Cinsiyet Değişikliği İzin Davası Dilekçesi
NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE
ERZİNCAN
DAVACI : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:
Adres
VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
Adres
DAVALI : Hasımsız
DAVA KONUSU : Cinsiyet değişikliği için izin
AÇIKLAMALAR :
Müvekkilim cinsiyetini değiştirmek istemektedir. 18 yaşını doldurmuş, bekâr, transseksüel yapıdadır. Cinsiyet değiştirmesi ruh sağlığı bakımından zorunlu olup, üreme yeteneği bulunmamaktadır. Belirtmiş olduğumuz hususları resmi sağlık kurulu raporu ile kanıtlayacağız. Bu durumda müvekkilimin cinsiyet değişikliği yapabilmesi için öncelikle izin alması gerektiğinden bu davayı açma zarureti hasıl olmuştur.
DELİLLER : Nüfus Kaydı, Hekim raporu, tanık beyanı ve her türlü delil.
HUKUKİ NEDENLER : Medeni Kanunu md. 40/1 ve ilgili mevzuat
SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda kısaca sunulan nedenlerle müvekkilimin cinsiyet değişikliği yapabilmesi için kendisine izin verilmesine karar verilmesini vekil eden adına saygıyla arz ve talep ederim. …/…/…
Davacı vekili
Avukat Adı ve Soyadı
İmza
EK:
Nüfus Kaydı, Vekâletname Örneği