüm ve mematühüm sae ma yahkümun
  22. Ve halekallahüs semavati vel erda bil hakkı ve li tücza küllü nefsim bima kesebet ve hüm la yuzlemun
  23. Feraeyte menittehaze ilahehu hevahü ve edallehüllahü ala ılmiv ve hateme ala sem'ıhı ve kalbihı ve ceale ala besarihı ğışaveh fe mey yehdıhi mim ba'dillah e fe la tezekkerun
  24. Ve kalu ma hiye illa hayatüned dünya nemutü ve nahya ve ma yühliküna illed dehr ve ma lehüm bi zalike min ılm in hüm illa yezunun
  25. Ve iza tütla aleyhim ayatüna beyyinatim ma kane huccetehüm illa en kalü'tu bi abaina in küntüm sadikıyn
  26. Kullillahü yuhyıküm sümme yümıtüküm sümme yecmeuküm ila yevmil kıyameti la raybe fıhi ve lakinne ekseran nasi la ya'lemun
  27. Ve lillahi mülküs semavati vel ard ve yevme tekumüs saatü yevmeiziy yahserul mübtılun
  28. Ve tera külle ümmetin casiyeten küllü ümmetin tüd'a ila kitabiha elyevme tüczevne ma küntüm ta'melun
  29. Haza kitabuna yentıku aleyküm bil hakk inna künna nestensihu ma küntüm ta'melun
  30. Fe emmelzıne amenu ve amilus salihati fe yüdhılühüm rabbühüm fı rametih zalike hüvel fevzül mübın
  31. Ve emmellezıne keferu e fe lem tekün ayatı tütla aleyküm festekbertüm ve küntüm kavmen mücrimın
  32. Ve iza kıyle inne va'dellahi hakkuv ves saatü la raybe fıha kultüm ma nedrı mes saatü in nezunnü illa zannev ve ma nahnü bi müsteykının
  33. Ve beda lehüm seyyiatü ma amilu ve haka bihim ma kanu bihı yestehziun
  34. Ve kıylel yevme nensaküm kema nesıtüm likae yevmiküm haza ve me'vakümün naru ve ma leküm min nasırın
  35. Zaliküm bi ennekümüttehaztüm ayatıllahi hüzüvev ve ğarratkümül hayatüd dünya felyevme la yuhracune minha ve la hüm yüsta'tebun
  36. Fe lillahil hamdü rabbis semavati ve rabbil erdı rabbil alemın
  37. Ve lehül kibriyaü fis semavati vel erdı ve hüvel azızül hakım

+ Yeni Konu aç
Sayfa 3/9 İlkİlk 12345 ... SonSon

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  
RSS RSS 2.0 XML MAP HTML SiteMap


Yukarı Çık
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz.

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1