Alacak Davası Dilekçesi
NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE
ERZİNCAN
DAVACI : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:
Adres
VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
Adres
DAVALI : Adı ve Soyadı
Adres
DAVA KONUSU : Alacak
DAVA DEĞERİ : 30.000,00 Yeni Türk Lirası
AÇIKLAMALAR :
1- Mülkiyeti müvekkilime ait bulunan Erzincan ili, Merkez ilçesi, Halit Paşa Mahallesi, Numara 79’da bulunan ve tapuda 895 ada, 10 parsel numarada kayıtlı ta-şınmazı 150.000,00 Yeni Türk Lirası bedel karşılığında davalıya satmıştır.
2- Satış bedelinin 120.000,00 Yeni Türk Lirası ödenmiş geriye kalan 30.000,00 Yeni Türk Lirası ise bugüne kadar ödenmemiştir. Taraflar arasında yapılan sözleşme gereğince …/…/… tarihinde ödenmesi gereken bu paranın ödeme tarihi itibariyle yasal faizi ile birlikte davalıdan talep etme zarureti hasıl olmuştur.
DELİLLER : Her tür delil.
HUKUKİ NEDENLER : BK. md. 96 ve İlgili mevzuat.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle davanın kabulüne, 30.000,00 Yeni Türk Lirasının …/…/… tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak müvekkilime ödenmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yüklenmesine karar verilmesini vekil eden adına saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…
Davacı Vekili
Avukat Adı ve Soyadı
İmza