Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi
Dosya Esas: .../…
Duruşma Günü: …/…/…
1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE
ERZİNCAN
BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ
EDEN (DAVALI) : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No
Adres
DAVACI : Adı ve Soyadı
Adres
TALEP KONUSU : Bilirkişi raporuna itiraz
AÇIKLAMALAR :
1- Mahkemenizde görülmekte olan kamulaştırma, bedel tespiti ve tescil davasında inceleme yapan bilirkişi kurulu davacının dava dilekçesinde belirtmiş olduğu hususları tekrarlamış ve bunları doğrudan doğruya raporuna almıştır.
2- Oysa kamulaştırılan taşınmazın şehir içindeki konumu, bu bölgede son zamanlarda yapılan satış işlemleri, taşınmazların değer artışı gibi konular dikkate alınmamış, yeterli inceleme yapılmadan rapor kaleme alınmıştır. Rapor kendi içinde de hesap hataları içermektedir.
3- Bu hali rapor gerçeği yansıtmamaktadır. Yeterli araştırma ve inceleme yapılmadın hazırlanmıştır. Bundan dolayı söz konusu mahkeme kararına dayanak olmaktan uzaktır. Bu nedenle yapılan bilirkişi raporuna itirazımın kabulü ile, yeni bir bilirkişi kuruluna inceleme yaptırılarak rapor alınmasını talep etme zarureti hâsıl olmuştur.
DELİLLER : Her tür delil
HUKUKİ NEDENLER : HUMK. md. 283 ve İlgili mevzuat.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle, bilirkişi raporuna itirazımın kabulü ile yeni bir bilirkişi kuruluna inceleme yaptırılarak rapor alınmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…
İhtiyati tedbir kararına itiraz eden
Adı ve Soyadı
İmza